Други

ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация
(обн., ДВ, бр. 43 от 12.06.2015 г., в сила от 12.06.2015 г., изм. и доп., бр. 19 от 11.03.2016 г., в сила от 11.03.2016 г.)
- 350.45KB

Цели на администрацията за 2014 г. - 172.79KB

Отчет за изпълнение на целите за 2013 г. - 158.31KB

Цели на администрацията за 2013 г. - 168.97KB

Отчет за изпълнение на целите на ДКЕВР за 2012 г. - 155.42KB

Цели на администрацията за 2012 г. - 131.47KB

Отчет за изпълнение на целите за 2011 г. - 98.42KB

Стратегически цели на ДКЕВР за 2011 г. - 110.88KB

Отчет за изпълнение на целите на ДКЕВР за 2010 г. - 113.01KB

Стратегически цели на ДКЕВР за 2010 г. - 126.15KB

Отчет за изпълнение на целите на ДКЕВР за 2009 г. - 117.41KB

Стратегически цели на ДКЕВР за 2009 г. - 125.89KB

Отчетни цели на ДКЕВР за 2008 г. - 121.3KB

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране - 153.29KB

Правила за професионална етика на членовете на държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на служителите от нейната администрация и противодействие на корупцията Приети с протоколно решение на ДКЕВР № 191 от 15.10.2007 т.5. - 154.49KB

Правила за получаване, съхранение и изпращане на документи, маркирани като "търговска тайна" в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). - 97.7KB

Списък на създаваните и съхранявани в Комисията за енергийно и водно регулиране категории информация, класифицирана като служебна тайна - 311.01KB