Протоколи от обществени обсъждания

2024 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 25.06.2024 г., на Проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 18.06.2024 г., на проект на решение относно утвърждаване на норма на възвръщаемост на собствения капитал на „Софийска вода“ АД за регулаторен период 2022-2026 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.06.2024 г., на проект на решение относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.06.2024 г., на проект на решение относно утвърждаване цени в сектор „Електроенергетика“, считано от 01.07.2024 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.06.2024 г., на проект на решение относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“, считано от 01.07.2024 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 10.06.2024 г., на проект на решение относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса и определяне на премии на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 16.05.2024 г., на проект на решение относно заявление за изменение на действащите пределни цени на топлинната енергия и на преференциалната цена и премия на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин подадено от „Топлофикация Русе“ АД

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 16.05.2024 г., на проект на решение относно заявление за изменение на действащите пределни цени на топлинната енергия и на преференциалната цена и премия на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин подадено от „Топлофикация - Плевен“ АД

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.05.2024 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Кресна“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 18.04.2024 г., на проект на решение относно заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД за утвърждаване на ценообразуващи параметри за периода 01.10.2024 – 30.09.2025 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 03.04.2024 г., на проект на решение относно заявление от „Комекес“ АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Самоков, за регулаторен период 2024 – 2026 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.03.2024 г., на Проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Информационни носители“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 22.02.2024 г., на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.02.2024 г., на Проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Напоителни системи“ ЕАД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 05.02.2024 г., на Проект на Наредба № 6 от ...2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 16.01.2024 г., на проект на решение относно заявление от „Газинженеринг“ ООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Долни Дъбник, за регулаторен период 2024 – 2025 г.

2023 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.12.2023 г., на проект на решение относно определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.12.2023 г., на проект на решение относно заявление от „Газтрейд Сливен“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Сливен, за регулаторен период 2024 – 2028 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 05.12.2023 г., на проект на решение относно заявление от „Примагаз“ АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“, за регулаторен период 2024 – 2025 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 30.11.2023 г., на проект на решение относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2024 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 29.11.2023 г., на проект на решение относно заявление от „КАВАРНА ГАЗ” ООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на общините Каварна и Шабла, за регулаторен период 2024 – 2028 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 29.11.2023 г., на проект на решение относно заявление от „Ситигаз България“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, за регулаторен период 2024 – 2026 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 08.11.2023 г., на проект на решение относно извършване на регулаторен преглед и определяне на цена и премия за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на „Топлофикация Петрич“ ЕАД за регулаторен период 01.07.2023 г. – 30.06.2024 г., считано от 01.12.2023 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 02.11.2023 г., на проект на решение относно заявление на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД за утвърждаване на цени на предоставяните на клиентите услуги, свързани с лицензионната дейност

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 19.10.2023 г., на проект на изменени Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 28.09.2023 г., на доклад относно одобряване на План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2023 – 2032 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 31.08.2023 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Верила Сървис“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 17.08.2023 г., на проект на решение относно заявление на „Овергаз Мрежи” АД за утвърждаване на цени за снабдяване с природен газ за периода 2023 – 2024 г. и заявление на „Овергаз Мрежи” АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за периода 2023 – 2024 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 16.08.2023 г., на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2023 – 2032 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 06.07.2023 г., на Проект на решение относно заявление от „ЕМИ“ ООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Средец, за регулаторен период 2023-2027 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 05.07.2023 г., на Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г.)

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.06.2023 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.06.2023 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 06.06.2023 г., на проект на решение относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 06.06.2023 г., на проект на решение относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“, считано от 01.07.2023 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 06.06.2023 г., на проект на решение относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“, считано от 01.07.2023 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 02.06.2023 г., на проект на решение относно заявление за утвърждаване на ценообразуващи параметри за периода 01.10.2023 – 30.09.2024 г. от „Булгартрансгаз” ЕАД

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 31.05.2023 г., на проект на решение относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса и определяне на премии на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 10.05.2023 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Кюстендилска вода“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 10.05.2023 г., на проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 03.05.2023 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 20.04.2023 г., на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 15.03.2023 г., на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 14.03.2023 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 14.03.2023 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 08.03.2023 г., на проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 08.02.2023 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 10.01.2023 г., на проект на решение относно заявление от „Тецеко“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на общините Свищов и Белене, за регулаторен период 2023 – 2027 г.


2022 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 23.12.2022 г., на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 21.12.2022 г., на проект на решение относно заявление от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Хисаря, за регулаторен период 2023 – 2024 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 21.12.2022 г., на проект на решение относно заявление от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Сопот, за регулаторен период 2023 – 2024 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 15.12.2022 г., на проект на решение относно заявление от „Аресгаз” ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Добруджа” и общините Добрич, Тервел, Омуртаг и Търговище, за регулаторен период 2023 – 2024 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 15.12.2022 г., на проект на решение относно заявление от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Запад”, за регулаторен период 2023 – 2024 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 15.12.2022 г., на проект на решение относно заявление от „Аресгаз” ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, за регулаторен период 2023 – 2024 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.12.2022 г., на проект на решение относно определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 08.12.2022 г., на проект на решение относно заявление от „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Елин Пелин, за регулаторен период 2023 – 2027 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 06.12.2022 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 06.12.2022 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 06.12.2022 г., на проект на решение относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 11.11.2022 г. , на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Пловдив като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 11.11.2022 г. , на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „АЦК” ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 11.11.2022 г. , на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на “Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 04.11.2022 г., на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2022-2031 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 03.11.2022 г., на списък с важни точки от газопреносната система на „Ай Си Джи Би” АД

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 03.11.2022 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 26.10.2022 г., на План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2022-2031 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 11.10.2022 г., на проект на Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс в IGB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 05.10.2022 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 15.09.2022 г., на доклад относно актуализация на списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД и проект на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 14.09.2022 г., относно изменение на Мрежови кодекс за междусистемен газопровод Гърция – България (IGB) и неговите приложения, в т.ч. Тарифен кодекс, на „Ай Си Джи Би“ АД

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.09.2022 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ EООД, гр. Смолян като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.09.2022 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.09.2022 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.08.2022 г., на проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.08.2022 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.08.2022 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.08.2022 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 03.08.2022 г., на проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 03.08.2022 г., на проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 12.07.2022 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 12.07.2022 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 30.06.2022 г., на проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 30.06.2022 г., на проект на решение относно  заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.06.2022 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.06.2022 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К” АД, гр. Ловеч като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услугии

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.06.2022 г., на проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 08.06.2022 г., на проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за управление на електроенергийната система

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.06.2022 г., на проект на решение относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт, считано от 01.07.2022 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.06.2022 г., на проект на решение относно утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика", считано от 01.07.2022 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.06.2022 г., на проект на решение относно утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала“, считано от 01.07.2022 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 06.06.2022 г., на проект на решение относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса и определяне на премии на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW, считано от 01.07.2022 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 18.05.2022 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 18.05.2022 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 10.05.2022 г., на проект на решение относно заявления от „Булгартрансгаз“ ЕАД за утвърждаване на ценообразуващи параметри за периода 01.10.2022 – 30.09.2023 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.05.2022 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К” ООД, гр. Габрово като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.05.2022 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.05.2022 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.05.2022 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.05.2022 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Стенето” ЕООД, гр. Троян като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 27.04.2022 г., относно проект на решение по заявление с вх. № В-17-28-13 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, като ВиК оператор за периода 2022-2026 година, изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-28-19 от 22.10.2021 г. и вх. № В-17-28-4 от 04.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-28-14 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-28-18 от 22.10.2021 г. и вх. № В-17-28-5 от 04.03.2022 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 27.04.2022 г., относно проект на решение относно по заявление с вх. № В-17-49-12 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, като ВиК оператор за периода 2022-2026 година, изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-49-15 от 04.11.2021 г. и заявление с вх. № В-17-49-13 от 02.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-49-14 от 04.11.2021 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 28.01.2022 г., на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката

2021 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 15.12.2021 г., на проект на решение относно изменение на определените с Решение № Ц-25 от 01.07.2021 г. на КЕВР премии на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 15.12.2021 г., на проект на решение относно изменение на пределните цени на топлинната енергия и на преференциалните цени и премии на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала“

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 08.12.2021 г., на проект на решение относно определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.12.2021 г., на проект на Правила за водене на Единна система за регулаторна отчетност и годишни отчетни доклади за регулаторен период 2022-2026 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 05.11.2021 г., на Проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 05.11.2021 г., на Проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 28.10.2021 г., на проект на решение относно заявление от „Ситигаз България“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Габрово, за регулаторен период 2022–2026 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 26.10.2021 г., на План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2021-2030 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 08.10.2021 г., на Проект на Методика за изменение и допълнение на Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 01.09.2021 г., на доклад относно актуализация на списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД и проект на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 18.08.2021 г., на проект на решение относно заявление от „Свиленград-Газ” АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Свиленград, за регулаторен период 2021 – 2025 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 12.08.2021 г., на проект на Правила за изменение на Правила за балансиране на пазара на природен газ

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 11.08.2021 г., на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2021 – 2030 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 14.07.2021 г., на проект на решение относно заявление от „ЗИВ” ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Балчик, за регулаторен период 2021 – 2025 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 30.06.2021 г., на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 14.06.2021 г., на проект на Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.06.2021 г., на проект на решение относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.06.2021 г., на проект на решение относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.06.2021 г., на проект на решение относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“ от 01.07.2021 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 03.06.2021 г., на проект на решение относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса и определяне на премии на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 18.05.2021 г., на проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ на „Българска енергийна търговска платформа” АД

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 18.05.2021 г., на проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 27.04.2021 г., относно заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД за утвърждаване на ценообразуващи параметри за периода 01.10.2021 – 30.09.2022 г. и проекти на решение и документ за консултация относно множителите, сезонните коефициенти и отстъпките, които ще бъдат прилагани при определяне на тарифите за пренос за 2021 - 2022 газова година

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 20.04.2021 г., на Проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 08.04.2021 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване цена на водоснабдителни услуги, предоставяни от „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 06.04.2021 г., на проект на указания по прилагане на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за следващия регулаторен период, започващ от 01.01.2022 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 06.04.2021 г., на проект на указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за следващия регулаторен период, започващ от 01.01.2022 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 16.03.2021 г., на проект на Правила за достъп до преписки, свързани с установяване на нарушения по чл. 3 и чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна, на основание чл. 155о, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 16.03.2021 г., на проект на Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по чл. 224г  от Закона за енергетиката

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 23.02.2021 г., на проект на Правила за поддържане на платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 17.02.2021 г., на проект на решение относно изменение на цените на електрическата енергия по време на ценовия период

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.01.2021 г.1 на проект на решение относно заявление от „Правецгаз 1” АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителните мрежи на територията на община Правец, за регулаторен период 2021 – 2025 г.

