Събития

На 19.01.2023 г. (четвъртък) от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: заявление с вх. № E-ЗЛР-И-1109 от 25.10.2022 г. за изменение на лицензия за производство на електрическа енергия, подадено от „Тракия-МТ“ ЕООД.

19.01.2023

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 20 от 13.01.2023 г., т. 1, e осигурена и възможност за дистанционно участие чрез програмата Skype.

Доклад относно: заявление с вх. № E-ЗЛР-И-1109 от 25.10.2022 г. за изменение на лицензия за производство на електрическа енергия, подадено от „Тракия-МТ“ ЕООД