Достъп до обществена информация (№ 2 в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация)

Годишен отчет за постъпилите в КЕВР през 2022 г. заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информацията

Годишен отчет за постъпилите в КЕВР през 2021 г. заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информацията

Годишен отчет за постъпилите в КЕВР през 2020 г. заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информацията

Годишен отчет за постъпилите в КЕВР през 2019 г. заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация

Годишен отчет за постъпилите в КЕВР през 2018 г. заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация

Годишен отчет за постъпилите в КЕВР през 2017 г. заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация

І. Процедура
Процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация е уредена в глава ІІІ на Закона за достъп до обществена информация (Обн. ДВ. бр.55 от 7 юли 2000г., изм. ДВ. бр.1 от 4 януари 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 април 2002г., изм. ДВ. бр.103 от 23 декември 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 21 март 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 юли 2006г., изм. ДВ. бр.49 от 19 юни 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 юли 2007г., изм. ДВ. бр.104 от 5 декември 2008г., изм. ДВ. бр.77 от 1 октомври 2010г., изм. ДВ. бр.39 от 20 май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 11 декември 2015г., изм. ДВ. бр.13 от 16 февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 юли 2016г., изм. ДВ. бр.85 от 24 октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 септември 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 февруари 2019г., изм. ДВ. бр.15 от 22 февруари 2022г.)

ІІ. Заявление за достъп до обществена информация
Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление, вкл. по електронен път или устно запитване. Заявлението трябва да съдържа:

  • трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  • описание на исканата информация;
  • предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация – преглед на информацията, устна справка, копия на хартия или копия на технически носител;
  • адрес за кореспонденция;
  • телефон за връзка.

ІІІ. Подаване и регистрация на заявленията
Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация съгласно Вътрешните правила за документооборота в Комисията за енергийно и водно регулиране. Всички заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се регистрират в центъра за административно обслужване на КЕВР на адрес: гр.София – 1000, бул. "Княз Александър Дондуков" № 8-10, III етаж, 303 стая, тел. 9359 628, приемно време: 9.00-12.00 и от 14.00 -17.30 ч., факс 988 87 82.

ІV. Срок за разглеждане на заявленията
Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат в срок до 14 дни от датата на регистрирането им. Този срок може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни, когато поисканата обществена информация е в голямо количество или с не повече от 14 дни, когато поисканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й. Когато КЕВР не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на заявлението тя препраща съответно заявлението, като уведомява за това заявителя. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице. Когато КЕВР не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок уведомява за това заявителя.

V. Решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация
В посочените срокове лицето, упълномощено с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, взема решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до исканата обществена информация, за което заявителят се уведомява писмено. Решението за предоставяне на достъп или за отказ от достъп до исканата обществена информация съобщава на заявителя по реда на чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс.

VІ. Разходи за предоставяне на обществена информация
Достъпът до обществена информация е безплатен. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени с Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация.

VІІ. Предоставяне на достъп до обществена информация
Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ. За предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ
НА ЛИЦАТА, ИЗИСКВАЩИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

І. С Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация според вида на носителя, са определени следните нормативи:

 

 

Вид на носителя

Количество

Норматив за разход

1.

Хартия А4

1 лист

0,01 лв.

2.

Хартия А3

1 лист

0,02 лв.

3.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4

1 стр.

0,02 лв.

4.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3

1 стр.

0,04 лв.

5.

CD диск 700 MB

1 бр.

0,26 лв.

6.

DVD диск 4,7 MB

1 бр.

0,30 лв.

7.

DVD диск 8,5 MB

1 бр.

0,67 лв.

8.

USBфлаш памет 4 GB

1 бр.

3,46 лв.

9.

USB флаш памет 8 GB

1 бр.

5,72 лв.

10.

USB флаш памет 16 GB

1 бр.

7,93 лв.

11.

USB флаш памет 32 GB

1 бр.

9,47 лв.

 

ІІ. За информация, предоставена от КЕВР по писмени или устни заявления по ЗДОИ, дължимата сума се внася по банковата сметка на КЕВР:

БНБ-ЦУ
IBAN - BG78 BNBG 9661 3000 1420 01

Информацията се получава срещу екземпляр от платежното нареждане.

Заявление за достъп до обществена информация