Събития

На 11.05.2023 г. от 10:15 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 – 10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-48 от 24.03.2023 г. на „АОТ Енерджи Белгия“ СА за прекратяване на лицензия № Л-594-15 от 27.01.2022 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

11.05.2023

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 149 от 04.05.2023 г., т. 6 е осигурена възможност и за дистанционно участие чрез програмата Skype.

Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-48 от 24.03.2023 г. на „АОТ Енерджи Белгия“ СА за прекратяване на лицензия № Л-594-15 от 27.01.2022 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“