Събития

На 17.07.2024 г. (сряда) от 10:10 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: заявление с вх. Е-ЗЛР-И-81 от 25.06.2024 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, подадено от „РИАЛ СТЕЙТС“ ЕООД

17.07.2024

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 200 от 10.07.2024 г., т. 10, e осигурена възможност и за дистанционно участие чрез програмата за комуникация Skype.

Доклад относно: заявление с вх. Е-ЗЛР-И-81 от 25.06.2024 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-543-01 от 19.08.2021 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, подадено от „РИАЛ СТЕЙТС“ ЕООД