Събития

На 22.12.2021 г. от 10.05 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-126 от 05.11.2021 г. на „ЕОН България 1“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

22.12.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 294 от 17.12.2021 г., т. 5, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „ЕОН България 1“ ЕООД могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

 Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-126 от 05.11.2021 г. на „ЕОН България 1“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“  и „координатор на комбинирана балансираща група“