2020 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 22.12.2020 г., на проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия 

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 15.12.2020 г., на проект на решение относно заявление от „Ситигаз България” ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово, за регулаторен период 2021 – 2025 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 15.12.2020 г., на проект на решение относно заявление от „Костинбродгаз” ООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на общините Костинброд и Сливница, за регулаторен период 2021 – 2025 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 15.12.2020 г., на проект на решение относно заявление от „Аресгаз” ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Добруджа” и общините Добрич, Тервел, Омуртаг и Търговище, за регулаторен период 2021 – 2022 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 15.12.2020 г., на проект на решение относно заявление от „Аресгаз” ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, за регулаторен период 2021 – 2022 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 15.12.2020 г., на проект на решение относно заявление от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Запад”, за регулаторен период 2021 – 2022 г.      

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 04.12.2020 г., на проект на решение относно определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 03.12.2020 г., на проект на решение относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 02.12.2020 г., на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката 

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 04.11.2020 г., на проект на решение относно заявление на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана за преразглеждане на одобрена цена на водоснабдителна услуга за „доставяне на вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 04.11.2020 г., на проект на решение относно заявления на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин за преразглеждане на одобрена цена на услугата пречистване на отпадъчни води за 2021 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 17.09.2020 г., на План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2020-2029 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 10.09.2020 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол от консултация, проведена на 13.08.2020 г., на проект на решение относно отстъпките, множителите и сезонните коефициенти, съгласно чл. 28 от Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисията от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.08.2020 г., на проект на образец на типов договор по § 15, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 57 от 2020)

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 28.07.2020 г., на проект на Методика за изменение и допълнение на Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД 

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 22.07.2020 г. , на проект на решение относно заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД за утвърждаване на необходими годишни приходи и цени за достъп и съхранение на природен газ в съоръжениe за съхранение

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 16.07.2020 г. , на проект на решение относно oпределяне на преференциална цена за изкупуване на електрическа енергия, произведена от вятърни електрически централи, работещи до 2 250 часа, считано от 01.07.2012 г. и установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което e определена преференциалната цена в Решение № Ц-29 от 16.11.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 1 - за вятърни електрически централи работещи до 2 250 часа

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 10.07.2020 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.07.2020 г., на доклад относно одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2020 – 2029 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.07.2020 г., на проект на решение относно заявление, подадено от „Добруджа газ” АД, за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Генерал Тошево, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.06.2020 г., на проект на решение относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.06.2020 г., на проект на решение относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.06.2020 г., на проект на решение относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“ от 01.07.2020 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 08.06.2020 г., на проект на решение относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса и определяне на премии на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 1MW и над 1MW

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 05.05.2020 г., на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 05.05.2020 г., на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 15.04.2020 г., на проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 01.04.2020 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 26.03.2020 г., на проект на решение относно изменение на цените на електрическата енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.04.2020 г. 

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 11.02.2020 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 12.02.2020 г., на доклад относно проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 23.01.2020 г.,  на доклад относно заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД за актуализация на списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз" ЕАД

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 22.01.2020 г.,  относно заявление от „Аресгаз“ АД за утвърждаване на изменението на коригирани необходими приходи и цени за следващ ценови период от регулаторния период за територията на обособена територия „Добруджа“

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 22.01.2020 г.,  относно заявление от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Сопот, за регулаторен период 2020 – 2022 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 22.01.2020 г.,  относно заявление от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Хисаря, за регулаторен период 2020 – 2022 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 08.01.2020 г.,  относно заявление от „Овергаз Мрежи” АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ, за снабдяване с природен газ от краен снабдител и за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи на лицензионните територии на дружеството за периода 2020 – 2024 г

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 08.01.2020 г.,  на проект на решение относно заявление от „Севлиевогаз-2000“ АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Севлиево, за регулаторен период 2020 – 2024 г.


2019 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 20.12.2019 г., на проект на решение относно заявление от „Неврокоп-газ” АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 20.12.2019 г., на проект на решение относно заявление от „Кнежа газ” ООД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Кнежа, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 05.12.2019 г., на проект на решение относно заявление на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана за преразглеждане на одобрена цена на водоснабдителна услуга за „доставяне на вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 04.12.2019 г., на проект на решение относно определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 27.11.2019 г., на проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 21.11.2019 г., на проект на решение относно заявление от „Балкангаз 2000“ АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Ботевград, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 21.11.2019 г., на проект на решение относно заявление от „Камено-газ” ЕООД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Камено, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 11.11.2019 г., на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 06.11.2019 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „АЦК” ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 04.11.2019 г., на предложението на "Булгартрансгаз" ЕАД за одобряване на Платформа за търговия с природен газ

Протокол от публична консултация, проведена на 04.11.2019 г., на проект на Споразумение за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 30.10.2019 г., на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.10.2019 г., на проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.08.2019 г. , на проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 01.08.2019 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 01.08.2019 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К” АД, гр. Ловеч като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 31.07.2019 г., на Мрежови кодекс за IGB, приложенията към него и Споразумение за пренос на газ

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 24.07.2019 г., на доклад относно одобряване на План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2019-2028 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 16.07.2019 г., на доклад относно одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2019-2028 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 27.06.2019 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 27.06.2019 г., на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 27.06.2019 г., на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.06.2019 г., на проект на решение относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“ от 01.07.2019 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.06.2019 г., на проект на решение относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.06.2019 г., на проект на решение относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 06.06.2019 г., на проект на решение относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса и определяне на премии на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 1 MW и над 1MW

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 03.06.2019 г., на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.03.2019 г. за регулиране на цените на електрическата енергия

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 30.05.2019 г., на проект на решение относно заявление от „Газинженеринг” ООД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Долни Дъбник, за регулаторен период 2019 – 2023 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 29.05.2019 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД, като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 15.05.2019 г., на проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с природен газ

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 15.05.2019 г., на проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за балансиране на пазара на природен газ

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 15.05.2019 г., на Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 08.05.2019 г., на Тарифен кодекс за IGB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 17.04.2019 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 22.03.2019 г., на проект на Правила за измерване на количеството електрическа енергия

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 14.03.2019 г., на проект на решение относно заявление от „Примагаз” АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Варна за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“, за регулаторен период 2019 – 2023 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 20.02.2019 г., на проект на решение относно заявление от „Комекес” АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Самоков за регулаторен период 2019 – 2023 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 20.02.2019 г., на проект на решение относно заявление от „Ситигаз България“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителна мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителна мрежа на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, за регулаторен период 2019 – 2023 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 20.02.2019 г., на проект на решение относно заявление от „Газтрейд Сливен“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 18.02.2019 г., на проект на решение относно заявления от „Каварна газ” ООД за утвърждаване на цени за пренос по газоразпределителна мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на общините Каварна и Шабла за регулаторен период 2019 – 2023 г.

2018 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 06.12.2018 г., на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 27.11.2018 г., на проект на решение относно определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия  

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 14.11.2018 г., на проект на решение относно утвърждаване на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, за регулаторен период с продължителност до 30.06.2019 г., при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.11.2018 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 17.10.2018 г. , на проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК-Кресна” ЕООД, като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.10.2018 г. , на проект на решение относно изменение на цените на електрическата енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.10.2018 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.10.2018 г., на доклад относно План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2018-2027 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 04.10.2018 г. , на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 03.10.2018 г. , на проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 05.09.2018 г., на проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "ВиК" ООД, гр. Габрово като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 23.08.2018 г. , на проект на решение относно заявление от "Булгартрансгаз" ЕАД за утвърждаване на разходна компонента на цената на природния газ за балансиране за газова година 2018/2019

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 25.07.2018 г., на проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 05.07.2018 г., на доклад относно одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2018-2027 г. и Десетгодишен план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2018-2027 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.06.2018 г. , на проект на решение относно заявление от „Райков сервиз“ ООД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Смолян за регулаторен период 2018 – 2020 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 19.06.2018 г. , на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 19.06.2018 г. , на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 06.06.2018 г., на проект на решение относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса и определяне на премии на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.06.2018 г., на проект на решение относно утвърждаване на цени в сектор „Топлоенергетика“

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.06.2018 г., на проект на решение относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 31.05.2018 г., на проект на "Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода "Норма на възвръщаемост на капитала"

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 30.05.2018 г., на проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация – Видин" ЕООД, гр. Видин като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 17.05.2018 г., на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 17.05.2018 г., на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 26.04.2018 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир като В и К оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на В и К услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 26.04.2018 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Верила Сървис” АД като В и К оператор за периода 2017-2021 г. и заявления  за утвърждаване и одобряване на цени на В и К услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 25.04.2018 г., на доклад за одобряване на Втори годишен доклад на „Булгартрансгаз“ ЕАД за продължаване прилагането на временни мерки по Регламент (ЕС) № 312/2014 на Комисията от 26 март 2014 година за установяване на мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи и Втори годишен доклад за продължаване на прилагането на временни мерки по Регламент (ЕС) № 312/2014 на Комисията от 26 март 2014 година за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 14.03.2018 г.,  на проект на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация Сливен” ЕАД на клиенти в град Сливен” и проект на „Правила за работа с клиентите, потребители на топлинна енергия“

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 08.03.2018 г., на доклад относно актуализация на списък с важни точки от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.03.2018 г., на проект на решение относно изменение на действащите цени на електрическата и топлинната енергия на "Брикел" ЕАД

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 28.02.2018 г., на проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 12.02.2018 г. , на проект на решение относно утвърждаване на пределна цена на топлинна енергия на „Коген Загоре” ЕООД 

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 15.01.2018 г., на Проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление от 04.12.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

2017 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.12.2017 г., на проект на решение относно заявления от "Газо-енергийно дружество – Елин Пелин" ЕООД с искане за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ, пределни цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Елин Пелин за регулаторен период 2018-2022 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.12.2017 г., на проект на решение относно заявления от "ТЕЦЕКО" ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за териториите на община Свищов и община Белене за регулаторен период 2018-2022 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 11.12.2017 г., на проект на решение относно изменение на действащата цена на електрическата енергия на "Топлофикация Русе” ЕАД

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.12.2017 г., на проект на решение относно определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 22.12.2017 г., на проекти на решения относно:

• утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени на "Неврокоп-газ" АД за територията на община Гоце Делчев;
• утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени на "Примагаз" АД за територията на община Варна – за кметствата "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово";
• утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени на "Свиленград-газ" АД за територията на община Свиленград.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 22.11.2017 г. , на проекти на решения относно:

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 19.10.2017 г., на Проект за изменение и допълнение на Правила за водене на Единна система за регулаторна отчетност

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.11.2017 г., на:

• Проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги; 
• Проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги; 
• Проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Враца като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.11.2017 г., на Проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.10.2017 г., на Проект на решение относно заявление за утвърждаване на пределна цена на топлинна енергия и определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство на „Топлофикация Петрич” ЕАД

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 19.10.2017 г., на Проект за изменение и допълнение на Правила за водене на Единна система за регулаторна отчетност (ЕСРО)   

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 25.09.2017 г., на проект на решение относно анализ на наличните данни с оглед утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови период от регулаторния период на „Костинбродгаз“ ООД за територията на община Костинброд

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 12.09.2017 г., на проект на решение относно анализ на наличните данни с оглед утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови период от регулаторния период на „Газинженеринг“ ООД за територията на община Долни Дъбник

 Протокол от обществено обсъждане, проведено на 12.09.2017 г., на проект на решение относно анализ на наличните данни с оглед утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови период от регулаторния период на „Каварна газ“ ООД за територията на община Каварна и община Шабла

 Протокол от обществено обсъждане, проведено на 12.09.2017 г., на проект на решение относно заявление от „Булгартрансгаз“ ЕАД за утвърждаване на разходна компонента на цената на природния газ за балансиране за газова година 01.10.2017-30.09.2018 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 30.08.2017 г., на проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация – Сливен" ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 30.08.2017 г., на проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 17.08.2017 г., на доклад относно одобрение на Процедури за управление на претоварването в случай на договорно претоварване, предложени от "Булгартрансгаз" ЕАД

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 10.08.2017 г., на доклад относно одобряване на План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2017 г. – 2026 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.08.2017 г., на проект на решение относно заявление от "КарловоГаз" ООД за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ, пределни цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Карлово за регулаторен период 2017-2021 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 19.07.2017 г., на проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 19.07.2017 г., на проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.07.2017 г., на доклад относно одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2017-2026 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 05.07.2017 г., на проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Напоителни системи“ ЕАД за доставяне вода на друг ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 05.07.2017 г., на проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К” ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 05.07.2017 г., на проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 05.07.2017 г., на проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.06.2017 г., на проект на решение относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници и актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.06.2017 г., на проект на решение относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинната енергия и определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране "норма на възвръщаемост на капитала" на дружества от сектор "Топлоенергетика" от 01.07.2017 г. 

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.06.2017 г., на проект на решение относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.06.2017 г., на проект на решение относно заявление за утвърждаване на цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара и определяне на преференциална цена на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на „Солвей Соди” АД   

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.06.2017 г., на проект на решение относно заявление за изменение на действащите цени на електрическата и топлинната енергия на „Брикел” ЕАД

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.06.2017 г., на проект на решение относно заявление за изменение на действащите цени на електрическата и топлинната енергия на „Топлофикация - Перник” АД

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.06.2017 г., на проект на решение относно заявление за изменение на действащите цени на топлинната и електрическата енергия, подадено от „Топлофикация - Сливен” ЕАД

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 17.05.2017 г. , на проект на решение относно определяне на преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници – биомаса от дървесина, получена от дървесни остатъци, прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, след отмяна на т. 2 от Решение № Ц – 1 от 28.01.2015 г. с Решение № 1320 от 29.02.2016 г. по адм. дело № 4882 от 2015 г. по описа на Административен съд София – град, 22 състав, оставено в сила с Решение № 1549 от 07.02.2017 г. по адм. дело № 5102/2016 г. по описа на Върховния административен съд на Република България - 436.75KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 16.05.2017 г. , на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" EООД - гр. Пловдив като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги - 337.46KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 27.04.2017 г., на проект на решение относно утвърждаване на преференциална цена на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на „Оранжерии - Петров дол” ООД - 174.02KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 12.04.2017 г. , на проект на решение относно заявление за изменение на действащата цена на електрическата енергия на "Топлофикация Русе" ЕАД - 263.78KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 11.04.2017 г. , на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги - 281.14KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 30.03.2017 г., на проект на решение относно процедура за изменение на цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-19 от 30.06.2016 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране - 363.2KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 29.03.2017 г., на проект на решение относно заявления от "Овергаз Мрежи" АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, за цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и за цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа (ГРМ) на лицензираните територии на: Столична община (в т.ч. СОР Банкя) и община Божурище, "Изток", "Запад", "Север" и "Юг" за периода 2017-2019 г. - 354.99KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 28.03.2017 г., на проект на решение относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Смолян като В и К оператор за периода 2017-2021 г., както и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на В и К услуги - 269.66KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 16.02.2017 г., на проект на решение относно заявление от "Булгартрансгаз" ЕАД за утвърждаване на разходна компонента на цената на природния газ за балансиране - 499.61KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 16.02.2017 г., на проект на Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия - 328.45KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 03.02.2017 г., на проект на решение относно заявления за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Софийска вода" АД като В и К оператор за периода 2017-2021 г. - 536.85KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 24.01.2017 г., на проект на решение относно утвърждаване на цена на топлинна енергия на „Коген Загоре” ЕООД - 167.67KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 24.01.2017 г., на проект на решение относно внесена за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-80-1/02.09.2016 г., цена на водоснабдителните услуги на „ЛА-РОЗ 4” ЕООД, гр. Нови Пазар - 169.81KB

2016 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.12.2016 г., на проект на решение относно определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия - 184.74KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 07.12.2016 г., на проект на решение относно заявление от "Ситигаз България" ЕАД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на дружеството за територията на община Габрово за периода 2017-2021 г. - 255.24KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 01.12.2016 г., на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ - 311.93KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 16.11.2016 г., на проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ - 369.14KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.11.2016 г. , на проект на решение по заявления на „Правецгаз 1“ АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на дружеството на територията на община Правец за периода 2016-2020 г. - 165KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 02.11.2016 г. , на проект на Правила за балансиране на пазара на природен газ и проект на Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс на „Булгартрансгаз” ЕАД - 326.47KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 02.11.2016 г. , на проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с природен газ - 252.32KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 12.10.2016 г., на проекти на решения относно:

• утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик

• утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Верила Сървис” АД

- 215.27KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 21.09.2016 г., на проект на решение относно утвърждаване на пределна цена на топлинна енергия и определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство на "Топлофикация Петрич" ЕАД - 261.65KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 08.09.2016 г., на проект на решение по заявление с вх. № Е-15-40-8 от 26.04.2016 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-40-7 от 12.07.2016 г. от "Костинбродгаз" ООД за утвърждаване на цени за дейността "разпределение на природен газ" и цени за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за територията на община Костинброд за периода от 2016 г. до 2020 г. - 249.15KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 29.08.2016 г., на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи - 211.81KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 29.08.2016 г., на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи - 169.44KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 29.08.2016 г., на проект на Методика за изменение и допълнение на Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД - 179.43KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 28.07.2016 г., на проект на решение относно заявление с вх. № Е-15-24-27 от 07.12.2015 г., изменено със заявление с вх. № Е-15-24-27 от 15.02.2016 г. и заявление с вх. № Е-15-24-27 от 09.03.2016 г. от „Черноморска технологична компания” АД, ново наименование „Аресгаз“ АД, за утвърждаване на пределни цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” по групи потребители, и пределни цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа по групи и подгрупи потребители за обособена територия „Запад” за регулаторен период от 2016 г. до 2020 г. - 171.01KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 21.07.2016 г., относно доклад по заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите за периода 2016-2025 г. - 326.47KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.07.2016г., на проекти на решения относно:

• утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин
• утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград
• утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД - гр. Ботевград
• утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич
• утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца
- 201.38KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 12.07.2016 г. , на проект на решение относно заявление, подадено от „Свиленград-Газ” АД, за утвърждаване на цени за пренос на природен газ, цени за снабдяване с природен газ на клиенти при изградена връзка на газоразпределителната с преносната мрежа, цени за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на дружеството на територията на община Свиленград за втори регулаторен период (2016-2020 г.) - 152.1KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 15.06.2016 г., на проекти на решения относно:

• утвърждаване на цени на водоснабдителните услуги на "Напоителни системи" ЕАД, гр. София;
• утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг" ЕООД, гр. Велинград;
• утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД;
• утвърждаване на цени на услугата пречистване на отпадъчните води на "Водоснабдяване и канализация - П" ЕООД, гр. Панагюрище;
• утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци" ООД, гр. Варна- 378.61KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.06.2016 г., на проект на решение относно утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика" - 314.54KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.06.2016 г., на проект на решение относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор "Топлоенергетика" от 01.07.2016 г - 403.64KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.06.2016 г., на доклад относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници и актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса - 391.3KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 16.05.2016 г., на проекти на решения относно:

• утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Смолян;
• утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас;
• утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Пловдив;
• утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и Канализация – Свищов" ЕАД, гр. Свищов;
• утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Русе;
• утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник.- 309.59KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.04.2016 г., на проект на решение относно внесено заявление за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Плевен - 256.89KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.04.2016 г., на проект на решение относно внесено заявление за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване, канализация и строителство" ЕООД, гр. Пещера - 258.6KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.04.2016 г., на проект на решение относно внесено заявление с вх.№ В-17-44-2/31.03.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Софийска вода" АД - 450.65KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 29.03.2016 г., на:

• Доклад и проект на Указания по прилагането на Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите за следващия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г.;
• Доклад и проект на Указания по прилагането на Наредба за регулиране на цените на ВиК услугите (НРЦВКУ) за следващия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г.;
• Проект на решение относно утвърждаване на норма на възвръщаемост и нива на нетен цикъл на оборотния капитал за ВиК операторите за следващия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г.;
• Доклад и проект на Правила за водене на Единна система за регулаторна отчетност.- 405.35KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 24.02.2016 г., на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи. - 239.29KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 16.02.2016 г., на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин. - 247.18KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.01.2016 г., на проект на решение относно: заявление с вх. № Е-15-49-12 от 01.10.2014 г., изменено със заявление вх. № Е-15-49-8 от 14.05.2015 г. и коригирано със заявление с вх. № Е-15-49-16 от 09.12.2015г. на "Неврокоп-газ" АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев - 250.53KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.01.2016 г., на проект на решение относно: заявление с вх. № Е-15-35-19 от 06.10.2015 г., изменено със заявление с вх. № Е-15-35-19 от 21.10.2015 г., на "Ситигаз България" ЕАД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на общините: Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница, които са приложими и за община Ситово, в случай на присъединяване към лицензиите на дружеството - 258.26KB

2015 г.

