Събития

На 07.06.2021 г. от 12:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане от разстояние на проект на решение за утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт.

07.06.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 107 от 03.06.2021 г., т. 3, общественото обсъждане ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – заинтересовани лица: държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти, пряко свързани с изготвения проект, и организации на потребители могат да участват виртуално чрез програмата за съобщения Skype или чрез писмени въпроси и изказвания на e-mail ymitev@dker.bg.

Проект на решение за утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт

Доклад относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт