Събития

На 22.12.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане от разстояние на проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

22.12.2020

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 274 от 17.12.2020 г., т. 5, общественото обсъждане ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката могат да участват виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия;

Доклад относно проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия.