Събития

На 07.06.2019 г. от 12:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт за периода 01.07.2019 г. – 30.06.2020 г.

07.06.2019