Събития

На 23.03.2023 г. от 10:05 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 – 10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-20 от 27.01.2023 г. от „Болкан Газ Лоджистикс“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

23.03.2023

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 93 от 15.03.2023 г., т. 2 е осигурена възможност и за дистанционно участие чрез програмата Skype.

Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-20 от 27.01.2023 г. от „Болкан Газ Лоджистикс“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“