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 15.12.2015 г., на проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-31-15 от 11.11.2015 г. за изменение на действащите цени на електрическата и топлинна енергия на "Брикел" ЕАД - 366.06KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 15.12.2015 г., на проект на решение относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт - 277.68KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 15.12.2015 г., на доклад и проект на решение относно определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия - 257.84KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 03.12.2015 г., на проект на решение относно внесено заявление с вх. № В-17-38-9/12.10.2015 г. за утвърждаване на цени на услугата пречистване на отпадъчните води на "В и К" ООД, гр. Кърджали - 359.45KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 27.11.2015 г., на Проект на Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) и проект на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) - 361.2KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.11.2015 г., на проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-57-18 от 27.08.2015 г., изменено със заявление с вх. № Е-15-57-18 от 11.09.2015 г., подадено от „Овергаз Мрежи“ АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на общините: Бургас, Айтос, Царево, Карнобат, Несебър, Поморие, Приморско, Созопол, Ямбол, Тунджа, Стара Загора, Нова Загора, Нови пазар и Варна, с изключение на кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“, за периода 2015-2019 г. - 168.87KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.11.2015 г., на проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-57-19 от 27.08.2015 г., изменено със заявление с вх. № Е-15-57-19 от 11.09.2015 г., подадено от „Овергаз Мрежи“ АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на общините: Кюстендил, Монтана, Мездра, Петрич, Банско и Разлог, за периода 2015-2019 г. - 163.58KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.11.2015 г., на проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-57-20 от 27.08.2015 г., изменено със заявление с вх. № Е-15-57-20 от 11.09.2015 г., подадено от „Овергаз Мрежи“ АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на общините: Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера за периода 2015-2019 г. - 163.01KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.11.2015 г., на проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-33-14 от 17.12.2014 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-33-5 от 11.05.2015 г. и коригирано заявление с вх. № Е-15-33-13 от 09.10.2015 г., подадено от „Камено-газ” ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и цени за продажба на природен газ на територията на община Камено за периода 2015-2019 г. - 159.3KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.11.2015 г., на проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-26-17 от 30.09.2014 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-26-17 от 02.07.2015 г., подадено от „Севлиевогаз-2000” АД за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ и пределни цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Севлиево за периода 2015-2019 г. - 160.59KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.11.2015 г., на проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-28-6 от 31.03.2015 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-28-9 от 12.05.2015 г., подадено от „Балкангаз 2000” АД за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на община Ботевград. - 160.29KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 09.11.2015 г., на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ. - 172.24KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 26.10.2015 г. , на проект за решение относно открита процедура за изменение на цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-27 от 31.07.2015 г. - 369.33KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 22.10.2015 г. , на проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия - 331.26KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 21.10.2015 г., на доклад относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса - 279.49KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 21.10.2015 г., на проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-30-13 от 01.10.2014 г., актуализирано със заявление с вх. № Е-15-30-5 от 12.05.2015 г. и коригирано заявление с вх. № Е-15-30-6 от 22.05.2015 г., заявление с вх. № Е-15-30-13 от 07.09.2015 г. подадени от „Добруджа газ“ АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на "Добруджа газ" АД на територията на община Генерал Тошево - 235.64KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 21.10.2015 г., на проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-29-8 от 09.05.2014 г., актуализирано със заявление с вх. № Е-15-29-8 от 26.06.2015 г., заявление с вх. № Е-15-29-8 от 12.08.2015 г., и коригирано със заявление с вх. № Е-15-29-8 от 04.09.2015 г., подадено от "Комекес" АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Самоков - 247.19KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 14.09.2015 г., на доклад относно одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2015-2024 г. - 262.84KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 27.08.2015 г., на проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-22-9 от 10.10.2013 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-22-9 от 14.05.2015 г., подадено от „Каварна Газ” ООД за утвърждаване на пределни цени за дейността „разпределение на природен газ”, пределни цени за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, пределни цени за снабдяване с природен газ при снабдяване с компресиран природен газ (КПГ) и цени за присъединяване по групи и подгрупи клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на общините Каварна и Шабла. - 156.65KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 27.08.2015 г., на проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-24-30 от 02.10.2014 г., допълнено със заявление вх. № Е-15-24-27 от 20.10.2014 г., подадено от „Черноморска технологична компания” АД за утвърждаване на пределни цени дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, и цени за присъединяване по групи и подгрупи потребители за територията на община Хисаря. - 156.33KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 27.08.2015 г., на проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-24-28 от 30.09.2014 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-24-26 от 20.10.2014 г., подадени от „Черноморска технологична компания” АД за утвърждаване на пределни цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, и цени за присъединяване по групи и подгрупи потребители за територията на община Сопот. - 156.38KB

