Събития

На 27.09.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 – 10, ет. 4, ще се проведе открито заседание за обсъждане на проект на решение относно заявление с вх. № Е-13-41-69 от 21.07.2023 г. на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД за определяне на видовете услуги, свързани с проучване на условията за присъединяване на обекти на оператори на електроразпределителни мрежи и оператори на затворени електроразпределителни мрежи към електропреносната мрежа

27.09.2023