Протоколи от открити заседания

2023 г.

Протокол № 288/05.09.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Ен-Джи Брокерс“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

Протокол № 287/05.09.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Екогаз Инженеринг“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 283/31.08.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Верила Сървис“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол № 281/30.08.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Екогаз Инженеринг“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

Протокол № 280/30.08.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ТЕЦЕКО ГАЗ“ АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №276/24.08.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец септември 2023 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол №275/24.08.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЕР ДЖИ ГАЗ“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №274/24.08.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от Промитеас Газ С.М.С.А. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №273/24.08.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от Нова Пауър & Газ С.Р.Л. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №267/17.08.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Овергаз Мрежи” АД за утвърждаване на цени за снабдяване с природен газ за периода 2023 – 2024 г. и заявление на „Овергаз Мрежи” АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за периода 2023 – 2024 г.

Протокол №265/16.08.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Топлофикация-Враца“ ЕАД за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“

Протокол №264/16.08.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, подадено от „Ценово Солар Плант“ ЕООД

Протокол №260/10.08.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Си Ен Джи Системс“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №259/10.08.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за прекратяване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“, подадено от „Свилоза“ АД

Протокол №254/03.08.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Дюферко Хелас“ АД  за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол №253/03.08.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

Протокол №248/27.07.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец август 2023 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол №245/26.07.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Топлофикация - Перник“ АД за изменение и/или допълнение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“

Протокол №240/19.07.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Монди Стамболийски“ ЕАД за прекратяване на лицензия № Л-130-3 от 13.11.2003 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“

Протокол №239/19.07.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „АСМ ЕНЕРДЖИ“ ООД за продължаване на срок на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и заявление на „АСМ ЕНЕРДЖИ“ ООД за изменение и/или допълнение на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

Протокол №238/19.07.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Синергон Енерджи“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №237/19.07.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от Меркурия Енерджи Трейдинг Б.В. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №236/19.07.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на Трафигура Нат Газ Лимитид с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №235/19.07.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, подадено от „Грийнс“ ООД

Протокол №234/19.07.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Свилоза“ АД за прекратяване на лицензия № Л-510-15 от 16.05.2019 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

Протокол №233/19.07.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „ Аралис“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

Протокол №232/19.07.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявлениe на „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

Протокол №226/13.07.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Топлофикация - Русе“ АД за изменение и/или допълнение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“

Протокол № 216/06.07.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЕМИ“ ООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Средец, за регулаторен период 2023-2027 г.

Протокол № 214/30.06.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, подадено от „Кронос Биотоп“ EООД

Протокол № 213/30.06.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, подадено от „Фотоволтаична централа – Ловеч“ ЕООД

Протокол № 212/30.06.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Балкан“ АД за издаване на лицензия за дейността „разпределение на електрическа енергия в затворена разпределителна мрежа“, с включени права и задължения на „координатор на балансираща група“ и откриване производство за изменение на лицензия № Л-135-07 от 13.08.2004 г. за дейността „разпределение на електрическа енергия“ с титуляр „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД

Протокол № 205/28.06.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец юли 2023 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол № 201/22.06.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за изменение/допълване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, подадено от „Биовет“ АД

Протокол № 200/22.06.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „ Спектро Енерджи“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

Протокол № 199/22.06.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно от „Енергия Газ“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 198/22.06.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „КПГ Инвест“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 197/22.06.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за издаване на лицензия за разпределение на природен газ и за издаване на лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, подадени от „ЕМИ” ООД

Протокол № 184/08.06.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „НЕКСТЪН ЕНЕРДЖИ“ ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

Протокол № 181/07.06.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол № 180/07.06.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол № 176/01.06.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт

Протокол № 175/01.06.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“, считано от 01.07.2023 г.

Протокол № 174/01.06.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад. относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“, считано от 01.07.2023 г.

Протокол № 172/29.05.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец юни 2023 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол №167/25.05.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, подадено от „Аратиден“ ЕООД

Протокол №157/11.05.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „АОТ Енерджи Белгия“ СА за прекратяване на лицензия № Л-594-15 от 27.01.2022 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол №156/11.05.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Енерга Брасълс“ НВ с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №155/11.05.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от Меркурия Енерджи Трейдинг Б.В. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №154/11.05.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „АОТ Енерджи Белгия“ СА с искане за прекратяване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №153/11.05.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Кюстендилска вода“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол № 148/04.05.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1151 от 13.12.2022 г. на „Меркурия Енерджи Трейдинг“ Б.В. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 147/04.05.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-15 от 24.01.2023 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия“, подадено от „Българска независима енергийна борса“ ЕАД

Протокол № 146/04.05.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1167 от 30.12.2022 г. от „Тинмар Съплай“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 145/04.05.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1166 от 30.12.2022 г. от Тинмар Енерджи С.А. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 144/04.05.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-2 от 12.01.2023 г. от „КЦМ“ АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 143/04.05.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от СОКАР Трейдинг Газ енд Пауър САРЛ с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №141/03.05.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги  

Протокол №134/25.04.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец май 2023 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол № 126/12.04.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно одобряване на изменение и допълнение на „Общи условия на договорите за снабдяване с електрическа енергия от доставчик от последна инстанция“, подадено от „ЧЕЗ Електро България“ АД (с ново наименование „Електрохолд Продажби“ ЕАД)

Протокол № 125/12.04.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Грей Стоун България“ ООД за изменение и/или допълнение на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 124/12.04.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Респект Енерджи“ С.А. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

Протокол № 123/12.04.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Пъблик Пауър Корпорейшън“ С.А. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 106/29.03.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец април 2023 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол № 101/23.03.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Болкан Газ Лоджистикс“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 100/23.03.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от от ВИЕЕ Унгария Кфт. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №92/ 14.03.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол №91/ 14.03.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол №78/02.03.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „И ту Джи“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №77/02.03.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Спектро Енерджи“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №70/23.02.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец март 2023 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол №62/15.02.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Едисън“ С.П.А. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №61/15.02.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за изменение/допълнение на лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, подадени от „Риал Стейтс“ ЕООД

Протокол №60/15.02.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за изменение на лицензия за производство на електрическа енергия, подадено от „Енери Солар БГ 1“ ЕАД

Протокол №59/15.02.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, подадено от „Си Солар енерджи“ EООД

Протокол №58/15.02.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, подадено от „Тракия МТ солар“ EООД

Протокол №54/08.02.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол №53/08.02.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Мотор Ойл (Еллас) Рафинерии Коринт А.Д.“ с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №52/08.02.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, подадено от „Гълъбово Солар БГ“ EООД

Протокол №51/08.02.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Галакси РЕ“ ООД за изменение/допълнение на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект

Протокол №50/08.02.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Метатрон Енерджи“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол №49/08.02.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

Протокол №43/02.02.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Метамодул Трейд“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №42/02.02.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Мотор Ойл Ренюъбъл Енерджи“ СА, ч.ю.л., държава: Република Гърция, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол №41/02.02.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Д.Трейдинг“ д.о.о. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол №35/27.01.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец февруари 2023 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол №26/19.01.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Д. Трейдинг“ д.о.о. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №25/19.01.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Сигма Инвест“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №24/19.01.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за изменение на лицензия за производство на електрическа енергия, подадено от „Тракия-МТ“ EООД

Протокол №16/11.01.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД за одобряване на изменение и допълнение на „Общи условия на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция“

Протокол №14/10.01.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Енемона Екогаз“ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №13/10.01.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от ЕРУ Юръп ГмбХ с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №12/10.01.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Енерджи Трейдер“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №11/10.01.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Тецеко“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на общините Свищов и Белене, за регулаторен период 2023 – 2027 г.

Протокол №5/05.01.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Енерджи Дистрибюшън Сървисиз“ СЛР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол №4/05.01.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Нордика Ойл“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

Протокол №3/05.01.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Потентиа Трейд“ СЛР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол №2/05.01.2023 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

2022 г.

Протокол № 366/30.12.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец януари 2023 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол № 362/21.12.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Хисаря, за регулаторен период 2023 – 2024 г.

Протокол № 361/21.12.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Сопот, за регулаторен период 2023 – 2024 г.

Протокол № 358/20.12.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за продължаване срока на лицензия № Л-116-03 от 27.11.2002 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, подадено от „Видахим“ АД

Протокол № 357/20.12.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Галакси РЕ“ ООД, изменено с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1118 от 30.11.2022 г., за допълване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект

Протокол № 354/15.12.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Аресгаз” ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Добруджа” и общините Добрич, Тервел, Омуртаг и Търговище, за регулаторен период 2023 – 2024 г.

Протокол № 353/15.12.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Запад”, за регулаторен период 2023 – 2024 г.

Протокол № 352/15.12.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Аресгаз” ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, за регулаторен период 2023 – 2024 г.

Протокол №344/08.12.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Елин Пелин, за регулаторен период 2023 – 2027 г.

Протокол №342/07.12.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно издаване на лицензия за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект на „Карнобат Енерджи“ ЕООД

Протокол №341/07.12.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, подадено от „ПВ Пауър“ EООД

Протокол №340/07.12.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Би Джи Ес Трейд“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №339/06.12.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол №338/06.12.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол №337/06.12.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги

Протокол № 330/30.11.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Чиренгаз“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 328/28.11.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец декември 2022 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол № 318/16.11.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно одобряване на „Общи условия за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България“ АД“ (с ново наименование „Електрохолд Продажби“ ЕАД)

Протокол № 317/16.11.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Про Нет Енерго“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 316/16.11.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от Роменерджи Трейдинг С.Р.Л. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 315/11.11.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Пловдив като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол № 314/11.11.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „АЦК” ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол № 313/11.11.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на “Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол № 307/10.11.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Арч Трейд“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 306/10.11.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от Премиер Енерджи С.Р.Л с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 305/10.11.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, подадено от „ЯМБОЛЕН“ АД

Протокол № 304/10.11.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, подадено от „Белозем Солар Парк 3“ EООД

Протокол № 303/10.11.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа енергия, подадено от „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД

Протокол №297/03.11.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол №295/02.11.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол №294/02.11.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №293/02.11.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Сток енерджи“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №292/02.11.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Коген Загоре“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №288/28.10.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец ноември 2022 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол №283/25.10.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“, подадено от „Биовет“ АД

Протокол №282/25.10.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №279/20.10.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Енерговиа“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 272/05.10.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол № 270/04.10.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, подадено от „ЕОН България“ ЕООД

Протокол № 269/04.10.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „СИГ Енерджи“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

Протокол № 268/04.10.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

Протокол № 267/04.10.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

Протокол № 266/04.10.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол №259/28.09.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец октомври 2022 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол № 249/15.09.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Енергама“ АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 248/15.09.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Топливо газ“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

Протокол № 247/15.09.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „НЕКА Електрик“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

Протокол № 246/15.09.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Енергама“ АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

Протокол № 245/15.09.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Протергиа Енерджи“ С.А. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 242/09.09.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ EООД, гр. Смолян като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол №239/08.09.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №238/08.09.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Болкан Ютилитис“ АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №237/07.09.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол №236/07.09.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол № 227/30.08.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец септември 2022 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол № 226/30.08.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа енергия, подадено от „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД

Протокол № 225/30.08.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Евинг Дистрибюшън“ С.Р.Л. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 224/30.08.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „М-ГАЗ“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №217/17.08.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Сенс Трейд“ СРЛ за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия

Протокол №211/11.08.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад с вх. № Е-Дк-1732 от 01.08.2022 г. относно: заявление с вх. № E-ЗЛР-И-1013 от 05.05.2022 г. от за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, подадено от „Топлофикация София“ ЕАД

Протокол №210/11.08.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад с вх. № Е-Дк-1735 от 01.08.2022 г. относно: заявление с вх. № E-ЗЛР-И-29 от 24.03.2022 г. за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, подадено от „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД

Протокол №209/11.08.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад с вх. № Е-Дк-1736 от 01.08.2022 г. относно: Заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-32 от 23.03.2022 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-28 от 23.03.2022 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация-Разград“ АД

Протокол №206/09.08.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол №205/09.08.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол №204/09.08.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол №203/09.08.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол № 202/09.08.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец август 2022 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол №186/12.07.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец юли 2022 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол №184/12.07.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол №183/12.07.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол №180/07.07.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №179/07.07.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Фактор Енерджи България“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №178/07.07.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Шел Енерджи Юръп“ Б.В. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №172/30.06.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно  заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол №171/30.06.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол №159/21.06.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Телегаз“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №158/21.06.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Митилинеос“ С.А. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №155/16.06.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Юнит ЕНР“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

Протокол №154/16.06.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно  заявление на „ЕТМТ Енержи“ д.о.о. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол №153/16.06.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „ГЕН-И София – Търговия и продажба на електрическа енергия“ ЕООД за изменение/допълнение на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол №152/16.06.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Солар СВ“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

Протокол №151/16.06.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Фактор Енерджи България“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

Протокол №150/16.06.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Азомуреш“ С.А. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №149/16.06.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Акател“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №144/09.06.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К” АД, гр. Ловеч като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услугии

Протокол №143/09.06.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К” АД, гр. Ловеч като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол №142/09.06.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол №141/09.06.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена на природния газ за месец юни 2022 г.

Протокол №134/02.06.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт

Протокол №133/02.06.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика"

Протокол №132/02.06.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала“

Протокол №126/26.05.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

Протокол № 120/18.05.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол № 119/18.05.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол № 116/09.05.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К” ООД, гр. Габрово като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол № 115/09.05.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол № 114/09.05.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол № 113/09.05.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги

Протокол № 112/09.05.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Стенето” ЕООД, гр. Троян като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол № 109/29.04.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цена за м. май 2022 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайни снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол № 105/27.04.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад с вх. № В-Дк-9 от 04.04.2022 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-28-13 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, като ВиК оператор за периода 2022-2026 година, изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-28-19 от 22.10.2021 г. и вх. № В-17-28-4 от 04.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-28-14 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-28-18 от 22.10.2021 г. и вх. № В-17-28-5 от 04.03.2022 г.

Протокол № 104/27.04.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад с вх. № В-Дк-401 от 07.12.2021 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-49-12 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, като ВиК оператор за периода 2022-2026 година, изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-49-15 от 04.11.2021 г. и заявление с вх. № В-17-49-13 от 02.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-49-14 от 04.11.2021 г.

Протокол № 92/14.04.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад с вх. № Е-Дк-291 от 05.04.2022 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-16 от 28.02.2022 г., подадено от „Галакси РЕ“ ЕООД, за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект

Протокол № 89/06.04.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на изменение и допълнение на проект на „Общи условия на доставчик от последна инстанция“, подадено от „Национална електрическа компания“ ЕАД, проект на „Общи условия на доставчик от последна инстанция“ и проект на „Правила за работа с потребители на енергийни услуги на НЕК ЕАД в качеството му на доставчик от последна инстанция“

Протокол № 88/06.04.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Актаел“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

Протокол № 87/06.04.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад с относно заявление от „Първо плинарско друщво“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 86/06.04.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 85/06.04.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Инвесто Партнърс“ АД, за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект

Протокол № 79/30.03.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец април 2022 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол № 69/16.03.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Разлог Енерджи Парк“ ЕАД за прекратяване на лицензия за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергийния обект

Протокол № 68/16.03.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Енергико“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

Протокол № 67/16.03.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад по заявление от „АОТ Енерджи Белгия“ СА с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 66/16.03.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад по заявление от „Енерджи Съплай“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 60/04.03.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец март 2022 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол № 57/24.02.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Ситигаз България“ ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД за обособена територия Тракия с включени общини Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово“, проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД за обособена територия Тракия с включени общини Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово“ и проект на „Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД за обособена територия Тракия с включени общини Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово“

Протокол № 56/24.02.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Ситигаз България“ ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД за обособената територия на община Габрово“, проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД за обособената територия на община Габрово“ и проект на „Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД за обособената територия на община Габрово“

Протокол № 55/24.02.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Ситигаз България“ ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД за територията на община Силистра, община Алфатар, община Тутракан, община Дулово и община Главница“, проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД за територията на община Силистра, община Алфатар, община Тутракан, община Дулово и община Главница“ и проект на „Правила за работа с потребителите на „Ситигаз България“ ЕАД за територията на община Силистра, община Алфатар, община Тутракан, община Дулово и община Главница“

Протокол № 54/24.02.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Комекес” АД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Комекес” АД“, проект на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Комекес” АД“ и проект на „Правила за работа с потребителите на природен газ“

Протокол № 49/17.02.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Балкангаз 2000” АД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за снабдяване с природен газ от „Балкангаз 2000“ АД“, проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ от „Балкангаз 2000“ АД“ и проект на „Правила за работа с потребителите на „Балкангаз 2000“ АД“

Протокол № 48/17.02.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Свиленград-газ” АД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Свиленград-газ” АД на територията на община Свиленград“, проект на „Общи условия на договорите за снабдяване с природен газ от краен снабдител на „Свиленград-газ” АД на територията на община Свиленград“ и проект на „Правила за работа с потребителите на природен газ на „Свиленград-газ” АД“

Протокол № 47/17.02.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Правецгаз 1“ АД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Правецгаз 1“ АД“, проект на „Общи условия на договорите за снабдяване на природен газ от краен снабдител на „Правецгаз 1“ АД“ и проект на „Правила за работа с потребителите на „Правецгаз 1“ АД“

Протокол № 44/01.02.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община Хисаря, „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община Хисаря, подадено от „Аресгаз“ ЕАД

Протокол № 43/01.02.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община Сопот, „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД на територията на община Сопот, подадено от „Аресгаз“ ЕАД

Протокол № 42/01.02.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина“, „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина“, подадено от „Аресгаз“ ЕАД

Протокол № 41/01.02.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“, „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“, подадено от „Аресгаз“ ЕАД

Протокол № 40/01.02.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг“, „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг“, подадено от „Аресгаз“ ЕАД

Протокол № 39/01.02.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Севлиевогаз-2000“ АД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД“, проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД“ и проекти на „Правила за работа с потребителите на природен газ на „Севлиевогаз-2000“ АД“

Протокол № 38/01.02.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Райков сервиз“ ООД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за доставка на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Райков сервиз“ ООД“, проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Райков сервиз“ ООД“ и проект на „Правила за работа с потребителите на природен газ на „Райков сервиз“ ООД“

Протокол № 37/01.02.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Неврокоп газ” АД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Неврокоп газ” АД, „Общи условия на договорите за снабдяване с природен газ от „Неврокоп газ” АД и „Правила за работа с потребителите на природен газ на „Неврокоп газ” АД

Протокол № 36/01.02.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Тецеко“ ЕАД за одобряване на проект на „Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Тецеко“ ЕООД“, проект на „Общи условия на договорите за снабдяване на природен газ от краен снабдител на „Тецеко“ ЕООД“ и „Правила за работа с потребителите на „Тецеко“ ЕООД“

Протокол № 35/01.02.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от Данске Комодитис А/С с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 34/01.02.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ГЕН-И Атина Доставка на Електрическа енергия“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 33/01.02.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Пауър Сист“ ЕООД и „Токи Пауър“ АД за издаване на разрешение за сключване на сделка и за прекратяване на лицензия

Протокол № 24/26.01.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец февруари 2022 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол № 23/26.01.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-386-15 от 16.07.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

Протокол № 18/19.01.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно: заявление от „Армако“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2022 г. - 2026 г.

Протокол № 17/19.01.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Екос 17“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 16/19.01.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Армако“ АД, за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект

Протокол № 15/19.01.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Микс Газ Груп“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

Протокол № 14/19.01.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Група Дружества Газ Римини” С.п.А. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 13/19.01.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Холдинг Словенске електрарне“ д.о.о. за продължаване срока на лицензия № Л-400-15 от 19.11.2012 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 12/19.01.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „АОТ ЕНЕРДЖИ БЕЛГИЯ” СА за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 7/06.01.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Калцит“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2022 г. - 2026 г.

Протокол № 6/06.01.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ТЕЦЕКО“ ЕООД с искане за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез промяна на правната форма

Протокол № 5/06.01.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Калцит“ АД за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект

Протокол № 4/06.01.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад заявление от ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 3/06.01.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ д.о.о. за продължаване срока на лицензия № Л-379-15 от 27.02.2012 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 2/06.01.2022 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Сонел 888“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

2021 г.

Протокол №301/29.12.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец януари 2022 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол №300/29.12.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY NORTH S.R.L. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 297/22.12.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „ЕОН България 1“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“  и „координатор на комбинирана балансираща група“

Протокол № 296/22.12.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Ружица Уинд“ ЕООД за прекратяване на лицензия за производство на електрическа енергия

Протокол №293/16.12.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“   

Протокол №292/16.12.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „АЛИАНЗ EНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №291/16.12.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №290/16.12.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ПРОТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

 Протокол №289/15.12.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение на цените на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-27 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране

Протокол №288/15.12.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение на пределните цени на топлинната енергия и на преференциалните цени и премии на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала“  на дружествата от сектор „Топлоенергетика“, по Решение № Ц-26 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране

Протокол №280/02.12.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад д относно заявление от „БЕНТ ОЙЛ“ АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол №274/30.11.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Грей Стоун България” ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ”

Протокол № 270/25.11.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец декември 2021 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол № 266/24.11.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Булгаргаз“ ЕАД за изменение на цената на природния газ, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, утвърдена за месец ноември 2021 г.

Протокол № 260/17.11.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „БЛУ EНЕРЖИ“ АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 253/03.11.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "Гунвор Интернешънъл" Б.В. за прекратяване на лицензия № Л-395-15 от 01.10.2012 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"

Протокол № 252/03.11.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "Енерджи Маркет Глобал" ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-280-15 от 15.09.2008 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на комбинирана балансираща група"

Протокол № 251/03.11.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "Търговска компания на възобновяема енергия" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"

Протокол № 250/03.11.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "АИК Енерджи Румъния" СРЛ, чуждестранно юридическо лице, държава: Румъния, за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"

Протокол № 249/03.11.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от "Монди Стамболийски" ЕАД за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

Протокол № 248/03.11.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от ЧЕЗ, а.с. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността "търговия с природен газ"

Протокол № 247/03.11.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от "НОРДИКА ОЙЛ" ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността "търговия с природен газ"

Протокол № 243/28.10.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Ситигаз България“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Габрово, за регулаторен период 2022–2026 г.

Протокол № 242/28.10.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец ноември 2021 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол № 241/28.10.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЕН-ДЖИ БРОКЕРС” ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 240/28.10.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 238/26.10.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад по заявление на „ОМВ Петром“ СА, чуждестранно юридическо лице, държава Румъния, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 237/26.10.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад по заявление на „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ, чуждестранно юридическо лице, държава Федерална Република Германия, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 230/13.10.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Ай Си Джи Би“ АД с искане за издаване на лицензия за дейността „пренос на природен газ“ с условие за изграждане на енергиен обект

Протокол № 229/13.10.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

Протокол № 221/06.10.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на „Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД

Протокол № 220/06.10.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от “ДХТ Интернешънъл” С.А. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 219/06.10.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 210/28.09.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец октомври 2021 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол № 207/24.09.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Микс газ Груп“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 206/24.09.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Мост Енерджи Газ“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 205/24.09.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 204/23.09.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за издаване на лицензия за търговия с природен газ, подадено от „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД

Протокол № 203/23.09.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Колмар България“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 202/23.09.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Колмар НЛ“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 201/23.09.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 200/23.09.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 191/08.09.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Топлофикация София“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 190/08.09.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Неохим“ АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 189/08.09.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ОМВ България“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 188/08.09.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад заявление от „ОМВ Петром“ СА с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 187/08.09.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 186/08.09.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 185/08.09.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Свилоза“ АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 184/08.09.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ВИЕЕ България“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 183/08.09.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Арес Трейдинг“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 182/08.09.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 180/01.09.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 179/01.09.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Глобъл Коммерс-1“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 178/01.09.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Енергико“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 174/26.08.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Овергаз Инк.“ АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 173/26.08.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 172/26.08.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 171/26.08.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 170/26.08.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Акспо България“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 168/25.08.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец септември 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол № 164/18.08.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Свиленград-Газ” АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Свиленград, за регулаторен период 2021 – 2025 г.

