Събития

На 10.07.2020 г. от 10:05 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане от разстояние на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково

10.07.2020

Общественото обсъждане ще се проведе от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на заявителя в административното производство чрез програмата за съобщения Skype. Заявка за участие в програмата за съобщения Skype се изпраща до 16:00 часа на датата, предхождаща датата на откритото заседание.

Проект на решение за одобряване на бизнес плана на  „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково.