Събития

07/2021

На 14.07.2021 г. от 10.15 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 02.04.2021 г. за издаване на разрешение за извършване на разпореждане с имущество, с което се осъществява дейността по издадена лицензия, заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-22 от 02.04.2021 г. за прекратяване на лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-23 от 02.04.2021 г. за прекратяване на дейността „разпределение на природен газ“, подадени от „Консорциум Варна Про Енерджи” ООД, както и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ЛР-24 от 02.04.2021 г. за издаване на лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-21 от 02.04.2021 г. за издаване на лицензия за дейността „разпределение на природен газ“, подадени от „ЗИВ” ЕООД.

08.07.2021