Събития

На 13.08.2020 г. от 10:30 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет. 4 ще се проведе консултация съгласно чл. 28 от Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисията от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ относно предложени от „Булгартрансгаз“ ЕАД множители, сезонни коефициенти и отстъпки за характерни точки на газопреносната система.

13.08.2020

Консултацията ще с проведе от разстояние, като на заявителя „Булгартрансгаз“ ЕАД и заинтересованите лица се осигурява пряко и виртуално участие в административното производство чрез програмата за съобщения Skype. Заявка за участие в програмата за съобщения Skype се изпраща до 16:00 часа на датата, предхождаща датата на консултацията.

Проект на решение за утвърждаване на „Булгартрансгаз“ ЕАД на множители, сезонни коефициенти и отстъпки за характерни точки на газопреносната система