Архив

Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторен период 2022 - 2026 г., приети с решение на КЕВР по т. 2 от Протокол №82/27.04.2021 г.

МЕТОДИКА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЗАКОНА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ. Приета от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с протоколно решение № 55/14.04.2014 г. по т. 2.

НАРЕДБА № 4 от 5.11.2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи, обн., ДВ, бр. 105 от 6.12.2013 г., в сила от 6.12.2013 г., изм., бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г.

Мeтодика за определяне на дневна такса за дисбаланс до 19072019 г.

Правила за балансиране на пазара на природен газ до 19.07.2019 г. 

Правила за търговия с природен газ до 19.07.2019 г. 

Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода "норма на възвръщаемост на капитала", приети с протоколно Решение № 95 от 25.05.2015 по т. 8 на КЕВР

Указания за образуване на цените при производство на електрическа енергия при прилагане на метод на регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, приети с протоколно Решение № 13 от 30.01.2012 по т. 18 на ДКЕВР

Справки към Указания за образуване цените на електрическата енергия от кондензационни центарали и атомна центарала, приети с протоколно Решение № 13/30.01.2012 г. - 113KB

Справки към Указания за образуване цените на електрическата енергия от ВЕЦ над 10 МВт, приети с протоколно Решение № 13/30.01.2012 г. - 88.5KB

Проект на Правилник за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация - 753.01KB

Цени за присъединяване на клиенти към мрежа собственост на преносния оператор - 148.26KB

НАРЕДБА № 6 от 9 юни 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи (обн., ДВ, бр.74 от 24 август 2004 г.; Решение № 2535 на ВАС от 2005 г. – ДВ, бр.27 от 29 март 2005 г.) - 254.65KB

ПРАВИЛА за търговия с електрическа енергия - 708.56KB

Правила за търговия с електрическа енергия Приложение към т. 1 към Решение № П-1 от 14 май 2009 г. Обн. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., ОТМЕНЕН ДВ. БР.59 ОТ 28 ЮЛИ 2009г. - 551.11KB

Методика за компенсиране на разходите на обществения доставчик и крайните снабдители, произтичащи от наложени им задължения към обществото за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от възобновяеми енергийни източници и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Методика е изменена с протоколно Решение № 46 от 30.03.2011 г. по т.2 на ДКЕВР. - 152.99KB

Приложение 1 - 34KB

Приложение 2 - 25.5KB

Приложение 3 - 43KB

Приложение 4 - 29.5KB

Методика за компенсиране на разходите на обществения доставчик и крайните снабдители, произтичащи от наложени им задължения към обществото за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от възобновяеми енергийни източници и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия,изменена с протоколно Решение № 94 от 25.06.2010г. на ДКЕВР. - 131.28KB

ПРАВИЛА за търговия с електрическа енергия, приети с решение по протокол № 110 от 18.07.2013 год. - 711.81KB

Приложение №1 за закупената електрическа енергия по преференциални цени от възобновяеми енергийни източници - 21KB

Правила за търговия с електрическа енергия, приети с протоколно решение № 94 от 25.06.2010 г. и публикувани в Държавен вестник бр. 64/17.08.2010г. - 697.04KB

Приложение №2 за компенсиране на разходите на крайния снабдител, произтичащи от наложени му задължения към обществото за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от ВЕИ. - 25KB

Методика за компенсиране на разходите на обществения доставчик и крайните снабдители, произтичащи от наложени им задължения към обществото за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от възобновяеми енергийни източници - 551.11KB

Заявление по чл. 39, ал. 1 от ЗЕ за издаване на лицензия - 55.38KB

Модел към указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез горна граница на цени, приети с протоколно решение на ДКЕВР № 197/01.11.2007, т. 5. Първи бизнес план - 245.5KB

Приложение №1 за закупената електрическа енергия по преференциални цени от възобновяеми енергийни източници - 21KB

