Събития

На 11.07.2024 г. от 10:05 ч. в сградата на КЕВР, на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 – 10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане със заинтересованите лица по смисъла на чл. 14 от Закона за енергетиката на проект на решение за утвърждаване цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Карлово, на „Карловогаз“ ООД за регулаторен период 2024 – 2026 г.

11.07.2024

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 196 от 04.07.2024 г., т. 2 е осигурена възможност и за дистанционно участие на заинтересованите лица чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад относно заявление от „Карловогаз“ ООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Карлово за регулаторен период 2024 – 2026 г.

Проект на решение за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Карлово, на „Карловогаз“ ООД за регулаторен период 2024 – 2026 г.