Събития

На 01.06.2023 г. от 11:10 ч. в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 – 10, ет. 4, ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт

01.06.2023

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 169 от 26.05.2023 г., т. 4, е осигурена възможност и за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype.

Срок за представяне на становища до 16:00 часа на 01.06.2023 г.

Доклад относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт