Обща информация

Държавната комисия за енергийно регулиране е създадена с Постановление 181 на Министерския съвет на Република България от 10/09/1999 г. на основание чл. 11 ал. 2 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност (ЗЕЕЕ). Със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр.18 от 22.02.2005 г., ЗРВКУ) е изменен Закона за енергетиката(обн., ДВ, бр.107 от 9.12.2003 г., ЗЕ) и комисията е трансформирана в Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. Със Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 17 от 6.3.2015 г.) комисията е трансформирана в Комисия за енергийно и водно регулиране.

ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация

Главен секретар на КЕВР

 • организира подготовката на заседанията на комисията, като осъществява координацията и контрола по подготовката на материалите за разглеждането им;
 • изготвя проект на дневен ред за заседанията на комисията;
 • оказва съдействие на членовете на комисията при изпълнение на техните задължения;
 • организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена на комисията;
 • организира съхраняването на протоколите от заседанията на комисията и оригиналите на решенията й заедно с документите към тях;
 • осъществява общия контрол по изпълнението на възложените задачи, произтичащи от решенията на комисията и от заповедите на председателя;
 • присъства на закритите и откритите заседания на комисията, както и при провеждане на обществени обсъждания;
 • подписва заедно с председателя решенията на комисията, които са индивидуални или общи административни актове.

І. Основни правомощия на комисията  за регулиране на дейностите в енергетиката, съгласно чл. 21 от ЗЕ комисията:

 1. Издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема лицензии за производство на електрическа и/или топлинна енергия, за пренос на електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ, за разпределение на електрическа енергия или природен газ, за съхранение на природен газ в съоръжение за съхранение и/или втечняване на природен газ или внасяне, разтоварване и регазификация на втечнен природен газ в съоръжение за втечнен природен газ, за търговия с електрическа енергия, за организиране на борсов пазар на електрическа енергия, за обществена доставка на електрическа енергия или природен газ, за снабдяване с електрическа енергия или природен газ от крайни снабдители, за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителни мрежи на железопътния транспорт, за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция;
 2. Приема и публикува основни насоки за дейността си;
 3. Приема подзаконовите нормативни актове, предвидени в ЗЕ;
 4. Одобрява общите условия на договорите, предвидени в ЗЕ;
 5. Одобрява правила за работа с потребителите на енергийни услуги;
 6. Упражнява контрол, анализира, периодично разглежда и има право да поиска изменение и допълнение на механизмите за ценообразуване, заложени в договорите за дългосрочно изкупуване на разполагаемост и електрическа енергия, сключени с обществения доставчик, когато те противоречат на правото на Европейския съюз или не са в съответствие с политиките на Европейския съюз;
 7. Наблюдава прилагането на всички мерки, приети за изпълнение на задълженията за услуги от обществен интерес, включително за защита на ползвателите на енергийни услуги и за опазване на околната среда, и за възможния им ефект върху вътрешната и международната конкуренция и информира Европейската комисия за тези мерки и за всички техни промени;
 8. Осъществява регулиране на цените в случаите, предвидени в ЗЕ, както и определя ежегодно пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия;
  8а. определя за всеки ценови период пределна стойност на разходите на оператора на електропреносната мрежа за закупуване на разполагаемост за студен резерв въз основа на тръжна процедура;
 9. По предложение на енергийните предприятия приема правила за търговия с електрическа енергия и правила за търговия с природен газ, както и технически правила на съответните мрежи и системи, включващи правила за сигурност и надеждност, контролира спазването им и извършва преглед и контрол на резултатите от минали периоди;
 10. Приема и контролира спазването на правила за снабдяване с електрическа енергия от крайните снабдители и доставчиците от последна инстанция и правила за снабдяване с природен газ от обществения доставчик и от крайните снабдители като част от правилата по чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗЕ, включващи норми за качество на услугите и доставките, както и правила за снабдяване на клиентите с топлинна енергия, включващи норми за качество на услугите и доставките;
 11. Приема и контролира прилагането на методика за определяне на цените на балансиращата електрическа енергия като част от правилата за търговия с електрическа енергия по чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗЕ;
 12. Приема и контролира прилагането на методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция;
 13. Определя правилата за достъп до електропреносната и газопреносната мрежа, съответно до електроразпределителната и газоразпределителната мрежа и съоръженията за съхранение на природен газ, включително норми за качество на услугите и доставките, и при необходимост ги преразглежда с оглед осигуряване на ефективен достъп;
 14. По предложение на оператора на преносната мрежа, съответно оператора на разпределителна мрежа взема решение относно принадлежността на електропроводите, топлопроводите и газопроводите и прилежащите им уредби към преносните или разпределителните мрежи и дава задължителни предписания за изкупуването им и/или за предоставяне на достъп до тях;
 15. Провежда конкурсите по чл. 46 от ЗЕ;
 16. Изисква всякаква информация и документи, свързани с функционирането на енергийния пазар, включително договори за доставка, пренос, разпределение и съхранение, както и всички последващи споразумения към тях, и може да предоставя на участници на пазара части от тази информация, при условие че не се разкрива информация, представляваща търговска тайна, или информация, защитена по силата на закон;
 17. Разглежда исканията на енергийните предприятия за компенсиране на невъзстановяеми и произтичащи от наложени им задължения към обществото разходи по чл. 34 и 35 от ЗЕ, утвърждава техния обоснован размер и определя начина на компенсирането им при спазване изискванията за държавните помощи;
 18. Издава сертификати на производителите на електрическа енергия за произхода на стоката електрическа енергия, произведена при високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;
 19. Определя максимални размери на технологични разходи на електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ, които могат да бъдат признати при ценовото регулиране при производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, при производство и пренос на топлинна енергия и при пренос, разпределение и съхранение на природен газ съгласно методика или указания, приети от комисията;
 20. Извършва оценка на икономическата целесъобразност по отношение на въвеждането на интелигентни системи за измерване по предложение на операторите на мрежите и в случай че въвеждането е икономически обосновано, изготвя графици за въвеждането им, като гарантира оперативната съвместимост на интелигентните системи за измерване при отчитане на подходящи стандарти, най-добри практики и значението им за развитието на вътрешния пазар на електрическа енергия и природен газ;
 21. Определя разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители;
 22. Дава съгласие за разделяне, отделяне, вливане или сливане на енергийни предприятия - титуляри на лицензии по ЗЕ;
 23. Разрешава извършването на разпореждане с имущество, с което се упражнява лицензионна дейност в случаите, предвидени в ЗЕ, както и на други сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие;
 24. Предоставя на компетентните институции на Европейския съюз информацията, предвидена в правото на Европейския съюз;
 25. В съответствие с правомощията си отправя до компетентните институции на Европейския съюз искания и уведомления за предоставяне на временно освобождаване от прилагането на разпоредби от правото на Европейския съюз и преходни периоди в енергетиката в случаите, предвидени в правото на Европейския съюз;
 26. Публикува годишен доклад за дейността си, включително за резултатите от контрола за недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари и за тяхното ефективно функциониране, като изпраща доклада до Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (АСРЕ) и до Европейската комисия;
 27. Сертифицира операторите на електропреносната мрежа и на газопреносни мрежи за спазване на изискванията за независимост, наблюдава тяхното спазване и изпраща съответните уведомления до Европейската комисия;
 28. Осъществява сътрудничество по въпроси от трансграничен характер с регулаторните органи на други държави - членки на Европейския съюз, и с АСРЕ, сключва споразумения за сътрудничество с национални регулаторни органи;
 29. Допринася за съвместимостта на процесите за обмен на данни относно най-важните пазарни процеси на регионално равнище, като гарантира необходимата степен на поверителност на информацията;
 30. Контролира изпълнението на инвестиционните планове на операторите на електропреносни и газопреносни мрежи и представя в годишния си доклад оценка на инвестиционните планове на операторите по отношение на съответствието им с 10-годишните планове за развитие на мрежите в Европейския съюз по член 8, параграф 3, буква "б" от Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003 (ОВ, L 211/15 от 14 август 2009 г.), и член 8, параграф 3, буква "б" от Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 (ОВ, L 211/36 от 14 август 2009 г.), като тази оценка може да включва препоръки за промяна на инвестиционните планове;
 31. Прилага и контролира изпълнението на правно обвързващи решения на Европейската комисия или на АСРЕ;
 32. Приема внесените от председателя проект на годишен бюджет и финансов отчет на комисията и доклад по чл. 20, т. 4 от ЗЕ;
 33. Контролира изпълнението на задължението на лицензираните доставчици на енергия и природен газ за предоставяне на клиентите на достъп до данни за потреблението им;
 34. Наблюдава и контролира изпълнението на задълженията за прозрачност от енергийните предприятия при определянето на цените, счетоводната отчетност и работата с потребителите на енергийни услуги;
 35. Наблюдава степента и ефективността на отваряне на пазара и конкуренцията в секторите на едро и на дребно, като следи за свързването с енергийните пазари на други държави - членки на Европейския съюз;
 36. Насърчава интеграцията на пазарите и подкрепя свързаните с това научноизследователски дейности;
 37. Наблюдава техническото сътрудничество между операторите на преносни мрежи от държави - членки на Европейския съюз, и от трети държави;
 38. Изисква от операторите на преносни и разпределителни мрежи при необходимост да направят предложение за изменение на правилата и общите условия на договорите, предвидени в ЗЕ, които се одобряват от комисията по тяхно предложение;
 39. Извършва контрол по преминаването от пазар по регулирани цени към организиран пазар по свободно договорени цени в съответствие с правилата за търговия с електрическа енергия;
 40. Следи за оповестяването и справедливото разпределение на наличния капацитет на мрежите между всички ползватели;
 41. Извършва контрол за развиването на електрическите и газовите мрежи в полза на всички участници, което ще гарантира достатъчен и разполагаем за всички капацитет;
 42. Упражнява контрол в случаите, предвидени в този закон;
 43. Има други правомощия, определени със закон.

Комисията разглежда жалбите, посочени в чл. 22 от ЗЕ.

ІІ. Основни правомощия на комисията  за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги:

 • Регулира качеството на ВиК услугите;
 • Осъществява регулиране на цените на ВиК услугите (цените по които ВиК операторите доставят вода на потребителите, отвеждат отпадъчните води, пречистват отпадъчните води, присъединяват потребителите към водоснабдителните системи или към канализационните системи, както и цените, по които В и К оператори или други предприятия доставят вода от техни или предоставени им за експлоатация водовземни съоръжения или системи до водоснабдителни системи на други В и К оператори);
 • Разглежда жалби на потребители срещу ВиК оператори или на ВиК оператори срещу ВиК оператори, свързани с предмета на регулиране на ЗРВКУ;
 • Одобрява общите условия на договорите за предоставяне на ВиК услугите на потребителите;
 • Упражнява контрол и налага санкции в случаите,  предвидени в ЗРВКУ;
 • Води регистър на договорите за възлагане извършването на ВиК услуги;
 • Регистрира експертите, които участват при извършването на контрола по ЗРВКУ;
 • Одобрява предложените от ВиК операторите бизнес планове;
 • Извършва предварителен контрол, като при подготовката на концесионните и на другите видове договори за управление на ВиК системите дава становище по съответствието им със ЗРВКУ  и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2017 г.