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 27.08.2015 г., на проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-23-11 от 14.11.2013 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-23-11 от 13.05.2015 г., подадено от „Газинженеринг” ООД за утвърждаване на пределни цени за дейността „разпределение на природен газ“, пределни цени за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, и цени за присъединяване по групи и подгрупи потребители за територията на община Долни Дъбник. - 156.29KB

Протокол от обществено обсъждане проведено на 28.07.2015 г. на проект за решение относно утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрическа централа с комбиниран начин на производство на „Топлофикация ВТ” АД за ценовия период от 01.08.2013 г. до 31.12.2013 г. - 170.13KB

Протокол от обществено обсъждане на проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ - 246.31KB

Протокол от обществено обсъждане на проект на Правила за търговия с природен газ - 300.69KB

Протокол от обществено обсъждане на доклад относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници и актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса - 285.04KB

Протокол от обществено обсъждане на проект на решение относно утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин, при прилагане на метода на ценово регулиране "норма на възвръщаемост на капитала", считано от 01.07.2015 г. - 301.13KB

Протокол от обществено обсъждане на проект на решение относно утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика" - 465.17KB

Протокол от обществено обсъждане на проект за решение относно утвърждаване на цени на "Рила газ" ЕАД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на обособена територия "Запад" - 234.35KB

Протокол от обществено обсъждане на проект на Общи условия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите на "Софийска вода" АД - 312.07KB

Протокол от обществено обсъждане на проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-21-13 от 21.10.2013 г., допълнено със заявления с вх. № Е-15-21-13 от 16.03.2015 г. и вх. № Е-15-21-13 от 23.03.2015 г. от "Примагаз" АД за утвърждаване на цени за пренос през газоразпределителната мрежа, за снабдяване с природен газ от краен снабдител и за снабдяване със сгъстен природен газ за територията на кметствата "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово" в състава на община Варна. - 226.82KB

Протокол от обществено обсъждане на проект за решение относно внесени за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-04-9/01.07.2014 г., изменени със заявление вх. № В-17-04-5/21.03.2015 г. цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация - Бебреш" ЕООД, гр. Ботевград - 231.2KB

Протокол от обществено обсъждане на проект за решение относно внесено заявление с вх. № В-17-57-6/31.03.2014 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Аспарухов вал" ЕООД, гр. Кнежа - 224.78KB

Протокол от обществено обсъждане на проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-35-22 от 10.11.2014 г., допълнено със заявление вх. № Е-15-35-6 от 26.02.2015 г. и със заявление с вх. № Е-15-35-6 от 19.03.2015 г., подадено от „Ситигаз България” ЕАД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за снабдяване със СПГ за обособена територия „Тракия” и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица, както и за територията на община Брацигово - 227.06KB

Обществено обсъждане на проект на актуализиране на Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода "Норма на възвръщаемост на капитала". - 254.42KB

Протокол от 27.03.2015 г. на обществено обсъждане на доклад относно одобряване на "План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2015 г. - 2024 г." - 188.28KB

Протокол от 11.03.2015 г. на обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване, канализация и термални води” ЕООД, гр. Ракитово - 158KB

2013 г.

Протокол от 24.10.2013 г.от Обществено обсъждане на проекти на „Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД и „Общи условия за продажба на електрическа енергия на „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД - 234.88KB

Протокол от 13.08.2013 г. от Обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване пределни цени на топлинната енергия и определя цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство на дружества от сектор "Топлоенергетика". - 172.3KB

Протокол от 13.08.2013 г. от Обществено обсъждане на Правила за измерване на количеството електрическа енергия. - 188.29KB

Протокол от 13.08.2013 г. от Обществено обсъждане на Правила за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи. - 172.14KB

Протокол от 13.08.2013 г. от Обществено обсъждане на проект на Наредба за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към електропреносната и електроразпределителните мрежи. - 201.35KB

Протокол от 13.08.2013 г. от Обществено обсъждане на проект на НАРЕДБА за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи. - 181.41KB

Протокол от 13.08.2013 г. от Обществено обсъждане на доклад относно одобряване на 10-годишен план за развитие на преносната мрежа, представен от „Булгартрансгаз” ЕАД. - 186.73KB

Протокол от 13.08.2013 г. от Обществено обсъждане на Правила за управление на електроенергийната система. - 202.37KB

Протокол от 15.07.2013 г. от Обществено обсъждане на проект на Методика за разпределение и компенсиране на разходите за закупуване на енергия по преференциални цени между Обществения доставчик и Крайните снабдители, произтичащи от задължения по чл. 35 от Закона за енергетиката. - 208.05KB

Протокол от 23.07.2013 г. от Обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване пределни цени на топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство в сила от 01.08.2013 г. - 180.49KB

Протокол от 30.07.2013 г. от Обществено обсъждане на проект на Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия - 183.75KB

Протокол от 15.07.2013 г. от Обществено обсъждане на проект на Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция - 130.11KB

Протокол от 23.07.2013 г. от обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика”. - 188.79KB

Протокол от 23.07.2013 г.от Обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване пределни цени на топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство в сила от 01.08.2013 г. - 180.6KB

Протокол от Обществено обсъждане на доклади, проведено от ДКЕВР на 13.06.2013 г. относно:
•Определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници.
•Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане. - 294.49KB