Регламенти

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 994/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 октомври 2010 година относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО на Съвета (Текст от значение за ЕИП)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) № 838/2010 НА КОМИСИЯТА от 21 септември 2010 година за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 617/2010 на Съвета относно съобщаването на Комисията на инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейския съюз

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 715/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 - (Консолидирана версия)

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 714/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003 - (Консолидирана версия)

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 713/2009 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 юли 2009 година за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (консолидирана версия)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1227/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (текст от значение за ЕИП)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 838/2010 НА КОМИСИЯТА от 23 септември 2010 година за определяне на указания относно механизма за компенсиране между операторите на преносни мрежи и на общ регулаторен подход по отношение на таксите за пренос

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 347/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 април 2013 година относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/...

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/631 НА КОМИСИЯТА от 14 април 2016 година за установяване на Мрежов кодекс за изискванията за присъединяване на производителите на електроенергия към електроенергийната мрежа

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1447 НА КОМИСИЯТА от 26 август 2016 година за установяване на Мрежов кодекс за изискванията за присъединяване към електроенергийната мрежа на системи за постоянен ток с високо напрежение и модули от вида „електроенергиен парк“, присъединени чрез връзка за постоянен ток

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1719 НА КОМИСИЯТА от 26 септември 2016 година за установяване на насока относно предварителното разпределяне на преносна способност

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1388 НА КОМИСИЯТА от 17 август 2016 година за установяване на мрежов кодекс относно присъединяването на потребители

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1222 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2015 година за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/459 НА КОМИСИЯТА от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределяне на капацитет в газопреносни системи и за отмяна на Регламент (ЕС) № 984/2013

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/460 НА КОМИСИЯТА от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 312/2014 НА КОМИСИЯТА от 26 март 2014 година за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 2015/703 НА КОМИСИЯТА от 30 април 2015 година за установяване на мрежов кодекс относно правила за оперативната съвместимост и обмена на данни

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 984/2013 НА КОМИСИЯТА от 14 октомври 2013 година за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносни системи и за допълнение на Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1099/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 октомври 2008 година относно статистиката за енергийния сектор (Консолидирана версия)

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 765/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2402 НА КОМИСИЯТА от 12 октомври 2015 година за преразглеждане на хармонизираните референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на електрическа и топлинна енергия, в изпълнение на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Решение за изпълнение 2011/877/ЕС на Комисията