Събития

На 21.12.2022 г. от 10:15 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 – 10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане със заинтересованите лица по смисъла на чл. 14 от Закона за енергетиката на проект на решение за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Хисаря, за регулаторен период 2023 – 2024 г., на „Аресгаз” ЕАД.

21.12.2022