Сертификати

Регистър на сертификати за произход

Справки

Справка по чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г. за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия за инсталации с ДВГ/ГТ, приета с решение на КЕВР от Протокол № 269 от 08.12.2017 г.

Справка по чл. 4, ал. 5 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г. за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия за инсталации с ТГ/КПГЦ, приета с решение на КЕВР от Протокол № 269 от 08.12.2017 г.

Заявления

Заявление за издаване и за прехвърляне на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия – образец по чл. 4, ал. 1 от  Наредба № 7 от 19.07.2017 г. за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия

Документи

НАРЕДБА № 7 от 19.07.2017 г. за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, обн. ДВ, бр. 61 от 28.07.2017 г., в сила от 01.08.2017 г.