Събития

На 30.11.2022 г. от 14:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 – 10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1098 от 04.10.2022 г. от „Чиренгаз“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

30.11.2022

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 325 от 24.11.2022 г., т. 3 е осигурена възможност и за дистанционно участие чрез програмата Skype.

Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1098 от 04.10.2022 г. от „Чиренгаз“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“