Общи условия

Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през затворена електроразпределителна мрежа на „БАЛКАН“ АД одобрени с Решение № ОУ-16 от 10.11.2023 г. от Комисия за енергийно и водно регулиране, в сила от 15.12.2023 г.    
     Правила за работа с потребители на енергийни услуги на „БАЛКАН“ АД одобрени с Решение № ОУ-16 от 10.11.2023 г. от Комисия за енергийно и водно регулиране, в сила от 15.12.2023 г.

Общи условия за продажба на електрическа енергия „Електрохолд Продажби“ ЕАД
    Правила за работа с потребители на енергийни услуги на „Електрохолд Продажби” ЕАД

Oбщи условия за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция НЕК ЕАД
    Правила за работа с потребители на енергийни услуги на НЕК ЕАД в качеството му на доставчик от последна инстанция

Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север” АД
    Правила на „Електроразпределение Север” АД за работа с потребители на енергийни услуги

Общи условия на договорите за достъп до електроразпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД
    Правила на „Електроразпределение Юг“ ЕАД за работа с клиенти и потребители на енергийни услуги

Общи условия на договорите за използване на електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД (с ново наименование „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД)
    Правила за работа с потребители на енергийни услуги на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД (с ново наименование „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД)

Общи условия за ползване на електропреносната мрежа от крайни клиенти на ЕСО ЕАД

Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на “ЕРП Златни Пясъци” АД

Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЕВН България Електроснабдяване” EАД

Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД

Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на договорите за продажба на електрическа енергия на ЧЕЗ Електро България

АРХИВ

Общи условия на договорите за използване на електроразпределителните мрежи на ЧЕЗ Разпределение България” АД

Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” АД

Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на „Електроразпределение Север” АД