Събития

На 16.11.2022 г. от 10:10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 – 10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад във връзка с одобряване на „Общи условия за продажба на електрическа енергия на „Електрохолд Продажби“ ЕАД“.

16.11.2022