Методики

Общи

Методика за осъществяване на контролните правомощия на Комисията за енергийно и водно регулиране, приета с решение на КЕВР по Протокол № 345 от 10.11.2023 г., т. 3

Методика за определяне на цените за предоставен достъп на преносно или разпределително предприятие от потребители през собствените им уредби и/или съоръжения до други потребители за целите на преобразуването и преноса на електрическа енергия, на преноса на топлинна енергия и на преноса на природен газ, приета с решение по протокол № 27/04.02.2008 г., т. 12.

Електроенергетика

Методика и критерии за оценка на инвестициите в инфраструктурни проекти за пренос на електрическа енергия и природен газ (член 13, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009), приета от Комисията за енергийно и водно регулиране с решение по Протокол № 47 от 15.03.2016 г., т. 2.

МЕТОДИКА за компенсиране на разходите на Обществения доставчик и Крайните снабдители, произтичащи от наложени им задължения към обществото за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от възобновяеми енергийни източници и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Приета с протоколно Решение № 117/16.07.2012 г. по т.1 на ДКЕВР.

Методика за компенсиране на разходите по чл. 35 от Закона за енергетиката и за разпределение на тези разходи между крайните клиенти присъединени към електроенергийната система. Приета с протоколно решение №110/18.07.2013 г.

Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция приета с протоколно решение № 142 от 15.07.2021 г.

Методика за отчитане изпълнението на целевите показатели и контрол на показателите за качество на електрическата енергия и качество на обслужването на мрежовите оператори, обществените доставчици и крайни снабдители, приета с протоколно решение № 87 от 17.06.2010 г. на ДКЕВР.

Методика за определяне на допустимите размери на технологичните разходи на електрическа енергия при пренос и разпределение на електрическа енергия. Приета с протоколно решение № 69 от 10.05.2012 г.

Топлоенергетика

Методика за определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия, в съответствие с която всеки производител е длъжен да сключва сделки по регулирани цени, приета от ДКЕВР с протоколно решение № 31/09.03.2009 г., т. 2.

 Методика за определяне на допустимите размери на технологичните разходи на топлинна енергия при пренос на топлинна енергия, приета с протоколно решение № 139/20.10.2005 г., т. 1

МЕТОДИКА за определяне на средно-претеглена преференциална цена за изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми източници, при предвидено поетапно въвеждане в експлоатация на отделни части от енергийния обект. Приета от ДКЕВР с протоколно Решение № 144 от 29.08.2012 г.

Приложение №4 - протокол за компенсиране на разходите за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от възобновяеми енергийни източници и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия

Природен газ

Мeтодика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране

Методика и критерии за оценка на инвестициите в инфраструктурни проекти за пренос на електрическа енергия и природен газ (член 13, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009), приета от Комисията за енергийно и водно регулиране с решение по Протокол № 47 от 15.03.2016 г., т. 2.

Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗМЕРИ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ РАЗХОДИ ПРИ ПРЕНОС, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ. Приета с протоколно Решение № 117 от 16.07.2012 г. по т. 3 на ДКЕВР.

В и К услуги