Протокол № 161/11.08.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Риал Стейтс“ ЕООД за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. - 2025 г.

Протокол № 160/11.08.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Риал Стейтс“ ЕООД, за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект

Протокол № 156/04.08.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „ВИС Електрик“ ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-481-15 от 16.12.2016 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 155/04.08.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено „Енергео“ ЕООД за продължаване срока на лицензия № Л-382-15 от 02.04.2012 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения за дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

Протокол № 154/04.08.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Грей Стоун България“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 150/29.07.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад по заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цена за месец август 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол № 140/14.07.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЗИВ” ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Балчик, за регулаторен период 2021 – 2025 г.

Протокол № 139/14.07.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления от „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД за издаване на разрешение за извършване на разпореждане с незавършени обекти на строителство или с имущество, с което се осъществява дейността по издадена лицензия, за прекратяване на лицензи и заявления от „ЗИВ” ЕООД за издаване на лицензии

Протокол № 138/14.07.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 137/14.07.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Енергико Трейдинг България“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 130/30.06.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно подход за определяне на коефициент за подобряване на ефективността Е и индикативни коефициенти Е на ВиК операторите за регулаторен период 2022-2026 г.

Протокол № 123/24.06.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец юли 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол № 117/16.06.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 116/16.06.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа енергия, подадено от „Българско акционерно дружество Гранитоид“ АД

Протокол № 115/16.06.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Българско акционерно дружество Гранитоид“ АД, за одобряване на бизнес план за периода 2022 г. – 2026 г.

Протокол № 113/ 10.06.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Алро“ СА, Румъния за прекратяване на лицензия № Л-508-15 от 13.12.2018 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 112/ 10.06.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Електрични финанчни тим“ д.о.о., изменено с писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-19 от 19.05.2021 г., за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 106/02.06.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт

Протокол № 105/02.06.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“

Протокол № 104/02.06.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“ от 01.07.2021 г.

Протокол № 99/28.05.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Енергийни иновативни технологии“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

Протокол № 98/28.05.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „ДАК Енерджи“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

Протокол № 96/26.05.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец юни 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол № 92/19.05.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на норма на възвръщаемост и нива на нетен цикъл на оборотния капитал за ВиК операторите за регулаторен период 2022-2026 г.

Протокол № 91/19.05.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно определяне на групи ВиК оператори за регулаторен период 2022-2026 г., анализ на отчетни данни за показателите за качество към 2019 г., определяне на индивидуални цели за регулаторен период 2022-2026 г.

Протокол № 90/18.05.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ТИБИЕЛ“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

Протокол № 81/27.04.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец май 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол № 73/08.04.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления  за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване цена на водоснабдителни услуги, предоставяни от „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД

Протокол № 61/25.03.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец април 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол № 54/17.03.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-51 от 27.07.2020 г. за изменение на лицензия за производство на електрическа енергия, подадено от „Уинд Форс БГ“ ЕООД

Протокол № 53/17.03.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-13-153-6 от 19.10.2020 г. от „Уинд Форс БГ“ ЕООД за одобряване на бизнес план за периода 2021 г.–2025 г.

Протокол № 49/09.03.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявлениe от „Българска енергийна търговска платформа” АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“

Протокол № 48/09.03.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявлениe от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“ и искане за одобрение на Правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ

Протокол № 41/24.02.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец март 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол № 37/18.02.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация-Разград“ АД

Протокол № 36/18.02.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Топлофикация-Разград“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. – 2023 г.

Протокол №32/17.02.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение на цените на електрическата енергия по време на ценовия период

Протокол № 27/11.02.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление вх. № Е-13-39-2 от 14.10.2020 г. на „Енергийна финансова група“ АД – в несъстоятелност за прекратяване на лицензия № Л-219-15 от 18.12.2006 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 26/11.02.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Ритъм-4 ТБ“ ООД за продължаване срока на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 25/11.02.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Ел Екс Корпорейшън“ АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

Протокол № 24/11.02.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Енерджиса Юръп“ КФТ, ч.ю.л., държава: Унгария, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 23/11.02.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, подадено от „Брикел“ ЕАД

Протокол №15/27.01.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.

Протокол №14/27.01.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец февруари 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол №6/14.01.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за изменение и/или допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия, подадено от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД

Протокол №2/07.01.2021 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Правецгаз 1” АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителните мрежи на територията на община Правец, за регулаторен период 2021 – 2025 г.

2020 г.

Протокол № 278/23.12.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цена за месец януари на 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол №272/15.12.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Запад”, за регулаторен период 2021 – 2022 г.

Протокол № 271/15.12.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад  относно заявление от „Аресгаз” ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, за регулаторен период 2021 – 2022 г.

Протокол № 270/15.12.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Аресгаз” ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Добруджа” и общините Добрич, Тервел, Омуртаг и Търговище, за регулаторен период 2021 – 2022 г.

Протокол № 269/15.12.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Костинбродгаз” ООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на общините Костинброд и Сливница, за регулаторен период 2021 – 2025 г.

Протокол № 268/15.12.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Ситигаз България” ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово, за регулаторен период 2021 – 2025 г.

Протокол № 263/09.12.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Си Енерджи Груп“ ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-365-15 от 24.10.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 262/09.12.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Ф Инвест“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

Протокол № 261/09.12.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Правецгаз 1“ АД за продължаване срока на лицензии за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Правец

Протокол № 258/03.12.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги

Протокол № 249/26.11.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец декември на 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия 

Протокол № 244/18.11.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Данске Комодитис“ А/С за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ 

Протокол №243/18.11.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление. за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа енергия, подадено от „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД

Протокол № 242/18.11.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Пиринска Бистрица-Енергия” АД за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. - 2025 г.

Протокол № 235/11.11.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Тракия-МТ“ ЕООД за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. - 2025 г.

Протокол № 234/11.11.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „ТРАКИЯ МТ“ ЕООД, за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект

Протокол № 230/04.11.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана за преразглеждане на одобрена цена на водоснабдителна услуга за „доставяне на вода на друг ВиК оператор – ВС Враца

Протокол №229/04.11.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин за преразглеждане на одобрена цена на услугата пречистване на отпадъчни води за 2021 г.

Протокол № 220/21.10.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цена за месец ноември на 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия 

Протокол № 212/01.10.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявлениe от „Булгартрансгаз“ ЕАД за утвърждаване на необходими годишни приходи по Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Протокол № 211/01.10.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Булгартрансгаз“ ЕАД за одобряване на бизнес план за дейността „пренос на природен газ“ през газопреносните мрежи за периода 2020 – 2024 г.

Протокол № 205/25.09.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-40 от 09.07.2020 г. за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, подадено от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД

Протокол № 204/25.09.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец октомври на 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия 

Протокол № 200/17.09.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Трен“ ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-490-15 от 13.07.2017 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 199/17.09.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Хидроенерджи Груп“ ООД за прекратяване на лицензия № Л-433-15 от 16.02.2015г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 198/17.09.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-360-15 от 21.07.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 197/17.09.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Енерджи Денмарк“ А/С, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ Закрито на 25.09.2020 г.

Протокол № 196/17.09.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Токи Пауър“ АД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

Протокол № 194/15.09.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец септември на 2020 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол № 190/10.09.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол № 184/27.08.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец септември на 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия 

Протокол №181/18.08.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на „Общи условия на договорите за използване на електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“

Протокол №169/28.07.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Лимак Енерджи Юръп“ ЕАД за прекратяване на лицензия № Л-412-15 от 08.07.2013 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол №168/28.07.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление., подадено от „Нис Петрол“ ЕООД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ 

Протокол № 167/22.07.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Топлофикация София“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.

Протокол № 166/22.07.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия, заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-84 от 13.11.2019 г. за продължаване срока на лицензия за производство на топлинна енергия и заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-85 от 13.11.2019 г. за продължаване срока на лицензия за пренос на топлинна енергия, подадени от „Топлофикация София“ ЕАД

Протокол № 165/22.07.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД за утвърждаване на необходими годишни приходи и цени за достъп и съхранение на природен газ в съоръжениe за съхранение

Протокол № 164/22.07.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Булгартрансгаз“ ЕАД за одобряване на бизнес план за развитие на дейността „съхранение на природен газ в съоръжение за съхранение“ за периода 2020 – 2024 г.

Протокол № 163/22.07.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец август на 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия 

Протокол №156/10.07.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол №153/07.07.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Добруджа газ” АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Генерал Тошево, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

Протокол №152/07.07.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия и на лицензия за пренос на топлинна енергия и заявление за изменение/допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия, подадени от „Брикел” ЕАД

Протокол № 141/24.06.2020 г. за разглеждане на доклад относно заявление от „ТЕЦ Марица 3“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.

Протокол № 140/24.06.2020 г. за разглеждане на доклад относно заявление от „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. - 2025 г.

Протокол № 139/24.06.2020 г. за разглеждане на доклад относно заявление от „ТЕЦ Варна“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.

Протокол № 138/24.06.2020 г. за разглеждане на доклад относно заявление за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, подадено от „ТЕЦ Марица 3“ АД

Протокол № 137/24.06.2020 г. за разглеждане на доклад относно заявление за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа енергия, подадено от „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

Протокол № 136/24.06.2020 г. за разглеждане на доклад относно заявление за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа енергия и заявление с вх. № E-ЗЛР-И-20 от 06.03.2020 г. за изменение на лицензия за производство на електрическа енергия, подадени от „ТЕЦ Варна” ЕАД

Протокол № 135/24.06.2020 г. за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цена за месец юли на 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол №129/17.06.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-28 от 14.04.2020 г., подадено от „Компания за енергетика и развитие“ ООД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол №128/17.06.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-31 от 05.05.2020 г., подадено от „Номад енерджи къмпани“ ЕООД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинира балансираща група“

Протокол №127/17.06.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Булвикс“ АД за прекратяване на лицензия № Л-493-15 от 05.10.2017 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 122/10.06.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно бизнес план на „Топлофикация Перник“ ЕАД за периода 2020 г. – 2024 г.

Протокол № 121/10.06.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно бизнес план на „Топлофикация Сливен“ ЕАД за периода 2020 г. – 2024 г.

Протокол № 120/10.06.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация – Сливен” ЕАД

Протокол № 117/04.06.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт

Протокол № 116/04.06.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“

Протокол № 115/04.06.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“ от 01.07.2020 г.

Протокол №108/27.05.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цена за месец юни на 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол № 92/30.04.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Финауто“ ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-276-1 от 08.09.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 91/30.04.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Енерго-Про Продажби“ АД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинира балансираща група“

Протокол № 90/30.04.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено „Мост Енерджи“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-355-15 от 20.04.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 89/29.04.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение на цените на енергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.05.2020 г.

Протокол № 82/23.04.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цена за месец май на 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия 

Протокол № 75/01.04.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол № 73/26.03.2020 от открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение на цените на електрическата енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.04.2020 г.

Протокол № 72/26.03.2020 от открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение на цените на енергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.04.2020 г.

Протокол № 71/26.03.2020 от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец април на 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол №64/13.03.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Техномашимпекс“ ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-499-15 от 29.03.2018 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол №63/13.03.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено „Енерджи Инвест Юръп“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-347-15 от 27.12.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол №62/13.03.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление., подадено от „Айен Енергия“ Д.О.О, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол №61/13.03.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид“, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол №55/05.03.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Костинбродгаз” ООД с искане за изменение и/или допълнение на издадените лицензии за дейността „разпределение на природен газ” и за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Костинброд, чрез присъединяване на територията на община Сливница към териториалния обхват на издадените лицензии

Протокол №51/26.02.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Топлофикация-ВТ“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.

