Решения за 2020 год.

Решение № БП - 25 от 23.12.2020 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Правецгаз 1“ АД, за територията на община Правец, за периода 2021 – 2025 г.

Решение № БП - 24 от 09.12.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“, за периода 2021 – 2022 г.

Решение № БП - 23 от 09.12.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД, за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, за периода 2021 – 2022 г.

Решение № БП - 22 от 09.12.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД, за обособена територия „Добруджа“ и общините: Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, за периода 2021 – 2022 г.

Решение № БП - 21 от 09.12.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Костинбродгаз“ ООД, за територията на общините Костинброд и Сливница, за периода 2021 – 2025 г.

Решение № БП - 20 от 09.12.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Ситигаз България“ ЕАД, за територията на общините: Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово, за периода 2021 – 2025 г.

Решение № Ц - 41 от 01.12.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец декември на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц - 38 от 01.11.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец ноември на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП – 16 от 02.10.2020 г.на КЕВР за одобряване на бизнес план за развитие на дейността „пренос на природен газ“ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за периода 2020 – 2024 г.

Решение № НГП-1 от 02.10.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на необходими годишни приходи на „Булгартрансгаз“ ЕАД за регулаторен период с продължителност от 5 години – от 1 октомври 2020 г. до 30 септември 2025 г.

Решение № Ц - 37 от 01.10.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец октомври на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц - 36 от 16.09.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец септември на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № ПП-2 от 01.09.2020 г. на КЕВР за прекратяване на административно производство, образувано по подадени от „Булгаргаз“ ЕАД заявления за утвърждаване на цена за месец септември 2020 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП – 14 от 13.08.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Булгартрансгаз“ ЕАД за дейността „съхранение на природен газ в съоръжение за съхранение“ за периода 2020 – 2024 г.

Решение № Ц–34 от 13.08.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгартрансгаз“ ЕАД на цени за достъп и съхранение на природен газ в съоръжение за съхранение.

Решение № Ц – 32 от 30.07.2020 г. за утвърждаване на „Добруджа газ” АД на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Генерал Тошево, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

Решение № Ц - 26 от 01.07.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец юли на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП – 10 от 30.06.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Добруджа газ“ АД за територията на община Генерал Тошево за периода 2020 – 2024 г.

Решение № Ц – 23 от 01.06.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец юни на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц – 22 от 20.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 1 март 2020 г. – 31 март 2020 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 21 от 20.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 1 февруари 2020 г. – 29 февруари 2020 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 20 от 20.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 1 януари 2020 г. – 31 януари 2020 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 19 от 13.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 1 декември 2019 г. – 31 декември 2019 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 18 от 13.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 1 ноември 2019 г. – 30 ноември 2019 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 17 от 13.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 1 октомври 2019 г. – 31 октомври 2019 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 16 от 08.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 1 септември 2019 г. – 30 септември 2019 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 15 от 08.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 5 август 2019 г. – 31 август 2019 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 13 от 01.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец май на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц – 10 от 01.04.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец април на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № И2-Л-211 от 11.03.2020 г. на КЕВР за изменение на издадените на „Костинбродгаз” ООД лицензия № Л-211-08 от 03.10.2006 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-211-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”

Решение № Ц – 9 от 13.02.2020 г. на КЕВР за отказ за утвърждаване на „Аресгаз“ ЕАД изменение на необходимите годишни приходи, съответно цените за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цените за продажба на природен газ от краен снабдител, за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг.

Решение № Ц – 8 от 13.02.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз“ ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Сопот, за регулаторен период от 2020 до 2022 г.

Решение № Ц – 7 от 13.02.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз“ ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Хисаря, за регулаторен период от 2020 до 2022 г.

Решение № Ц – 5 от 30.01.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Овергаз Мрежи“ АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на следните лицензирани територии: Столична община (в т.ч. СОР Банкя) и община Божурище, „Изток“, „Запад“, „Север“ и „Юг“, за периода от 2020 до 2024 г.

Решение № Ц – 4 от 30.01.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Севлиевогаз-2000“ АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Севлиево, за регулаторен период от 2020 до 2024 г.

Решение № БП - 2 от 15.01.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Сопот за периода 2020 – 2022 г.

Решение № БП - 1 от 15.01.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Хисаря за периода 2020 – 2022 г.

Решение № Ц – 3 от 09.01.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Неврокоп-газ” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев, за регулаторен период от 2020 до 2024 г.

Решение № Ц – 2 от 09.01.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Кнежа газ” ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Кнежа, за регулаторен период от 2020 до 2024 г.

Решение № Ц – 1 от 01.01.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за І тримесечие на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия