КЕВР ДО БФИЕК : ЕНЕРГИЙНИЯТ РЕГУЛАТОР РАБОТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ИНТЕГРИТЕТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПАЗАРИТЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕНЕРГИЯ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ОТКРИТАТА И ЧЕСТНА КОНКУРЕНЦИЯ


06.10.2020

Комисията извършва проверки на повече от 30 сигнала, получени от БНЕБ, АСЕР, пазарни участници и техни сдружения 

На 30.09.2020 г. в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) беше получено писмо от г-н Ивайло Найденов, изпълнителен директор на Българската Федерация на индустриалните енергийни консуматори /БФИЕК/. В писмото се поставят важни въпроси във връзка с гарантиране на прозрачността на пазара на едро на електроенергия и недопускане на търговски практики, които биха довели до манипулации и изкривяване на конкуренцията на пазара. От страна на организацията се поставя и въпроса, че Комисията не е предоставила информация за напредъка на проверката по  подаден сигнал относно сключена сделка на 16 юли от 2020 г. от „Топлофикация София“ ЕАД на пазарен сегмент „двустранни договори“, екран „непрекъсната търговия“, както и дали са установени нарушения на пазарните правила.

Във връзка с полученото писмо председателят на КЕВР доц. Иван Иванов изпрати на 5.10.2020 г. писмено становище до изпълнителния директор на от БФИЕК, в което се казва : 

С измененията на Закона за енергетиката, в сила от 08.05.2018 г., на КЕВР е възложено правомощието да извършва контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 (REMIT). С промяна на Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация (в сила от 14.03.2020 г.) бе създадена дирекция „Мониторинг и контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия“ (Контрол по REMIT). Една от основните дейности на това звено е извършване на проверки по реда на глава Седма“а“ от Закона за енергетиката (ЗЕ). По-конкретно длъжностните лица имат правомощието да извършват предварително проучване при установени първоначални данни за извършена манипулация на пазара по смисъла на чл. 3 и чл. 5 от (REMIT). След приключване на предварителното проучване, ако се установят достатъчно данни за извършено нарушение, КЕВР с решение образува производство за установяване на нарушение на чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011. Следва да се има предвид, че тези проучвания се извършват в партньорство с Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (АСЕР) в съответствие с чл. 16 от REMIT, се посочва в писмото до БФИЕК.

За всеки отделен случай КЕВР е длъжна регулярно да обменя с АСЕР информация за тяхното развитие, като при този обмен се спазват строги правила за гарантиране на пълна конфиденциалност и недопускане на изтичане на каквато и да е информация по текущи случаи. Това задължение произтича и от изискването, заложено в REMIT, при проучванията да се спазват принципите на справедлив процес, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз, се изтъква в писмото на КЕВР.

С оглед на посочените изисквания за гарантиране на пълна конфиденциалност при проучването на текущите случаи, в Закона за енергетиката е предвидено решенията и протоколите от заседанията на Комисията, свързани с предварителното проучване и установяването на нарушение по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 (REMIT), да нямат публичен характер и да не се публикуват на интернет страницата на регулатора.

Въз основа на посочените основания, към момента КЕВР не може да предоставя конкретна информация за хода и резултата от текущи разследвания, тъй като по този начин ще бъдат нарушени изискванията на Агенцията за сътрудничество на регулаторите на енергия, както и на чл. 74а, ал. 8 от ЗЕ, се казва в писмото на КЕВР до БФИЕК. Сред основните задачи на АСЕР са гарантиране на оперативната сигурност и защита на данните, които получава, предотвратяване на неразрешен достъп до информацията, съхранявана от Агенцията, както и установяване на процедури за гарантиране, че лицата с право на достъп до събираните от нея данни не злоупотребяват с тях. Смисълът  на тази забрана за оповестяване на информация по текущи разследвания е да се гарантира принципа на справедлив процес, в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз, и да не могат да се идентифицират отделни участници на пазара до приключване на производството с окончателен акт на Комисията по чл. 74н от ЗЕ.

В писмото на председателя на КЕВР се посочва, че към момента експертите от дирекция  „Контрол по REMIT“ извършват проверки на повече от 30 сигнала, получени от БНЕБ, АСЕР, пазарни участници и техни сдружения, включително и по сигнала на БФИЕК. В сигналите се съдържат твърдения, че определени търговски практики на участници на пазара може да се определят като манипулация или опит за манипулация на пазара на едро на енергия, в нарушение  на чл. 3 и чл. 5 от REMIT.

„В дейността си при разследвания на случаите за установяване на нарушения по REMIT Комисията се стреми да отговори на очакванията на обществото и да гарантира, че потребителите и другите участници на пазара могат да имат доверие в интегритета на пазарите на електроенергия и природен газ, както и че цените, определени на пазарите за търговия на едро с енергия, отразяват ненарушено и конкурентоспособно взаимодействие между търсене и предлагане и че не могат да се извличат неправомерни печалби от пазарни злоупотреби. В изпълнение на своята роля и задача да спомага за увеличаването на интегритета и прозрачността на пазарите на търговия на едро с енергия и да насърчава откритата и честна конкуренция на пазарите за търговия на едро с енергия в полза на крайните потребители на енергия, КЕВР винаги ще разчита на информация и от пазарните участници, които имат най-добър поглед върху прилаганите пазарни практики и евентуални пазарни злоупотреби“, се посочва в заключение на писмото на председателя на КЕВР доц. Иван Иванов до БФИЕК.