Събития

На 03.11.2021 г. от 10:30 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-87 от 07.09.2021 г. на „Гунвор Интернешънъл“ Б.В. за прекратяване на лицензия № Л-395-15 от 01.10.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“.

03.11.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 239 от 26.10.2021 г., т. 5, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „Гунвор Интернешънъл“ Б.В. могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-87 от 07.09.2021 г. на „Гунвор Интернешънъл“ Б.В. за прекратяване на лицензия № Л-395-15 от 01.10.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“