Наредби

Наредба № РД-16-267 от 19 март 2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, Обн. ДВ. бр.37 от 8.04.2008 г., изм. ДВ. бр. 42 от 9.06.2015 г.

НАРЕДБА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ, приета с ПМС № 8 от 18.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.

Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги, обн. ДВ. бр.6 от 22.01.2016г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 6.10.2023г.

НАРЕДБА № 1 ОТ 14 МАРТ 2017 Г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ, обн., ДВ, бр. 25 от 24.03.2017 г., в сила от 24.03.2017 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр.  41 от 10.05.2024 г.

НАРЕДБА № 2 от 19 МАРТ 2013 г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ, в сила от 05.04.2013 г., обн., ДВ, бр. 33 от 05.04.2013 г., посл. изм., ДВ., бр. 12 от 09.02.2024 г.

НАРЕДБА № 3 от 21 МАРТ 2013 г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА, в сила от 05.04.2013 г., обн., ДВ, бр. 33 от 05.04.2013 г., посл. изм. и доп., ДВ., бр. 28 от 02.04.2024 г.

НАРЕДБА № 4 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ , обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 70 от 3.09.2019 г.

НАРЕДБА № 4 от 5.11.2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи, обн., ДВ, бр. 105 от 6.12.2013 г., в сила от 6.12.2013 г., изм., бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 09.08.2019 г., в сила от 09.08.2019 г.

НАРЕДБА № 5 ОТ 23 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ, обн., ДВ, бр. 10 от 4.02.2014 г., в сила от 4.02.2014 г., посл. изм. и доп., бр. 47 от 22.05.2020 г.

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАРТ 2024 Г. ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МРЕЖИ, в сила от 02.04.2024 г., обн., ДВ, бр. 28 от 02.04.2024 г.

НАРЕДБА № 7 ОТ 19 ЮЛИ 2017 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ОТМЯНА НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ВИСОКОЕФЕКТИВНО КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ, обн., ДВ, бр. 61 от 28.07.2017 г., в сила от 01.08.2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 22.06.2018 г.

Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги Обн. ДВ. бр. 32 от 18 Април 2006 г.

Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги Обн. ДВ. бр. 32 от 18 Април 2006 г.

Наредба за условията и реда за регистриране на експертите за осъществяването на контрола на в и к операторите Обн. ДВ. бр. 23 от 17 Март 2006 г.

НАРЕДБА № Е-РД-04-1 ОТ 12 МАРТ 2020 Г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО обн. ДВ. бр. 25 от 20.03.2020 г.