Събития

На 23.12.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 – 10, ет. 4, ще се проведе обществено обсъждане със заинтересованите лица на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката.

23.12.2022

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 359 от 20.12.2022 г., т. 4, е осигурена възможност и за дистанционно участие на заинтересованите лица чрез програмата за съобщения Skype. С решение на КЕВР по Протокол № 364 от 23.12.2022 г. Комисията измени свое решение по Протокол № 359 от 20.12.2022 г., т. 4, като определи срок за представяне на становища на Портала за обществени консултации 1 месец и срок за представяне на становища след провеждане на общественото обсъждане до 20.01.2023 г.

Доклад относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката;

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката.