Правила и Методики

Общи

Методика за определяне на цените за предоставен достъп на преносно или разпределително предприятие от потребители през собствените им уредби и/или съоръжения до други потребители за целите на преобразуването и преноса на електрическа енергия, на преноса на топлинна енергия и на преноса на природен газ, приета с решение по протокол № 27/04.02.2008 г., т. 12. - 147.94KB

МЕТОДИКА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЗАКОНА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ. Приета от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с протоколно решение № 55/14.04.2014 г. по т. 2. - 206.38KB

Правила за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна - 192.74KB

Вътрешни правила за контрол по изпълнението на процедурите по издаването и/или изменението на лицензиите за дейностите в енергетиката, приети от ДКЕВР с протокол № 214 /10.12.2012 г. - 124.11KB

Вътрешни правила на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за работа по жалби и искания за доброволно уреждане на спорове по Закона за енергетиката, приети с протоколно решение №18 от 09.02.2009 г. т. 6. - 106.67KB

Електроенергетика

Методика и критерии за оценка на инвестициите в инфраструктурни проекти за пренос на електрическа енергия и природен газ (член 13, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009), приета от Комисията за енергийно и водно регулиране с решение по Протокол № 47 от 15.03.2016 г., т. 2. - 180.48KB

Правила за търговия с електрическа енергия, обн. ДВ бр. 66 от 26.07.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 90 от 20.11.2015 г. - 956.07KB

ПРАВИЛА за управление на електроенергийната система. Обн. ДВ, бр.6 от 21.01.2014 год. - 6.26MB

ПРАВИЛА за измерване на количеството електрическа енергия. Приети от ДКЕВР на 14.10.2013 г. - 253.86KB

ПРАВИЛА за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи. Приети от ДКЕВР на 14.10.2013 г. - 192.97KB

Методика за компенсиране на разходите по чл. 35 от Закона за енергетиката и за разпределение на тези разходи между крайните клиенти присъединени към електроенергийната система. Приета с протоколно решение №110/18.07.2013 г. - 226.46KB

Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция. Приета с протоколно решение №110/18.07.2013 г. - 199.42KB

Методика за отчитане изпълнението на целевите показатели и контрол на показателите за качество на електрическата енергия и качество на обслужването на мрежовите оператори, обществените доставчици и крайни снабдители, приета с протоколно решение № 87 от 17.06.2010 г. на ДКЕВР. - 475.84KB

Методика за определяне на допустимите размери на технологичните разходи на електрическа енергия при пренос и разпределение на електрическа енергия. Приета с протоколно решение № 69 от 10.05.2012 г. - 83.65KB

Топлоенергетика

Методика за определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия, в съответствие с която всеки производител е длъжен да сключва сделки по регулирани цени, приета от ДКЕВР с протоколно  решение № 31/09.03.2009 г., т. 2. - 105.37KB

Методика за определяне на допустимите размери на технологичните разходи на топлинна енергия при пренос на топлинна енергия, приета с протоколно решение № 139/20.10.2005 г., т. 1 - 109.96KB

МЕТОДИКА за определяне на средно-претеглена преференциална цена за изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми източници, при предвидено поетапно въвеждане в експлоатация на отделни части от енергийния обект. Приета от ДКЕВР с протоколно Решение № 144 от 29.08.2012 г. - 94.66KB

Приложение №4 - протокол за компенсиране на разходите за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от възобновяеми енергийни източници  и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия - 27.5KB

Природен газ

Правила за търговия с природен газ - 203.23KB

Правила за балансиране на пазара на природен газ - 189.75KB

Мeтодика за определяне на дневна такса за дисбаланс - 205.02KB

Методика и критерии за оценка на инвестициите в инфраструктурни проекти за пренос на електрическа енергия и природен газ (член 13, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009), приета от Комисията за енергийно и водно регулиране с решение по Протокол № 47 от 15.03.2016 г., т. 2. - 180.48KB

Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД - 544.27KB

Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ - 453.55KB

ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА НА ГАЗОПРЕНОСНИТЕ МРЕЖИ,приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на основание чл. 170, ал.3 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за енергетиката с Протоколно решение № 124 от 19.08.2013 г. по т. 4. - 432.29KB

ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на основание чл. 171, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за енергетиката с Протоколно решение № 124 от 19.08.2013 г. по т. 5. - 227.18KB

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗМЕРИ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ РАЗХОДИ ПРИ ПРЕНОС, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ. Приета с протоколно Решение № 117 от 16.07.2012 г. по т. 3 на ДКЕВР. - 111.17KB

В и К услуги