Събития

На 25.05.2023 г. (четвъртък) от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1138 от 25.11.2022 г. за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, подадено от „Аратиден“ ЕООД

25.05.2023