Заявление по §12, ал. 3 от ЗЕ  за преиздаване на лицензия - 45.07KB

Указания за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез горна граница на цени, приети с протоколно решение на ДКЕВР №197/01.11.2007, т. 5. - 224.54KB

Приложение №2 за компенсиране на разходите на крайния снабдител, произтичащи от наложени му задължения към обществото за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от ВЕИ. - 25KB

Заявление по чл. 51 от ЗЕ за изменение/допълнение на лицензия - 26.82KB

Модел към указанията за формата и съдържанието на информацията, необходима за изготвяне на петгодишен бизнес план за развитието на дейността на "В и К" операторите, приети с протоколно решение ДКЕВР № 70/14.04.2008, т. 11. - 2.53MB

Справка по чл. 35 б, ал. 2 от Законa за енергията от възобновяеми източници - 28.32KB

Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за изготвяне на петгодишен бизнес план за развитието на дейността на "В и К" операторите, приети с протоколно решение на ДКЕВР № 70/14.04.2008, т. 11. - 321.09KB

Методика за компенсиране на разходите на обществения доставчик и крайните снабдители, произтичащи от наложени им задължения към обществото за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от възобновяеми енергийни източници, приета с протоколно решение на ДКЕВР № 78 от 22.06.2009 г. - 121.24KB

Изисквания за вида, формата и съдържанието на справката по чл. 35б, ал. 2 от Законa за енергията от възобновяеми източници - 161.59KB

 Указания на ДКЕВР за определяне на цената на природния газ при продажба от обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители присъединени към газопреносната мрежа - изменени и допълнени с Протоколно решение № 124/30.08.2010 г. по т.1. - 200.29KB

Указания за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез горна граница на цени , приети с протоколно решение на ДКЕВР №23/23.02.2009 г. т.9. - 219.11KB

Приложение №3 за закупената електрическа енергия по преференциални цени от високоефективно комбинирано производство - 25.5KB

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 49 ОТ 2005 Г.) Приет с ПМС № 52 от 09.06.2004 г. Обн. ДВ. бр.52 от 18 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.49 от 14 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.55 от 17 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.57 от 26 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.107 от 31 Декември 2011г. - 372.71KB

Указания за определяне на цената на природния газ при продажба от обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители присъединени към газопреносната мрежа. - 177.33KB

Писмо-отговор по постъпило в ДКЕВР становище от съставителите на финансови отчети на ВиК операторите - 473.9KB

Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода "норма на възвръщаемост на капитала" - 680.42KB

Указания на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за образуване на цените за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ от краен снабдител при регулиране на газоразпределителните дружества чрез метода „Горна граница на цени” - 204.67KB

Указания на ДКЕВР за образуване на цените на електрическата енергия, по които ВЕЦ с инсталирана мощност над 10 МВт продават електрическа енергия при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала”, приети с протоколно решение от 07.04.2008 г. - 133.1KB

Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала” , приети с протоколно решение на ДКЕВР № 30/24.02.2014 г. по т.2 - 303.22KB

Правила за търговия с електрическа енергия, приети с решение на ДКЕВР № П-1 от 24.03.2008 г - 2.17MB

Справки към Указания на ДКЕВР за образуване на цените на електрическата енергия, по които ВЕЦ с инсталирана мощност над 10 МВт продават електрическа енергия при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала”, приети с протоколно решение от 07.04.2008 г. - 92.5KB

Правила за управление на електроразпределителните мрежи, приети с решение на ДКЕВР от 18.06.2007 г., ДВ бр. 66 от 2007 г. - 324.67KB

Указания на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за образуване на цените за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи при регулиране чрез метода "горна граница на приходи" за втория регулаторен период - 195.75KB

Правила за управление на електроенергийната система. - 557.9KB

Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия Приета с Постановление № 35 на Министерския съвет от 20 февруари 2004 г., обн. ДВ бр.17 от 2 Март 2004г., изм. ДВ бр.62 от 31 Юли 2007г. изм. и доп. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2012г. - 282.67KB

Указания за попълване на справки за ценообразуване на НЕК и ЕСО,приети с протоколно решение на ДКЕВР №125/26.6.2007 т.2. - 66.47KB

Правила за условия и ред за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи. - 109.94KB

Указания за образуване на цените при производство на електрическа енергия от атомната електроцентрала и от термични кондензационни електроцентрали, приети с протоколно решение № 79 от 26.03.2007 г., т. 11. - 78.5KB

Указания за образуване на цениза пренос на природен газ и за съхранение на природен газ и за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването - 212.79KB

Насоки за потребителите при отваряне на пазара на електроенергия от 01 юли 2007 г., приети с решение на ДКЕВР от 28.06.2007 г., изм. с протоколно решение № 133/06.07.2007 г. - 95.82KB

Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници Обн. ДВ. бр.10 от 6 февруари 2009 г., изм. ДВ. бр.85 от 29 Октомври 2010 - 656.72KB

Справки към Указания за образуване на цените при производство на електрическа енергия от атомната електроцентрала и от термични кондензационни електроцентрали, приети с протоколно решение № 79 от 26.03.2007 г., т. 11. - 108KB

Правила за балансиране на пазара на природен газ - 467.65KB

Указания за формата и съдържанието на информацията необходима за целите на ценообразуването на природния газ на газоразпределителните дружества при регулиране чрез нетна настояща стойност - 400.43KB

Приложения към Насоки за потребителите при отваряне на пазара на електроенергия от 01 юли 2007 г., приети с решение на ДКЕВР от 28.06.2007 г., изм. с протоколно решение № 133/06.07.2007 г. - 107.36KB

Единен сметкоплан за целите на регулаторното счетоводство на електроразпределителните дружества, баланс и отчет за приходи и разходи, приет с протоколно решение № 100/27.12.2004 г., изменен с протоколно решение № 10/31.01.2005 г., т. 3 - 189.5KB

Структура на отчетния доклад на В и К операторите за 2014 г. - 97.04KB

Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс - 556.92KB

Основни насоки за ценово регулиране на българските топлофикационни дружества, приети с протоколно решение № 46/27.04.2005 г., т. 2 - 137.6KB

Приложения към Указанията за формата и съдържанието на информацията необходима за целите на ценообразуването на природния газ на газоразпределителните дружества при регулиране чрез нетна настояща стойност - 253.5KB

Методика за отчитане изпълнението на целевите показатели за качество на електрическата енергия и качество на обслужването на разпределителните предприятия и обществените снабдители/крайни снабдители, приета с протоколно решение на ДКЕВР от 29 май 2007 г. - 157.09KB

Указания към единен сметкоплан и съпътстващите го отчетни документи за целите на регулаторното счетоводство на електроразпределителните дружества, приети с протоколно решение № 100/27.12.2004 г., изменени с протоколно решение № 10/31.01.2005 г., т. 3 - 421.42KB

Справки за постигнатите нива на показателите за качество на предоставяните В и К услуги на потребителите за 2014 г. - 434.5KB

Примерни образци на таблици към Приложение 1 на Указанията за формата и съдържанието на информацията необходима за целите на ценообразуването на природния газ на газоразпределителните дружества при регулиране чрез нетна настояща стойност - 192.03KB

Указания за образуване и прилагане на цените и тарифите на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство, приети с протоколно решение на ДКЕР № 46 от 5 юли 2004г. и № 60 от 29 септември 2004 г. - 345.78KB

Вътрешни правила за осъществяване на текущ контрол на енергийни предприятия и В и К оператори от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, приети с Протоколно решение №18 от 09.02.2009 г. т. 6. - 95.21KB

Изменение на Правила за измерване на количество  електрическа измерване на количество  електрическа енергия, приети с решение на ДКЕВР № П-1 от 10.04.2007 г. - 158.63KB

Наредба за регулиране на цените на топлинната енергияОбн. ДВ. бр.55 от 25 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.61 от 27 юли 2007г., изм. ДВ. бр.105 от 9 дек. 2008г. - 198.33KB

Приложения към Указания към единен сметкоплан и съпътстващите го отчетни документи за целите на регулаторното счетоводство на електроразпределителните дружества, приети с протоколно решение № 100/27.12.2004 г., изменени с протоколно решение № 10/31.01.2005 г., т. 3 - 149.62KB

Заявление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници - 46.74KB

Измененe на Указания на ДКЕВР  за образуване на цените за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи при регулиране чрез метода "горна граница на приходи" за втория регулаторен период, в. т. 38 и  втората част на формулата в т. 58. - 207.3KB

Указания на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода "Горна граница на цени". - 357.91KB

Указания за актуализация на цените за пренос по газоразпределителните мрежи на газоразпределителните дружества, приети с протоколно решение на ДКЕР № 48/12.07.2004 г. - 224.32KB

Правила за търговия с електрическа енергия, приети с решение на ДКЕВР № П-1 от 29.12.2006 г. - 371.11KB

Наредба № 6 от 9 юни 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежиИздадена от Министерство на енергетиката и енергийните ресурси Обн. ДВ. бр.74 от 24 Август 2004г., изм. ДВ. бр.27 от 29 Март 2005г., изм. ДВ. бр.25 от 5 Март 2008г. - 561.08KB

Модел към указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез норма на възвръщаемост на капитала и за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването - 141KB

Указания за попълване на справките за ценообразуване при производство на електрическа енергия Указания за попълване на справките за ценообразуване при пренос на електрическа енергия - 156.52KB

Общи данни за променливи, регистри и активи за 2014 г. - 75.08KB

Правила за търговия с природен газ - 237.85KB

Указания на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за образуване на цените на електрическата енергия, по които крайните снабдители продават електрическа енергия при регулиране чрез метода "горна граница на приходи" за втория регулаторен период - 195.53KB

Указания на ДКЕВР за корекции на цените на топлинната енергия и електрическата енергия от комбинирано производство за топло енергийни дружества, регулирани чрез метода "Горна граница на цени" за втория ценови период от първия регулаторен период, приети с протоколно решение от 07.04.2008 г. - 81.63KB

Приложения към Указания за актуализация на цените за пренос по газоразпределителните мрежи на газоразпределителните дружества, приети с протоколно решение на ДКЕР № 48/12.07.2004 г. - 267KB

Указания за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез норма на възвръщаемост на капитала и за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването,приети от ДКЕВР с протоколно решение №54/18.05.2006, т.2 - 253.02KB

Вътрешни правила на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за контрол по изпълнението на процедурите по издаването и/или изменението на лицензиите за дейностите в енергетиката, приети с Протоколно решение №18 от 09.02.2009 г. т. 6. - 96.5KB

Наредба за регулиране на цените на природния газ Приета с ПМС № 131 от 15.06.2004 г. Обн. ДВ. бр.55 от 25 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г. - 299.52KB

Указания за попълване на справките за ценообразуване при пренос на електрическа енергия - 188.96KB

Mетодика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД - 715.57KB

Справки къмУказания на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за образуване на цените на електрическата енергия, по които крайните снабдители продават електрическа енергия при регулиране чрез метода "горна граница на приходи" за втория регулаторен период - 82KB

Eдинен сметкоплан и съпътстващите го отчетни документи за целите на регулаторното счетоводство на газоразпределителните дружества - 50KB

Примерни образци на таблици към Приложение на Указания за актуализация на цените за пренос по газоразпределителните мрежи на газоразпределителните дружества, приети с протоколно решение на ДКЕР № 48/12.07.2004 г. - 192.03KB

Методика за определяне на цените за предоставен достъп на преносно или разпределително предприятие от потребители през собствените им уредби и/или съоръжения до други потребители за целите на преобразуването и преноса на електрическа енергия, на преноса на топлинна енергия и на преноса на природен газ, приета с протокол № 182/28.12.2006 г. и коефициенти за тяхното определяне - 175.94KB

Правила за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, приети с решение на ДКЕР от 04.06.2004 г., ДВ бр. 67 от 2004 г. - 128.87KB

Методика за коригиране на утвърдените цени за пренос през газоразпределителните мрежи и/или снабдяване с природен газ от краен снабдител при регулиране чрез метода "Горна граница на цени" въз основа на недовзетия/надвзетия приход, дължащ се на разлики между прогнозни и действителни ценообразуващи елементи от предходния ценови или регулаторен период. - 141.45KB

Указания за попълване на справките за ценообразуване при разпределението на електрическа енергия - 185.03KB

Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи, за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ. Приети на 14.03.2013 г. - 209.65KB

Приложения към Указанията за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство – топлофикационни дружества - 146.5KB

Справки към Указания на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за образуване на цените за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи при регулиране чрез метода "горна граница на приходи" за втория регулаторен период - 92KB

Правила към единен сметкоплан и съпътстващите го отчетни документи за целите на регулаторното счетоводство на газоразпределителните дружества - 291.08KB

УКАЗАНИЯ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ И НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ОТ КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО ПРИ РЕГУЛИРАНЕ ЧРЕЗ МЕТОДА „НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА, приети с протоколно Решение № 28 от 21.02.2012 г. - 404.82KB

Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването на природния газ на газопреносното предприятие при регулиране чрез норма на възвръщаемост на капитала приети с Протоколно решение на ДКЕР № 84 от 22 ноември 2004 г. - 204.39KB

Модел към указанията за формата и съдържанието на информацията необходима за изготвяне на бизнес план за развитието на дейността на В и К оператора - 247KB

Проект за насоки за регулиране на българските електропроизводствени дружества - 336.04KB

Правила за търговия с природен газ, приети с решение на ДКЕВР от 14.05.2007 г. - 151.65KB

Правила за измерване на количеството електрическа енергия, приети с решение на ДКЕР от 04.06.2004 г., ДВ бр. 67 от 2004 г. - 221.64KB

Указания на ДКЕР за образуване на цените на електрическата енергия на електроразпределителните дружества при регулиране чрез горна граница на приходите, приети с решение на ДКЕР от 02.06.2004г. - 227.93KB

Модел към указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите до 31.12.2015 г. приети с Протоколно решение No:199/12.12.2013 г. - 2.64MB

Приложения към Указанията за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство – заводски централи - 118KB

Насоки за регулиране на българските електропроизводствени дружества, приети с протоколно решение № 38/07.04.2005 г., т. 1 - 251.46KB

Приложения към Указанията за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването на природния газ на газопреносното предприятие при регулиране чрез норма на възвръщаемост на капитала приети с Протоколно решение на ДКЕР № 84 от 22 ноември 2004 г. - 109KB

Приложение (модел) към УКАЗАНИЯ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ И НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ОТ КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО ПРИ РЕГУЛИРАНЕ ЧРЕЗ МЕТОДА "НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА" - 258KB

Указания за формата и съдържанието на информацията необходима за изготвяне на бизнес план за развитието на дейността на В и К оператора, приети от ДКЕВР с протоколно решение №54/18.05.2006,т. 2 - 196.49KB

Правила за работа по жалби и искания за доброволно уреждане на спорове по чл. 22 от закона за енергетиката, приети с протоколно решение № 12/28.01.2008 г. на ДКЕВР. - 114.67KB

Правила за предоставяне на достъп до газопреносната и/или газоразпределителните мрежи, приети с решение на ДКЕВР от 14.05.2007 г. - 107.14KB

Правила за управление на електроенергийната система,приети с решение на ДКЕР от 04.06.2004 г., ДВ бр. 67 от 2004 г. - 602.92KB

Приложения към Указанията за образуване на цените на електрическата енергия на електроразпределителните дружества при регулиране чрез горна граница на приходите, изменен с протоколно решение № 10/31.01.2005 г., т. 3 В и К услуги Втори петгодишен план 2009-2013 г. - 155KB

Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите до 31.12.2015 г., приети с Протоколно решение No:199/12.12.2013 г. - 313.22KB