Протокол №50/26.02.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад. относно заявление г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на топлинна енергия“ и заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-88 от 14.11.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация-ВТ“ АД

Протокол №49/26.02.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно бизнес план на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, гр. Варна, за периода 2020 - 2024 г.

Протокол №48/26.02.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия и на лицензия за пренос на топлинна енергия, подадено от „Веолия Енерджи Варна” ЕАД

Протокол №47/26.02.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. на „Топлофикация-Враца“ ЕАД

Протокол №46/26.02.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация-Враца“ ЕАД

Протокол №38/11.02.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол №37/11.02.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно бизнес план на „Топлофикация Плевен“ ЕАД за периода 2020 г. – 2024 г.

Протокол №36/11.02.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация – Плевен” ЕАД

Протокол № 24/29.01.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно бизнес план на „Топлофикация Бургас“ ЕАД за периода 2020 г. – 2024 г.

Протокол № 23/29.01.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация - Бургас” ЕАД

Протокол № 22/29.01.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „EВН България Топлофикация“ ЕАД за продължаване срока на лицензия  за пренос на топлинна енергия

Протокол № 21/29.01.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД за продължаване срока на лицензия № Л-349-15 от 17.01.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 20/29.01.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Елнова“ ЕАД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинира балансираща група“ 

Протокол № 14/22.01.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Аресгаз“ АД за утвърждаване на изменението на коригирани необходими приходи и цени за следващ ценови период от регулаторния период за територията на обособена територия „Добруджа“

Протокол № 13/22.01.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад решение относно заявление от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Сопот, за регулаторен период 2020 – 2022 г.

Протокол № 12/22.01.2020 г.от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Хисаря, за регулаторен период 2020 – 2022 г.

Протокол № 7/15.01.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на „Общи условия на договорите за достъп до електроразпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД“

Протокол № 3/08.01.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Овергаз Мрежи” АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ, за снабдяване с природен газ от краен снабдител и за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи на лицензионните територии на дружеството за периода 2020 – 2024 г.

Протокол № 2/08.01.2020 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Севлиевогаз-2000“ АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Севлиево, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

 

2019 г.

Протокол №235/20.12.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Неврокоп-газ” АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

Протокол №234/20.12.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Кнежа газ” ООД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Кнежа, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

Протокол №232/19.12.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за I тримесечие на 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Протокол №229/18.12.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия и на лицензия за пренос на топлинна енергия и заявление с вх. № E-ЗЛР-И-78 от 01.11.2019 г. за изменение/допълнение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация Русе“ ЕАД

Протокол №228/18.12.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-75 от 18.10.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация-Габрово“ ЕАД

Протокол №227/18.12.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД за продължаване срока на лицензия № Л-344-15 от 29.11.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол №226/18.12.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Топлофикация-Габрово“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.

Протокол №225/18.12.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.

Протокол №224/18.12.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно бизнес план на „Топлофикация Русе“ ЕАД за периода 2020 г. - 2024 г.

Протокол №222/17.12.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2020 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги

Протокол № 214/05.12.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад  относно заявление на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана за преразглеждане на одобрена цена на водоснабдителна услуга за „доставяне на вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“

Протокол № 213/04.12.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно бизнес план на „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово за периода 2020 г. - 2024 г.

Протокол № 212/04.12.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Севлиевогаз-2000“ АД за продължаване срока на лицензии за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Севлиево 

Протокол № 203/27.11.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЕНЕРГО-ПРО Трейдинг“ ЕАД за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант и изменение и допълнение на лицензия и заявление от „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант и прекратяване на лицензия

Протокол №189/06.11.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „АЦК” ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол №184/31.10.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Енел Глобал Трейдинг“С.П.А.“ за продължаване срока на лицензия № Л-329-15 от 21.06.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“  

Протокол №183/31.10.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Водни и енергийни спестявания“ ООД за прекратяване на лицензия № Л-427-15 от 29.10.2014 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“   

Протокол № 174/09.10.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол № 164/ 27.09.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Енерджи МТ“ ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-331-15 от 25.06.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 163/ 27.09.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Трен“ ЕООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-490-15 от 13.07.2017 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

Протокол № 162/ 20.09.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цена за IV тримесечие на 2019 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Протокол № 157/11.09.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Енекод Грийн“ ЕАД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група"

Протокол № 156/11.09.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Инфиниа“ ЕООД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

Протокол № 155/11.09.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „МФТ Енерджи А/С“, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

Протокол № 154/11.09.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Енергоинвестмънт“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-330-15 от 21.06.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 153/11.09.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Джи Ви Ай“ ООД за прекратяване на лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 152/11.09.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „ГЕН-И София – Търговия и продажба на електрическа енергия“ ЕООД за продължаване срока на лицензия № Л-335-15 от 02.08.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 151/11.09.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за изменение/допълнение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, подадено от „Топлофикация - Габрово“ ЕАД

Протокол № 150/11.09.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно одобряване на “Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови и небитови нужди от „АЕЦ Козлодуй”ЕАД на клиенти в град Козлодуй” и на „Инструкция за работа с клиентите на топлинна енергия“

Протокол № 139/01.08.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол № 138/01.08.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К” АД, гр. Ловеч като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол № 130/24.07.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно одобряване на “Общи условия за продажба на топлинна енергия от “Топлофикация - Бургас” ЕАД на потребители в град Бургас“

Протокол № 121/11.07.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от "Кнежа-газ" ООД за продължаване срока на лицензии за дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за територията на община Кнежа

Протокол № 120/11.07.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за продължаване срока на лицензия за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия" и заявление за изменение/допълнение на лицензия за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия", подадени от "ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД

Протокол № 117/04.07.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "Езпада" д.о.о. за прекратяване на лицензия № Л-505-15 от 24.08.2018 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"

Протокол № 116/04.07.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от "Хидро Пауър Ютилитис" ЕООД, за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"

Протокол № 115/04.07.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно одобряване на "Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от "Топлофикация - Габрово" ЕАД на клиенти в град Габрово" и на "Правила за работа с клиенти на енергийни услуги, предоставяни от "Топлофикация - Габрово" ЕАД"

Протокол № 114/04.07.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно одобряване на "Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от "Топлофикация ВТ" АД на клиенти в град Велико Търново" и на "Правила за работа с клиентите на топлинна енергия"

Протокол № 108/27.06.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги

Протокол № 107/25.06.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цена за III тримесечие на 2019 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Протокол №94/05.06.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Камено-газ“ ЕООД за продължаване срока на лицензии за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Камено

Протокол №93/04.06.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт

Протокол №92/04.06.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“

Протокол №91/04.06.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“ от 01.07.2019 г.

Протокол № 90/30.05.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Газинженеринг” ООД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Долни Дъбник, за регулаторен период 2019 – 2023 г.

Протокол № 87/29.05.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД, като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги

Протокол № 76/09.05.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Енергопроект Ютилитис“ ООД (в ликвидация) за прекратяване на лицензия № Л-364-15 от 03.10.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 75/09.05.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-294-15 от 09.02.2009 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 74/09.05.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Веолия Енерджи България“ ЕАД за прекратяване на лицензия № Л-323-15 от 15.03.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 73/09.05.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Свилоза“ АД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

Протокол № 72/09.05.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Компания за енергетика и развитие“ ООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-388-01 от 23.07.2012 г., издадена за дейността „производство на електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

Протокол № 71/09.05.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ МАРКЕТС (АЙРЛЪНД) ЛИМИТИД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 65/18.04.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Топлофикация-ВТ“ АД за изменение на лицензия за производство на топлинна енергия 

Протокол № 64/18.04.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно открито производство за прекратяване на лицензия № Л-043-03 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-044-05 от 06.12.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност

Протокол № 63/17.04.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол № 57/03.04.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Топлофикация - Враца” ЕАД

Протокол № 51/27.03.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Топлофикация - Враца” ЕАД за одобряване на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация - Враца” ЕАД на клиенти в град Враца”

Протокол № 50/27.03.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „ЛОНИКО“ ЕООД за продължаване срока на лицензия № Л-293-15 от 02.02.2009 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 49/27.03.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Елпро България“ ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-456-15 от 15.12.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 47/21.03.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цена за II тримесечие на 2019 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Протокол № 40/14.03.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Примагаз” АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Варна за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“, за регулаторен период 2019 – 2023 г.

Протокол № 31/28.02.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно открито производство за прекратяване на лицензия № Л-261-03 от 10.03.2008 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена с условие за изграждане на енергиен обект, на „Полимери“ АД – в несъстоятелност

Протокол № 30/28.02.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно открито производство за прекратяване на лицензия № Л-035-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-034-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация Шумен“ ЕАД – в несъстоятелност

Протокол № 27/21.02.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „ЧЕЗ“ а.с., за продължаване срока на лицензия № Л-311-15 от 23.11.2009 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 26/21.02.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-309-15 от 02.11.2009 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 25/21.02.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Топлофикация София“ ЕАД за изменение/допълнение на лицензия за „производство на електрическа и топлинна енергия“ 

Протокол № 24/20.02.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Газтрейд Сливен“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 г.

Протокол № 23/20.02.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Ситигаз България“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителна мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителна мрежа на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, за регулаторен период 2019 – 2023 г.

Протокол № 22/20.02.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Комекес” АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Самоков за регулаторен период 2019 – 2023 г.

Протокол № 21/18.02.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления от „Каварна газ” ООД за утвърждаване на цени за пренос по газоразпределителна мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на общините Каварна и Шабла за регулаторен период 2019 – 2023 г.

Протокол №8/23.01.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД за изменение/допълнение на лицензия № Л-386-15 от 16.07.2012 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

Протокол №7/23.01.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Хридроенерджи Груп“ ООД за продължаване срока на лицензия № Л-433-15 от 16.02.2015 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 1/03.01.2019 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от "ТЕЦ Марица 3" АД за изменение на лицензия за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"

2018 г.

Протокол № 253/20.12.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цена за I тримесечие на 2019 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа  

Протокол № 250/19.12.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад и документация относно заявление за одобрение на документация за провеждане на ангажираща фаза 3 от процедурата Оpen season за „Проект за развитие и разширение на газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Протокол № 248/17.12.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2019 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги 

Протокол № 237/05.12.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Алпик Енерджи“ СЕ за продължаване срока на лицензия № Л-306-15 от 31.08.2009 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 236/05.12.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Алро“ СА, ч.ю.л., Република Румъния, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 231/29.11.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Топлофикация - Плевен” ЕАД за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“

Протокол № 229/22.11.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Топлофикация-Бургас“ ЕАД за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

Протокол № 228/22.11.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Топлофикация-Габрово“ ЕАД за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“

Протокол № 227/22.11.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Топлофикация-Сливен“ ЕАД за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“

Протокол № 219/13.11.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Неас Енерджи“ АС за прекратяване на лицензия № Л-447-15 от 23.07.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 218/13.11.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Еско Сървисис“ ООД за прекратяване на лицензия № Л-461-15 от 09.03.2016 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 217/13.11.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Електроснабдяване България“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

Протокол № 216/13.11.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Щаткрафт Маркетс“ ГмбХ за изменение/допълнение на лицензия № Л-299-15 от 16.03.2009 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

Протокол № 215/13.11.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Джи Ви Ай“ ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“

Протокол № 211/08.11.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Топлофикация - Враца“ ЕАД за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

Протокол № 209/07.11.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги

Протокол № 208/07.11.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия

Протокол № 207/07.11.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно одобряване на бизнес план на „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД за периода 2018-2022 г.

 

Протокол № 196/29.10. 2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "ТЕЦ – Бобов дол" ЕАД за изменение и допълнение на лицензия за производство на електрическа енергия

Протокол № 188/ 18.10.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно бизнес план на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, гр. Пловдив за периода 2018-2029 г.

