Събития

На 05.09.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 – 10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-99 от 02.08.2023 г. от „Екогаз Инженеринг“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

05.09.2023

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 282 от 30.08.2023 г., т. 4 е осигурена възможност и за дистанционно участие чрез програмата Skype

Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-99 от 02.08.2023 г. от „Екогаз Инженеринг“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“