Пренос

Пренос на електрическа енергия

Дружество
(адрес, тел.)

Лицензия

Дейност

Срок
год.

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

№Л-419-04/ 18.12.2013 г.

Лицензия за извършване на дейността "пренос на ел. енергия"

35 години