Правила

Общи

Правила за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна

Вътрешни правила за контрол по изпълнението на процедурите по издаването и/или изменението на лицензиите за дейностите в енергетиката, приети от ДКЕВР с протокол № 214 /10.12.2012 г.

Вътрешни правила на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за работа по жалби и искания за доброволно уреждане на спорове по Закона за енергетиката, приети с протоколно решение №18 от 09.02.2009 г. т. 6.

Правила за професионална етика на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране и на служителите от нейната администрация и избягване на конфликт на интереси

Електроенергетика

Правила за търговия с електрическа енергия. Обн. ДВ. бр. 66 от 26.07.2013 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 110 от 24.12.2021 г.

ПРАВИЛА за управление на електроенергийната система. Обн. ДВ, бр. 6 от 21.01.2014 г., посл. изм. ДВ. бр. 100 от 15.12.2017 г.

Правила за измерване на количеството електрическа енергия, обн. ДВ бр. 35 от 30 април 2019 г.

ПРАВИЛА за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи. Приети от ДКЕВР на 14.10.2013 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 100 от 15.12.2017 г.

Топлоенергетика

Приложение №4 - протокол за компенсиране на разходите за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от възобновяеми енергийни източници и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия

Природен газ

ПРОЦЕДУРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕТОВАРВАНЕТО В СЛУЧАЙ НА ДОГОВОРНО ПРЕТОВАРВАНЕ, ОБН., ДВ, БР. 78 от 29.09.2017 г.

Правила за търговия с природен газ

Правила за балансиране на пазара на природен газ

Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ

ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА НА ГАЗОПРЕНОСНИТЕ МРЕЖИ,приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на основание чл. 170, ал.3 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за енергетиката с Протоколно решение № 124 от 19.08.2013 г. по т. 4.

ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на основание чл. 171, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за енергетиката с Протоколно решение № 124 от 19.08.2013 г. по т. 5.

 В и К услуги