Събития

На 22.12.2021 г. (сряда) от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: Заявление с вх. № E-ЗЛР-ПР-134 от 12.11.2021 г. от „Ружица Уинд“ ЕООД за прекратяване на лицензия за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергийния обект

22.12.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 294 от 17.12.2021 г., т. 3, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на енергийните дружества могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад относно: Заявление с вх. № E-ЗЛР-ПР-134 от 12.11.2021 г. от „Ружица Уинд“ ЕООД за прекратяване на лицензия за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергийния обект