Протокол № 187/18.10.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления на „EВН България Топлофикация“ ЕАД за прекратяване на лицензия № Л-012-02 от 17.10.2000 г. за производство на топлинна енергия и на лицензия № Л-011-03 от 17.10.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия, за издаване на лицензия за производство електрическа и топлинна енергия с условие за изграждане на енергийни обекти и за издаване на разрешение за сключване на договор за заем

Протокол № 185/17.10.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК-Кресна” ЕООД, като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол № 176/ 03.10.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол № 170/26.09.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение на цените на електрическата енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.10.2018 г.

Протокол № 169/26.09.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение на цените на енергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.10.2018 г.

Протокол № 167/25.09.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цена за IV тримесечие на 2018 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Протокол № 154/05.09.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "ВиК" ООД, гр. Габрово като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол № 147/23.08.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от "Веолия Енерджи Варна" ЕАД за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

Протокол № 145/16.08.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "Сток Енерджи" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"

Протокол № 140/06.08.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "Фреа Акспо" ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-398-15 от 22.10.2012 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"

Протокол № 139/06.08.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "Енергия Натуралис Инт." д.о.о., ч.ю.л., държава: Словения, за прекратяване на лицензия № Л-429-15 от 06.11.2014 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"

Протокол № 138/06.08.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление. на "Езпада" д.о.о., ч.ю.л., държава: Република Хърватия, за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"

Протокол № 137/06.08.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "В.И.П. Енерджи България" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"

Протокол № 123/05.07.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Стомана Индъстри“ АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

Протокол № 122/05.07.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления от „Армако Енерджи“ ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

Протокол № 121/05.07.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Солвей Соди” АД за изменение и допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

Протокол № 115/ 25.06.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цена за III тримесечие на 2018 г.,

Протокол № 111/ 19.06.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол № 110/ 19.06.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги 

Протокол № 103/13.06.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Райков сервиз“ ООД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Смолян за регулаторен период 2018 – 2020 г.

Протокол № 96/05.06.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от "Щаткрафт Маркетс" ГмбХ за продължаване срока на лицензия № Л-299-15 от 16.03.2009 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия"

Протокол № 95/05.06.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "ТЕЦ Варна" ЕАД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"

Протокол № 94/05.06.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от "Енерджи Съплай Грийн" ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-387-15 от 16.07.2012 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"

Протокол №93/31.05.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“

Протокол №92/31.05.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2018 г.

Протокол №90/30.05.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги 

Протокол № 74/09.05.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "АВВ Електрифициране" ООД за продължаване срока на лицензия № Л-280-15 от 15.09.2008 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"

Протокол № 73/09.05.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "Акспо България" ЕАД за изменение/допълнение на лицензия № Л-236-15 от 23.07.2007 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"

Протокол № 70/26.04.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Верила Сървис” АД като В и К оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на В и К услуги

Протокол № 69/26.04.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир като В и К оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на В и К услуги

Протокол № 54/26.03.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цени за II тримесечие на 2018 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа 

Протокол № 46/14.03.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Еспада“ СРО за прекратяване на лицензия № Л-257-15 от 04.02.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 45/14.03.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Хидроенерджи Трейд“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

Протокол № 44/14.03.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Актаел“ ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-377-15 от 30.01.2012 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

Протокол № 40/07.03.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "Топлофикация Сливен" ЕАД за одобряване на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от "Топлофикация Сливен" ЕАД на клиенти в град Сливен" и на "Правила за работа с клиентите, потребители на топлинна енергия"

Протокол № 37/28.02.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово

Протокол № 29/21.02.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение на действащите цени на електрическа и топлинна енергия на „Брикел” ЕАД

Протокол № 26/14.02.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно открито производство за прекратяване на лицензия № Л-297-01 от 04.03.2009 г. за дейността "производство на електрическа енергия", издадена на "ТЕЦ Хасково" АД – в несъстоятелност

Протокол № 19/07.02.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на пределна цена на топлинна енергия на „Коген Загоре” ЕООД

Протокол № 10/23.01.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "Загора Енерджи" ЕООД за продължаване срока на лицензия № Л-285-15 от 08.12.2008 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"

Протокол № 9/23.01.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"

Протокол № 8/23.01.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "Джи Пи Енерджи" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"

Протокол № 4/15.01.2018 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, гр. Добрич като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

2017 г.

Протокол № 284/22.12.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови период от регулаторния период на „Свиленград-газ“ АД за територията на община Свиленград

Протокол № 283/22.12.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови период от регулаторния период на „Примагаз“ АД за територията на община Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“

Протокол № 282/22.12.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови период от регулаторния период на „Неврокоп-газ“ АД за територията на община Гоце Делчев

Протокол № 280/21.12.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад по заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени за I тримесечие на 2018 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Протокол № 273/12.12.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на „Общи условия за ползване на електропреносната мрежа от крайни клиенти“, подадено от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

Протокол № 268 от 07.12.2017 г. относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2018 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и т. 51 – 52 от Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода "горна граница на цени" за регулаторния период 2017-2021 г.

Протокол № 265 от 07.12.2017 г. относно заявление с вх. № Е-15-55-11 от 29.09.2017 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-55-11 от 18.10.2017 г., от "ТЕЦЕКО" ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за териториите на община Свищов и община Белене за регулаторен период 2018-2022 г.

Протокол № 264 от 07.12.2017 г. относно заявление с вх. № Е-15-46-12 от 05.10.2017 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-46-12#4 от 24.10.2017 г., от "Газо-енергийно дружество – Елин Пелин" ЕООД с искане за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ, пределни цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Елин Пелин за регулаторен период 2018-2022 г.

Протокол № 263 от 07.12.2017 г. относно заявление с вх. № Е-14-09-24 от 25.10.2017 г. за изменение на действащата цена на електрическата енергия на "Топлофикация Русе" ЕАД

Протокол № 262 от 05.12.2017 г. относно заявление от "Кнежа-газ" ООД за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ, пределни цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Кнежа за регулаторен период 2017-2019 г.

Протокол № 261 от 05.12.2017 г. относно заявление на "Аресгаз" ЕАД за утвърждаване на цени за дейностите "разпределение на природен газ", "снабдяване с природен газ от краен снабдител", компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия "Мизия" и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г.

Протокол № 260 от 05.12.2017 г. относно заявление на "Аресгаз" ЕАД за утвърждаване на пределни цени за дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител", и пределни цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия "Добруджа" и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г.

Протокол № 254/30.11.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления с искане за изменение на лицензии за дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител", издадени на "Райков сервиз" ООД

Протокол № 246/23.11.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "Фина Енерджи Трейдинг" БВ за прекратяване на лицензия № Л-455-15 от 15.12.2015 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"

Протокол № 245/23.11.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "ЛОНИКО" ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-293-15 от 02.02.2009 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"

Протокол № 244/23.11.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "Грийн Уърлд Груп" ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-436-15 от 04.03.2015 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на комбинирана балансираща група"

Протокол № 243/23.11.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно дружество" за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"

Протокол № 242/22.11.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно анализ на наличните данни с оглед утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови период от регулаторния период на „Балкангаз 2000“ АД, за територията на община Ботевград

Протокол № 241/22.11.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно анализ на наличните данни с оглед утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови период от регулаторния период на „Комекес“ АД, за територията на община Самоков 

Протокол № 240/22.11.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно анализ на наличните данни с оглед утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови период от регулаторния период на „Правецгаз 1“ АД, за територията на община Правец

Протокол № 231/09.11.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Враца като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол № 230/09.11.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол № 229/09.11.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол № 217/ 18.10.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "Аресенерджи" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"

Протокол № 216/ 18.10.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "Едисън Трейдинг" СпА за прекратяване на лицензия № Л-283-15 от 17.11.2008 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"

Протокол № 215/ 18.10.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "Ситигруп Глоубъл Маркетс" Лимитед за прекратяване на лицензия № Л-378-15 от 30.01.2012 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"

Протокол № 208/ 10.10.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за утвърждаване на пределна цена на топлинна енергия и определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство на "Топлофикация Петрич" ЕАД

Протокол № 200/25.09.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно анализ на наличните данни с оглед утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови период от регулаторния период на „Костинбродгаз“ ООД за територията на община Костинброд

Протокол № 199/25.09.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени за IV тримесечие на 2017 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

 Протокол № 196/25.09.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Булвикс“ АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ 

Протокол № 195/25.09.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ 

Протокол № 187/12.09.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно анализ на наличните данни с оглед утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови период от регулаторния период на „Каварна газ“ ООД за територията на община Каварна и община Шабла

Протокол № 186/12.09.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно анализ на наличните данни с оглед утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови период от регулаторния период на „Газинженеринг“ ООД за територията на община Долни Дъбник 

Протокол № 181/30.08.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "Енерджи Съплай" ЕООД за продължаване срока на лицензия № Л-250-15 от 20.12.2007 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"

Протокол № 180/30.08.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"

Протокол № 179/30.08.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация – Сливен" ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол № 178/30.08.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол № 169/09.08.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „КарловоГаз“ ООД за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ, пределни цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Карлово за регулаторен период 2017-2021 г.

Протокол № 168/09.08.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад  относно заявление от „Топлофикация - Бургас” ЕАД за изменение/допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия 

Протокол № 157/25.07.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления от „Булгартрансгаз“ ЕАД за утвърждаване на необходими годишни приходи

Протокол № 156/25.07.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Булгартрансгаз“ ЕАД за одобряване на бизнес план за развитие на дейността „пренос на природен газ“ през газопреносните мрежи за периода 2017-2019 г.

Протокол № 153/19.07.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол № 152/19.07.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги 

Протокол № 146/05.07.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К” ООД, гр. Кърджали като В и К оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на В и К услуги

Протокол № 145/05.07.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К – Златни пясъци“ ООД като В и К оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на В и К услуги

Протокол № 144/05.07.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като В и К оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на В и К услуги

Протокол № 143/05.07.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Напоителни системи“ ЕАД за доставяне вода на друг В и К оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на В и К услуги

Протокол № 141/05.07.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Транс Евроенерджи“ АД за прекратяване на лицензия № Л-203-15 от 03.04.2006 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 140/05.07.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „ОМВ Трейдинг“ ГмбХ за прекратяване на лицензия № Л-445-15 от 16.06.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 139/05.07.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Оптимакс Енерджи“ ГмбХ за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 138/05.07.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „ТРЕН“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

Протокол № 131/27.06.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цени, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за III тримесечие на 2017 г. 

Протокол № 119/06.06.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад с вх. № 311 от 26.05.2017 г. относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ 

Протокол № 118/06.06.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад с вх. № 310 от 26.05.2017 г. относно определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители 

Протокол № 117/06.06.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад с вх. № 309 от 26.05.2017 г. относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинната енергия и определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране "норма на възвръщаемост на капитала" на дружества от сектор "Топлоенергетика" от 01.07.2017 г.

