Събития

На 31.08.2023 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад и проект на решение относно: Заявление с вх. № В-17-75-12 от 29.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Верила Сървис“ АД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-75-4 от 11.07.2023 г. и заявление с вх. № В-17-75-13 от 26.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-75-3 от 11.07.2023 г.

31.08.2023