Събития

На 28.11.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР, на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 – 10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД с вх. № Е-15-20-1058#1 от 10.11.2022 г. за утвърждаване на цена за месец декември 2022 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

28.11.2022