Протокол № 111/30.05.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад с вх. № Е-Дк-297 от 16.05.2017 г. относно заявление с вх. № Е-14-07-3 от 03.04.2017 г. за изменение на действащите цени на топлинната и електрическата енергия, подадено от „Топлофикация - Сливен” ЕАД

Протокол № 110/30.05.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад с вх. № Е-Дк-296 от 16.05.2017 г. относно заявление с вх. № Е-14-03-5 от 31.03.2017 г. за изменение на действащите цени на електрическата и топлинната енергия на „Топлофикация - Перник” АД

Протокол № 109/30.05.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад с вх. № Е-Дк-295 от 16.05.2017 г. относно заявление с вх. № Е-14-31-2 от 31.03.2017 г. за изменение на действащите цени на електрическата и топлинната енергия на „Брикел” ЕАД

Протокол № 108/30.05.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад с вх. № Е-Дк-302 от 16.05.2017 г. относно заявление с вх. № Е-14-28-3 от 03.04.2017 г за утвърждаване на цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара и определяне на преференциална цена на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на „Солвей Соди” АД

Протокол № 107/30.05.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад с вх. № Е-Дк-301 от 16.05.2017 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-4 от 17.02.2017 г. за одобряване на бизнес план на „Солвей Соди“ АД

Протокол № 106/30.05.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад с вх. № Е-Дк-300 от 16.05.2017 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-4 от 17.02.2017 г, подадено от „Девен” АД, за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант и прекратяване на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия 

Протокол № 98/17.05.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от "Джи Ви Ай" ООД, за изменение и допълнение на лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 591.89KB

Протокол № 97/17.05.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп" ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-264-15 от 14.04.2008 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана група" - 597.23KB

Протокол № 96/16.05.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Силистра като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги - 458.28KB

Протокол № 95/16.05.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" EООД - гр. Пловдив като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги - 456.59KB

Протокол № 75/11.04.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги - 364.78KB

Протокол № 70/05.04.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за изменение на действащата цена на електрическата енергия на „Топлофикация Русе” ЕАД - 420.66KB

Протокол № 69/04.04.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение на цените на енергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.04.2017 г. - 387.28KB

Протокол № 66/30.03.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно процедура за изменение на цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-19 от 30.06.2016 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране - 374.7KB

Протокол № 62/29.03.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления от "Овергаз Мрежи" АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, за цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и за цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа (ГРМ) на лицензираните територии на Столична община (в т.ч. СОР Банкя) и община Божурище, "Изток", "Запад", "Север" и "Юг" за периода 2017-2019 г. - 461.3KB

Протокол № 61/28.03.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от "Булгаргаз" ЕАД, за утвърждаване на цени, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за II тримесечие на 2017 г. - 597.81KB

Протокол № 59/28.03.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Смолян като В и К оператор за периода 2017-2021 г., както и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на В и К услуги - 591.86KB

Протокол № 55/23.03.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ - 351.77KB

Протокол № 45/09.03.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "Балтик Енерджи Партнърс" ОЮ за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" - 651.88KB

Протокол № 44/09.03.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "Интеренерго енерджи енжинийъринг" ЛТД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" - 669.11KB

Протокол № 43/09.03.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "Сайт Енерджи" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 668.01KB

Протокол № 42/09.03.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "АГОРА ЕНЕРДЖИ" ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-474-15 от 21.06.2016 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 670.45KB

Протокол № 41/09.03.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "ЕЛ БОНУС" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 678.87KB

Протокол № 32/23.02.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от "Топлофикация – Габрово" ЕАД за изменение и допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия - 701.67KB

Протокол № 21/03.02.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № В-17-44-25 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Софийска вода“ АД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления от 08.08.2016 г., 07.09.2016 г., 30.11.2016 г. и 04.01.2017 г.; и заявление с вх. № В-17-44-26 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-44-47 от 09.12.2016 г. и № В-17-44-4 от 12.01.2017 г. - 370.65KB

Протокол № 14/24.01.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесена за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-80-1/02.09.2016 г., цена на водоснабдителните услуги на „ЛА-РОЗ 4” ЕООД, гр. Нови Пазар - 358.45KB

Протокол № 6/11.01.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цена на топлинна енергия на „Коген Загоре” ЕООД“ - 414.65KB

Протокол № 5/11.01.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно бизнес план на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, гр. Пловдив за периода 2015-2019 г. - 409KB

Протокол № 4/11.01.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-44 от 26.09.2016 г. от „Коген Загоре“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ - 420.74KB

Протокол № 3/11.01.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЕВН България Топлофикация” ЕАД за изменение на лицензия за производство на топлинна енергия - 414.26KB

2016 г.

Протокол № 248/27.12.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от "Булгаргаз" ЕАД, за утвърждаване на цени за I-во тримесечие на 2017 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа - 619.15KB

Протокол № 241/13.12.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на преференциална цена на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на "Оранжерии - Петров дол" ООД - 574.24KB

Протокол № 240/13.12.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "ЕЛПАУЪР" ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-314-15 от 07.12.2009 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 595KB

Протокол № 239/13.12.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-216-15 от 18.12.2006 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия" - 591.79KB

Протокол № 238/13.12.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ" АД за допълнение на лицензия № Л-453-15 от 15.12.2015 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 592.14KB

Протокол № 237/13.12.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "НОБ ЕЛЕКТРИК" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" - 593.25KB

Протокол № 236/13.12.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на "Вис Електрик" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 576.35KB

Протокол № 217/09.11.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад с вх. № Е-Дк-34 от 31.10.2016 г. относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-24 от 03.05.2016 г. от „ТЕЦ Варна“ ЕАД за изменение на лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ - 401.98KB

Протокол № 216/09.11.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад с вх. № Е-Дк-338 от 28.10.2016 г. относно заявление с вх. № Е-15-37-11 от 06.10.2016 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-37-11#4 от 19.10.2016 г. от „Правецгаз 1“ АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на дружеството на територията на община Правец за периода 2016-2020 г. - 362.66KB

Протокол № 204/12.10.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-42 от 03.08.2016 г. на „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-459-15 от 10.02.2016 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ - 398.8KB

Протокол № 203/12.10.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-39 от 07.07.2016 г. на „Меркурия Енерджи Юръп Трейдинг Лимитид“ за прекратяване на лицензия № Л-345-15 от 06.12.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ - 332.04KB

Протокол № 202/12.10.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-38 от 06.07.2016 г. на „ТИНМАР-ИНД“ СА за прекратяване на лицензия № Л-305-15 от 31.08.2009 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ - 316.76KB

Протокол № 201/12.10.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-35 от 28.06.2016 г. на „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ - 331.18KB

Протокол № 200/12.10.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-75-5/26.08.2016 г., допълнено с вх. № В-17-75-5/30.08.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Верила Сървис” АД - 406.7KB

Протокол № 199/12.10.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-24-12/31.08.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик - 413.43KB

Протокол № 194/27.09.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цени за IV тримесечие на 2016 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа - 376.39KB

Протокол № 186/08.09.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-40-8 от 26.04.2016 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-40-7 от 12.07.2016 г. от "Костинбродгаз" ООД за утвърждаване на цени за дейността "разпределение на природен газ" и цени за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за територията на община Костинброд за периода от 2016 г. до 2020 г. - 466.91KB

Протокол № 185/08.09.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на пределна цена на топлинна енергия и определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство на "Топлофикация Петрич" ЕАД - 485.65KB

Протокол № 184/08.09.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-28 от 17.05.2016 г. на "ТИНМАР СЪПЛАЙ" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" - 473.57KB

Протокол № 183/08.09.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-30 от 31.05.2016 г. на "Национална електрическа компания" ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-230-15 от 04.06.2007 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 467.26KB

Протокол № 182/08.09.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-32 от 07.06.2016 г. на "ИНТЕРПРОМ" ЕООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-342-15 от 11.10.2010 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 467.69KB

Протокол № 181/08.09.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-37 от 30.06.2016 г. на "АКСПО БЪЛГАРИЯ" ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-236-15 от 23.07.2007 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" - 468.92KB

Протокол № 171/ 18.08.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „КУМЕР“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ - 288.43KB

Протокол № 170/ 18.08.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „ЧЕЗ Електро България“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-229-15 от 17.05.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ - 363.15KB

Протокол № 169/ 18.08.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „И Ди Ес Интернешънъл Ес Ка“ СРО, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ - 366.41KB

Протокол № 167/ 11.08.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ - 379.42KB

Протокол № 163/ 28.07.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-24-27 от 07.12.2015 г., изменено със заявление с вх. № Е-15-24-27 от 15.02.2016 г. и заявление с вх. № Е-15-24-27 от 09.03.2016 г. от „Черноморска технологична компания” АД, ново наименование „Аресгаз“ АД, за утвърждаване на пределни цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” по групи потребители, и пределни цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа по групи и подгрупи потребители за обособена територия „Запад” за регулаторен период от 2016 г. до 2020 г. - 368.5KB

Протокол № 160/ 21.07.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Калиакра Уинд Пауър“ АД за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа енергия - 458.86KB

Протокол № 156/13.07.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно Общи условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от „Топлофикация Петрич” ЕАД на потребители в град Петрич - 289.75KB

Протокол № 155/13.07.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-30-10/27.06.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца - 364.49KB

Протокол № 154/13.07.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесени за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-15-6/23.03.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич - 360.91KB

Протокол № 153/13.07.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесени за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-04-6/07.04.2016 г., коригирано с вх № В-17-04-6/20.04.2016 г. и вх № В-17-04-13/13.06.2016 г. за утвърждаване на цени за нова услуга пречистване на отпадъчните води на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград - 361.34KB

Протокол № 152/13.07.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесени за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-25-8/17.06.2016 г., цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване -Дунав” ЕООД гр. Разград - 358.95KB

Протокол № 151/13.07.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесени за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-21-9/28.06.2016 г., цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД - 411.53KB

Протокол № 150/12.07.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад oтносно утвърждаване на цени на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД за услугата „Проучване на условията за присъединяване на обекти на клиенти и обекти на производители на електрическа енергия към електропреносната мрежа“ - 361.7KB

Протокол № 149/12.07.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Свиленград-Газ” АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ, цени за снабдяване с природен газ на клиенти при изградена връзка на газоразпределителната с преносната мрежа, цени за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на дружеството на територията на община Свиленград за втори регулаторен период (2016-2020 г.) - 368.45KB

Протокол № 131/15.06.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-47-5/07.04.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци” ООД, гр. Варна. - 316.33KB

Протокол № 130/15.06.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-52-4/21.04.2016 г. за утвърждаване на цени на услугата пречистване на отпадъчните води на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище. - 332.92KB

Протокол № 129/15.06.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-30-3/27.01.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД. - 338.63KB

Протокол № 128/15.06.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-06-7/10.05.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр. Велинград. - 337.96KB

Протокол № 127/15.06.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесени за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-77-4/24.02.2016 г., цени на водоснабдителните услуги на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София. - 333.22KB

Протокол № 125/14.06.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-23 от 21.04.2016 г. от "Топлофикация София" ЕАД за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия - 469.36KB

Протокол № 124/14.06.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-19 от 25.02.2015 г. на "ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ" АД за продължаване срока на лицензия № Л-202-15 от 27.02.2006 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия" - 470.53KB

Протокол № 123/14.06.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-7 от 25.02.2016 г. на "РЕИЖ ЕНЕРДЖИ" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 453.34KB

Протокол № 122/14.06.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-15 от 07.04.2016 г. на "АГОРА ЕНЕРДЖИ" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" - 467.29KB

Протокол № 121/14.06.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-17 от 08.04.2016 г. на "САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 456.14KB

Протокол № 117/07.06.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-45 от 18.08.2015 г. на "ТИНМАР ЕНЕРДЖИ" СА за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" - 470.28KB

Протокол № 114/02.06.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители и доклад относно утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика" - 651.04KB

Протокол № 113/02.06.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор "Топлоенергетика" от 01.07.2016 г. - 633.25KB

Протокол № 105/16.05.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-37-9/29.12.2015 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник. - 283.56KB

Протокол № 104/16.05.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-29-3/09.03.2016 г., коригирано и изменено с вх.№ В-17-29-3/27.04.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Русе. - 325.47KB

Протокол № 103/16.05.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление с вх. В-17-48-2/06.01.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на ”Водоснабдяване и Канализация - Свищов” ЕАД, гр. Свищов. - 287.42KB

Протокол № 102/16.05.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесени за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-17-24/08.12.2015 г., цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Пловдив. - 285.07KB

Протокол № 101/16.05.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-14-16/10.12.2015 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас . - 322.76KB

Протокол № 100/16.05.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление с вх.№ В В-17-20-5/20.04.2016 г. за утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян. - 325.06KB

Протокол № 95/11.05.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-6 от 22.02.2016 г. на "САГА КОМОДИТИС" АД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" - 471.03KB

Протокол № 94/11.05.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-12 от 30.03.2016 г. на "Ин Аут Енерджи" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 470.42KB

Протокол № 93/11.05.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-11 от 21.03.2016 г. на "ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ" АД за допълнение на лицензия № Л-330-15 от 21.06.2010 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 477.71KB

Протокол № 92/11.05.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-13 от 01.04.2016 г. на "ВиБиДжи Енерджи" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 470.93KB

Протокол № 87/27.04.2017 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПР-92 от 28.12.2015 г. от "Риал Стейтс" ЕООД за прекратяване на лицензия за производство на електрическа енергия - 465.77KB

Протокол № 81/20.04.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-89 от 18.12.2015 г. на "Топлофикация София" ЕАД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" - 394.09KB

Протокол № 80/20.04.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-4 от 28.01.2016 г. на "ПауърОн" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 392.98KB

Протокол № 79/20.04.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-91 от 22.12.2015 г. на "ПАУЪР СИСТ" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 464.16KB

Протокол № 78/20.04.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1 от 14.01.2016 г. на "БОЛКАН ЛОДЖИК" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 474.91KB

Протокол № 77/20.04.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПР-10 от 17.03.2016 г. от "Горичане Енерджи" ЕООД за прекратяване на лицензия за производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект - 451.51KB

Протокол № 74/13.04.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Плевен - 393.59KB

Протокол № 73/13.04.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване, канализация и строителство" ЕООД, гр. Пещера - 394.8KB

Протокол № 72/13.04.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Софийска вода" АД - 472.16KB

Протокол № 71/13.04.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-93 от 28.12.2015 г. на "ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 395.17KB

Протокол № 70/13.04.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-95 от 29.12.2015 г. на "Интерелектрик" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 393.83KB

Протокол № 69/13.04.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-87 от 04.12.2015 г. на "ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА" АД за продължаване срока на лицензия № Л-219-15 от 18.12.2006 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 395.06KB

Протокол № 68/13.04.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-3 от 25.01.2015 г. от "Енергео" ЕООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-382-15 от 02.04.2012 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", съдържаща права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група", с права и задължения на "координатор на комбинирана балансираща група" - 395.55KB

Протокол № 67/13.04.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-69 от 02.11.2015 г. на "Ел Екс Корпорейшън" АД за изменение и допълнение на лицензия № Л-354-15 от 20.04.2011 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 393.46KB

Протокол № 66/13.04.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-86 от 04.12.2015 г. на "АРКАДИЯ СЪРВИС" АД за продължаване срока на лицензия № Л-218-15 от 18.12.2006 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 472.6KB

Протокол № 54/24.03.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение на цени на електрическата и топлинна енергия вследствие на изменението на цената на природния газ за второто тримесечие на 2016 година - 580.69KB

Протокол № 53/24.03.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-20-13 от 11.03.2016 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цени за II-ро тримесечие на 2016 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа - 486.42KB

Протокол № 49/16.03.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с № E-ЗЛР-И-84 от 04.12.2015 г. от „ТЕЦ Свилоза” АД за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия - 469.77KB

Протокол № 48/16.03.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-83 от 03.12.2015 г. от „Черноморска технологична компания” АД и „Рила газ” ЕАД за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане на „Рила газ” ЕАД в „Черноморска технологична компания” АД (приемащо дружество) - 471.63KB

Протокол № 39/26.02.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-85 от 04.12.2015 г. на "ЕСКО СЪРВИСИС" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 459.07KB

Протокол № 38/26.02.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-78 от 24.11.2015 г. на "ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 477.48KB

Протокол № 29/10.02.2016 т. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-59 от 30.09.2015 г. от "ДИСИБ” ООД за изменение на лицензия Л-282-01 от 10.11.2008 г. за производство на електрическа енергия - 472.11KB

Протокол № 28/10.02.2016 т. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-68 от 22.10.2015 г. на "ЧЕЗ Електро България" АД за допълнение на лицензия № Л-229-15 от 17.05.2007 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 396.89KB

Протокол № 23/03.02.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-51 от 28.08.2015 г. от „ТЕЦ Марица 3“ АД за продължаване на срока на лицензия № Л-206-15 от 31.08.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“. - 361.86KB

Протокол № 22/03.02.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-60 от 30.09.2015 г. на „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. - 364.36KB

Протокол № 21/03.02.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-35 от 29.05.2015 г. на „ВАТ И ВОЛТ България“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“. - 347.22KB

Протокол № 16/27.01.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-75 от 19.11.2015 г. на "Щаткрафт Саут Йист Юръп" ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-212-15 от 20.11.2006 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" - 458.46KB

Протокол № 15/27.01.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-38 от 17.06.2015 г. на "Форнетин" АД за прекратяване на лицензия № Л-407-15 от 17.06.2013 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 455.84KB

Протокол № 14/27.01.2016 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-77 от 24.11.2015 г. на "Репауър Трейдинг Чешка Република" СРО за прекратяване на лицензия № Л-437-15 от 04.03.2015 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" - 456.54KB

Протокол № 6/13.01.2016 г. за разглеждане на доклад относно: заявление с вх. № Е-15-49-12 от 01.10.2014 г., изменено със заявление вх. № Е-15-49-8 от 14.05.2015 г. и коригирано със заявление с вх. № Е-15-49-16 от 09.12.2015г. на "Неврокоп-газ" АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев - 455.05KB

Протокол № 5/13.01.2016 г. за разглеждане на доклад относно: заявление с вх. № Е-15-35-19 от 06.10.2015 г., изменено със заявление с вх. № Е-15-35-19 от 21.10.2015 г., на "Ситигаз България" ЕАД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на общините: Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница, които са приложими и за община Ситово, в случай на присъединяване към лицензиите на дружеството - 472.6KB

Протокол № 4/13.01.2016 г. за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-63 от 06.10.2015 г. на "Ситигаз България" ЕАД за изменение и допълнение на издадените лицензии № Л-358-08 от 06.06.2011 г. за осъществяване на дейността "разпределение на природен газ" и № Л-358-12 от 06.06.2011 г. за осъществяване на дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница чрез присъединяване към териториалния обхват на лицензиите на територията на община Ситово - 476.07KB

2015 г.

Протокол № 280/ 22.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-20-31 от 09.12.2015 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, за I-во тримесечие на 2016 г. - 294.83KB

Протокол № 273/16.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от "Топлофикация София" ЕАД за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия - 475.69KB

Протокол № 270/11.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-76 от 20.11.2015 г. на "ЕНЕКОД" АД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 468.16KB

Протокол № 269/11.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно прекратяване на лицензия № Л-373-15 от 23.01.2012 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", издадена на "Енерджи Транс БГ" ЕООД - 468.76KB

Протокол № 268/11.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-55 от 07.09.2015 г. на "АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-246-15 от 12.09.2007 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 456.76KB

Протокол № 267/11.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-71 от 09.11.2015 г. на "Елпро България" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 468.4KB

Протокол № 266/11.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-25 от 31.03.2015 г. на "Фина Енерджи Трейдинг" БВ за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" - 468.03KB

Протокол № 265/11.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-74 от 09.11.2015 г. на "КААлекс - енерджи" ООД за допълнение на лицензия № Л-452-15 от 27.10.2015 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 468.71KB

Протокол № 264/11.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-42 от 14.07.2015 г. на "Кей Ар Джи" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 467.97KB

Протокол № 263/11.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-56 от 14.09.2015 г. на "Веолия Енерджи България" ЕАД за допълнение на лицензия № Л-323-15 от 15.03.2010 г. издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 468.61KB

Протокол № 262/11.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-66 от 16.10.2015 г. на "Златна Панега Цимент" АД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" - 466.68KB

Протокол № 261/11.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-41 от 25.06.2015 г. на "ЕСП Златни пясъци" ООД за допълнение на лицензия № Л-344-15 от 29.11.2010 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 468.77KB

Протокол № 260/10.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-14-31-15 от 11.11.2015 г. за изменение на действащите цени на електрическата и топлинна енергия на "Брикел" ЕАД - 469.55KB

Протокол № 259/10.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство на "ОРАНЖЕРИИ ПЕТРОВ ДОЛ" ООД - 466.81KB

Протокол № 258/10.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-14-58-12 от 01.10.2015 г. за изменение на действащата цена на електрическата енергия на "Алт Ко" АД - 478.65KB

Протокол № 257/10.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-14-70-8 от 08.10.2015 г. за изменение на действащата цена на електрическата енергия на "Оранжерии Гимел" АД, ТЕЦ "Оранжерия 500 дка" - 484.48KB

Протокол № 256/10.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт - 474.52KB

Протокол № 248/03.12.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-38-9/12.10.2015 г. за утвърждаване на цени на услугата пречистване на отпадъчните води на "В и К" ООД, гр. Кърджали - 466.55KB

Протокол № 215/26.10.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно открита процедура за изменение на цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-27 от 31.07.2015 г. - 484.91KB

Протокол № 213/22.10.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-54 от 02.09.2015 г. на "КААлекс – енерджи" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" - 384.8KB

Протокол № 207/ 14.10.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления от „Девен” АД за изменение и допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия и одобряване на бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г. - 199.82KB

Протокол № 206/ 14.10.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно одобряване на бизнес план на „Топлофикация Русе“ ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г. - 200.83KB

Протокол № 205/ 14.10.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно бизнес план на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово за периода 2015-2019 г. - 208.32KB

Протокол № 200/ 07.10.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-30-13 от 01.10.2014 г., актуализирано със заявление с вх. № Е-15-30-5 от 12.05.2015 г. и коригирано заявление с вх. № Е-15-30-6 от 22.05.2015 г., заявление с вх. № Е-15-30-13 от 07.09.2015 г., подадени от „Добруджа газ“ АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на „Добруджа газ“ АД на територията на община Генерал Тошево. - 274.38KB

Протокол № 199/ 07.10.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-29-8 от 09.05.2014 г., актуализирано със заявление с вх. № Е-15-29-8 от 26.06.2015 г., заявление с вх. № Е-15-29-8 от 12.08.2015 г., и коригирано със заявление с вх. № Е-15-29-8 от 04.09.2015 г., подадено от „Комекес” АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Самоков. - 282.31KB

Протокол № 193 от 23.09.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение на цените в сектор "Топлоенергетика" във връзка с цените на природния газ на "Булгаргаз" ЕАД за IV-то тримесечие на 2015 г. - 490.16KB

Протокол № 192 от 23.09.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-20-25 от 10.09.2015 г., подадено от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цени, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за IV-то тримесечие на 2015 г. - 463.01KB

Протокол № 191 от 23.09.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-39 от 22.06.2015 г. на "Ритъм-4-ТБ" ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", съдържаща права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група", с права и задължения на "координатор на комбинирана балансираща група" - 452.55KB

Протокол № 190 от 23.09.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-29 от 28.04.2015 г. на "ЛЕ Трейдинг" А.С. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" - 451.14KB

Протокол № 189 от 23.09.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-37 от 02.06.2015 г. на "Енерговиа" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 450.04KB

Протокол № 188 от 23.09.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-36 от 19.06.2014 г. на "Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг" с.р.о. ("JAS Energy Trading" s.r.o.) за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" - 440.68KB

Протокол № 187 от 23.09.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-31 от 29.04.2015 г. на "Проакт" ООД за допълнение на лицензия № Л-420-15 от 06.01.2014 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 449.92KB

Протокол № 186 от 23.09.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно бизнес план на ТЕЦ към "Видахим" АД, гр. Видин за периода 2015 г. - 2019 г. - 459.4KB

Протокол № 180 от 09.09.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно бизнес план на „Топлофикация Сливен” ЕАД, гр. Сливен за периода 2015-2019 г. - 283.32KB

Протокол № 179 от 09.09.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно одобряване на бизнес план на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД за периода 2015 г. – 2019 г. - 281.66KB

Протокол № 165 от 28.07.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Топлофикация София” ЕАД за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия. - 275.86KB

