Събития

На 05.10.2022 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад и проект на решение относно: Заявление с вх. № В-17-16-15 от 29.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-16-1004 от 16.08.2022 г. и заявление с вх. № В-17-16-16 от 29.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-16-1005 от 16.08.2022 г.

05.10.2022