Събития

На 01.06.2022 г. (четвъртък) от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“, считано от 01.07.2023 г.

01.06.2023

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 169 от 26.05.2023 г., т. 2, e осигурена възможност и за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype.

Срок за представяне на становища до 16:00 часа на 01.06.2023 г.

Доклад относно: извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“, считано от 01.07.2023 г.