Събития

На 08.03.2023 г. от 14:00 ч. в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4, ще се проведе обществено обсъждане със заинтересованите лица на проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия.

08.03.2023

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 74 от 01.03.2023 г., т. 1, е осигурена възможност и за дистанционно участие на заинтересованите лица чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад относно проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия

Проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия