Събития

На 28.09.2023 г. от 10.30 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 – 10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане със заинтересованите страни на доклад относно одобряване на План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2023 – 2032 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД

28.09.2023