Събития

На 19.01.2023 г. от 10:05 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 – 10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1123 от 16.11.2022 г. от „Сигма Инвест“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

19.01.2023

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 20 от 13.01.2023 г., т. 2 е осигурена възможност и за дистанционно участие чрез програмата Skype.

Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1123 от 16.11.2022 г. от „Сигма Инвест“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“