Събития

На 17.07.2024 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 – 10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-70 от 29.05.2024 г. от СД ГАС&ПАУЪР СРЛ с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

17.07.2024

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 200 от 10.07.2024 г., т. 2 е осигурена възможност и за дистанционно участие чрез програмата Skype.

Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-70 от 29.05.2024 г. от СД ГАС&ПАУЪР СРЛ с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“