Антикорупция

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Регистър на подадените от служителите в администрацията на КЕВР декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ - 2023 г.

Регистър на подадените от служителите в администрацията на КЕВР декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ преди 2023 г.

Списък на задължените лица, неподали в срок ежегодната декларация за имущество и интереси

Антикорупционни планове

Антикорупционен план на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2023 г.

Отчет за изпълнението на антикорупционен план на КЕВР за първото полугодие на 2023 г.

Подаване на сигнали за корупция

Сигнали за корупция може да се подават по един от следните начини:

1. Чрез куриер или лицензиран пощенски оператор на адрес:

Комисия за енергийно и водно регулиране
бул. „Княз Александър Дондуков“ № 8-10
1000, гр. София

2. По електронна поща на адрес: anticorruption@dker.bg

Сигналите, изпратени на електронната поща, трябва да са подписани с електронен подпис в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

3. По телефона с последващо съставяне на протокол по образец.

Телефонен номер: 02/9359 723
Факс номер: 02/988 87 82

Разговорът се таксува на цена, съгласно тарифата на Вашия телефонен оператор. Сигнали се приемат в работното време на КЕВР, от понеделник до петък от 9:00 до 17:30 ч. Задължително условие при подаване на сигнал за корупция е обаждането да не е анонимно.

4. В специално обозначена кутия "Сигнали по ЗПКОНПИ", поставена в сградата на КЕВР до входа.

5. В Центъра за административно обслужване (ЦАО) на КЕВР – ст. 303, етаж 3. Сигналът се подава лично или чрез писмено упълномощено лице в ЦАО пред съответното длъжностно лице – на хартиен носител или устно със съставяне на протокол по образец.

Сигналът следва да съдържа:

1. Орган, до който се подава;
2. Трите имена, единен граждански номер, съответно личен номер на чужденец, адрес, телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такъв;
3. Имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него длъжност, ако подателят разполага с данни за нея;
4. Конкретни данни за твърдяното нарушение, в т.ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;
5. Позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
6. Дата на подаване на сигнала;
7. Подпис на подателя.
Към сигнала може да се приложат източниците на информация, подкрепящи изложените в него твърдения.

Съгласно чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс не се образува производство по анонимни сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години. Анонимни са тези сигнали, в които не са посочени данни за подателя – три имена, адрес за кореспонденция и саморъчен подпис или квалифициран електронен подпис, когато сигналът се подава по електронен път.

Действия по защита на лицата, подали сигнали, се предприемат от момента на подаване на съответния сигнал в КЕВР до отпадане на необходимостта от това.

 

 

 

Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