Протокол № 162/ 22.07.2015 г. за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-22-9 от 10.10.2013 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-22-9 от 14.05.2015 г., подадено от „Каварна Газ” ООД за утвърждаване на пределни цени за дейността „разпределение на природен газ”, пределни цени за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, пределни цени за снабдяване с природен газ при снабдяване с компресиран природен газ (КПГ) и цени за присъединяване по групи и подгрупи клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на общините Каварна и Шабла. - 275.74KB

Протокол № 161/ 22.07.2015 г. за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-24-30 от 02.10.2014 г., допълнено със заявление вх. № Е-15-24-27 от 20.10.2014 г., подадено от „Черноморска технологична компания” АД за утвърждаване на пределни цени дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, и цени за присъединяване по групи и подгрупи потребители за територията на община Хисаря. - 276.88KB

Протокол № 160/ 22.07.2015 г. за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-24-28 от 30.09.2014 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-24-26 от 20.10.2014 г., подадени от „Черноморска технологична компания” АД за утвърждаване на пределни цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, и цени за присъединяване по групи и подгрупи потребители за територията на община Сопот. - 276.96KB

Протокол № 159/ 22.07.2015 г. за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-23-11 от 14.11.2013 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-23-11 от 13.05.2015 г., подадено от „Газинженеринг” ООД за утвърждаване на пределни цени за дейността „разпределение на природен газ“, пределни цени за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, и цени за присъединяване по групи и подгрупи потребители за територията на община Долни Дъбник. - 274.82KB

Протокол № 158/ 22.07.2015 г. за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-22-10 от 10.10.2013 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-22-9#7 от 14.05.2015 г., подадено от „Каварна Газ” ООД за одобряване на бизнес план за територията на общините Каварна и Шабла за периода 2014 - 2018 г. - 261.03KB

Протокол № 157/ 22.07.2015 г. за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-22 от 20.03.2015 г., подадено от „ТЕЦЕКО” ЕООД за изменение и допълнение на издадените лицензии № Л-394-08 от 26.09.2012 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-394-12 от 26.09.2012 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Свищов чрез присъединяване към териториалния обхват на посочените лицензии на територията на община Белене. - 276.55KB

Протокол № 156/ 22.07.2015 г. за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-24-26 от 23.10.2014 г., подадено от „Черноморска технологична компания” АД за одобряване на бизнес план за периода 2015 – 2019 г. за територията на община Сопот. - 276.18KB

Протокол № 155/ 22.07.2015 г. за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-24-27 от 23.10.2014 г., подадено от „Черноморска технологична компания” АД за одобряване на бизнес план за периода 2015 – 2019 г. за територията на община Хисаря. - 276.53KB

Протокол № 154/ 22.07.2015 г. за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-23-10 от 14.11.2013 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-23-10 от 13.05.2015 г., подадено от „Газинженеринг” ООД за одобряване на бизнес план за територията на община Долни Дъбник за периода 2014 - 2018 г. - 275.64KB

Протокол № 149 /15.07.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-66 от 19.12.2014 г. от „Енерго-Про Енергийни услуги“ EООД за продължаване на срока на лицензия № Л-199-15 от 27.02.2006 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” и допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“. - 275.5KB

Протокол № 148 /15.07.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-66 от 13.11.2014 г. на „Енерджи Маркет“ АД за продължаване на срока на лицензия № Л-194-15 от 28.11.2005 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” и допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. - 275.12KB

Протокол № 147 /15.07.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-24 от 30.03.2015 г. на „Неас Енерджи” АС за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”. - 273.86KB

Протокол № 146 /15.07.2015 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-49 от 18.09.2014 г., подадено от „ТПС Пауър Трейдинг“ СРЛ за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“ - 275.98KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрическа централа с комбиниран начин на производство на "Топлофикация ВТ" АД за ценовия период от 01.08.2013 г. до 30.06.2014 г. - 410KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно подадени заявления от "Топлофикация Перник" АД за продължаване срока на издадените лицензии и одобряване на бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г. - 296.18KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика”. - 377.66KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители. - 347.04KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад и проект за изменение на “Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация Плевен” ЕАД на клиенти в град Плевен”, относно преписка, образувана по заявление на “Топлофикация Плевен” ЕАД за одобряване на “Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация Плевен” ЕАД на клиенти в град Плевен”. - 270.93KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-4 от 21.01.2015 г., подадено от „РД ЧЗ Енерджи” с.р.о. („RD CZ Energy”s.r.o.) за прекратяване на лицензия № Л-403-15 от 17.12.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”. - 205.27KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-5 от 29.01.2015 г., подадено от „ОМВ Трейдинг” ГмбХ за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“. - 199.6KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-38 от 18.07.2014 г., подадено от „Ес И И Пауър Трейдинг” ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-368-15 от 14.11.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”. - 201KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-70 от 30.12.2014 г. на „Пи Пи Си България” АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”. - 277.18KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2015 г. - 439.89KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-39-19 от 16.12.2013 г., допълнено със заявления с вх. № Е-15-39-19 от 18.03.2015 г. и с вх. № Е-15-39-19#12 от 26.03.2015 г. от "Рила газ" ЕАД за утвърждаване на пределни цени за дейността "разпределение на природен газ", пределни цени за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" и пределни цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на дружеството за обособена територия Запад. - 373.37KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-39-19 от 15.01.2014 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-39-19#13 от 26.03.2015 г. от "Рила газ" ЕАД за одобряване на бизнес план за обособена територия "Запад" за периода 2014 – 2018 г. - 373.57KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-64 от 10.12.2014 г., подадено от "ТЕЦ Марица 3" АД, за продължаване срока на лицензия за дейността "производство на електрическа енергия". - 387.83KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх.№ E-ЗЛР-ПР-23 от 26.03.2015 г., подадено от "НЕОХИМ" АД, за прекратяване на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия. - 372.29KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно преписка, образувана по заявление на “Топлофикация София” ЕАД за одобряване на изменение на “Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София” ЕАД на клиенти в град София”. - 345.96KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно преписка, образувана по заявление на “Топлофикация Перник” АД за одобряване на “Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация Перник” АД на клиенти в град Перник”. - 283.73KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесени за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-04-9/01.07.2014 г., изменени със заявление вх. № В-17-04-5/21.03.2015 г. цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация - Бебреш" ЕООД, гр. Ботевград - 305.67KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. №Е-15-21-13 от 21.10.2013 г., допълнено със заявления с вх. № Е-15-21-13 от 16.03.2015 г. и вх. № Е-15-21-13 от 23.03.2015 г. от "Примагаз" АД за утвърждаване на цени за пренос през газоразпределителната мрежа, за снабдяване с природен газ от краен снабдител и за снабдяване със сгъстен природен газ за територията на кметствата "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово" в състава на община Варна - 377.71KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. №Е-15-21-12 от 30.09.2013 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-21-12 от 17.03.2015 г., подадени от "Примагаз" АД за одобряване на бизнес план за периода 2014 – 2018 г. за територията на кметствата "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово" в състава на община Варна - 454.58KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 12.02.2015 г. на "Смарт Енерджи Трейд" ЕАД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" - 297.16KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено заявление с вх. № В-17-57-6/31.03.2014 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа - 329.12KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно одобряване на бизнес план на „Топлофикация-ВТ“ ЕАД за периода 2015-2019 г. - 311.49KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно одобряване на бизнес план на „Топлофикация-Враца“ ЕАД за периода 2015–2019 г. - 310.91KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно одобряване на бизнес план на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД за периода 2015-2019 г. - 316.94KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. №E-ЗЛР-ПР-12 от 16.02.2015 г., подадено от „Уинд Енерджи 2007” ЕООД за прекратяване на лицензия за производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект - 281.2KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно бизнес план на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, гр. Пловдив за периода 2015-2019 г. - 296.47KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЕВН България Топлофикация” ЕАД за изменение на лицензия за производство на топлинна енергия - 392.15KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-2/14.01.2015 г. на „Ар Си Пауър Енерджи” ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-418-15 от 11.11.2013 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група” - 374.23KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-69/23.12.2014 г. на „Фреа Акспо” ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-398-15 от 22.10.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група” - 380.13KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-60 от 10.11.2014 г., допълнено със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-60 от 26.11.2014 г., подадено от „Ситигаз България” ЕАД, с искане за изменение и/или допълнение на издадените лицензии № Л-209-08 от 03.10.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и № Л-209-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособена територия „Тракия” и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково и Твърдица, като към териториалния обхват на посочените лицензии да бъде присъединена територията на община Брацигово и доклад относно заявление с вх. № Е-15-35-22 от 10.11.2014 г., допълнено със заявление вх. № Е-15-35-6 от 26.02.2015 г. и със заявление с вх. № Е-15-35-6 от 19.03.2015 г., подадено от „Ситигаз България” ЕАД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за снабдяване със СПГ за обособена територия „Тракия” и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица, както и за територията на община Брацигово - 471.39KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство на Университетска многопрофилна болница за активно лечение – „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора. - 275.44KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно анализ на ценообразуващите елементи на дружествата от сектор „Топлоенергетика” във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.04.2015 г. - 297.94KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно подадено от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ за IІ-ро тримесечие на 2015 г. при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. - 396.87KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство и утвърждаване на цена на топлинна енергия на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, гр. Бургас. - 372.72KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно общи условия за продажба на топлинна енергия за небитови нужди от "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД. - 373.91KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно подадени заявления от "ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД и "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД:
• за издаване на разрешение за извършване на сделка на разпореждане - прехвърляне на собствеността (продажба) на имуществото, чрез което се осъществява лицензионна дейност по издадена лицензия № Л-268-03/26.06.2008 г.;
• за прекратяване на лицензия № Л-268-03/26.06.2008 г. за производство на електрическа и топлинна енергия, подадено с вх. № Е-ЗЛР-ПР-58/07.11.2014 г., от "ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД;
• за издаване на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия за срок от 20 години, подадено с вх. № Е-ЗЛР-Л-59/07.11.2014 г., от "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД.
- 381.53KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявления с вх. № Е-ЗЛР-Р-3 от 16.01.2015 г. от "Софиягаз" ЕАД, с вх. № Е-ЗЛР-И-7 от 06.02.2015 г. от "Овергаз Изток" АД, с вх. № Е-ЗЛР-И-8 от 06.02.2015 г. от "Овергаз Юг" АД, с вх. № Е-ЗЛР-И-9 от 06.02.2015 г. от "Овергаз Запад" АД и с вх. № Е-ЗЛР-Р-10 от 09.02.2015 г. от "Овергаз Север" ЕАД за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане в търговското дружество на "Софиягаз" ЕАД на лицензираните газоразпределителни дружества "Овергаз Изток" АД, "Овергаз Юг" АД, "Овергаз Запад" АД и "Овергаз Север" ЕАД. - 377.74KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно внесено в ДКЕВР заявление с вх. № В-17-10-6/03.04.2014 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване, канализация и термални води” ЕООД, гр. Ракитово. - 201.73KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно одобряване на бизнес план на „Топлофикация – Плевен” ЕАД за периода 2015 г. – 2019 г. - 286.72KB

Протокол от открито заседание за разглеждане на доклад относно одобряване на бизнес план на „Далкия-Варна” ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г. - 284.62KB

2013 г.

Протокол от 24.10.2013 г. от открито заседание относно одобряване на „Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Енерго-Про Мрежи” АД. - 352.24KB

Протокол от 24.10.2013 г. от открито заседание относно одобряване на „Общи условия за продажба на електрическа енергия на „ Енерго-Про Продажби” АД. - 284.54KB

Протокол от 13.08.2013 г. от открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Булгартрансгаз” ЕАД за сертифициране на независим преносен оператор. - 210.87KB

Протокол от открито заседание на 16.07.2013 г.за изменение на лицензия № Л-251-03/20.12.2007 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”. - 216.61KB

Протокол № 112 от открито заседание на 23.07.2013 г. относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика”. - 308.43KB

Протокол № 116 от 30.07.2013 г. от открито заседание относно утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.09.2013 г. - 306.83KB

Протокол № 113 от 23.07.2013 г. от открито заседание относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика”. - 315.45KB

Протокол от открито заседание на 23.07.2013 г. относно доклад за извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика”. - 308.53KB