Решения за 2020 год.

Решение № Ц – 32 от 30.07.2020 г. за утвърждаване на „Добруджа газ” АД на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Генерал Тошево, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

Решение № Ц - 26 от 01.07.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец юли на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № БП – 10 от 30.06.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Добруджа газ“ АД за територията на община Генерал Тошево за периода 2020 – 2024 г.

Решение № Ц – 23 от 01.06.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец юни на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц – 22 от 20.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 1 март 2020 г. – 31 март 2020 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 21 от 20.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 1 февруари 2020 г. – 29 февруари 2020 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 20 от 20.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 1 януари 2020 г. – 31 януари 2020 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 19 от 13.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 1 декември 2019 г. – 31 декември 2019 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 18 от 13.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 1 ноември 2019 г. – 30 ноември 2019 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 17 от 13.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 1 октомври 2019 г. – 31 октомври 2019 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 16 от 08.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 1 септември 2019 г. – 30 септември 2019 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 15 от 08.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за периода 5 август 2019 г. – 31 август 2019 г. по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № Ц – 13 от 01.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец май на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц – 10 от 01.04.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец април на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № И2-Л-211 от 11.03.2020 г. на КЕВР за изменение на издадените на „Костинбродгаз” ООД лицензия № Л-211-08 от 03.10.2006 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-211-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”

Решение № Ц – 9 от 13.02.2020 г. на КЕВР за отказ за утвърждаване на „Аресгаз“ ЕАД изменение на необходимите годишни приходи, съответно цените за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цените за продажба на природен газ от краен снабдител, за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг.

Решение № Ц – 8 от 13.02.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз“ ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Сопот, за регулаторен период от 2020 до 2022 г.

Решение № Ц – 7 от 13.02.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз“ ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Хисаря, за регулаторен период от 2020 до 2022 г.

Решение № Ц – 5 от 30.01.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Овергаз Мрежи“ АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на следните лицензирани територии: Столична община (в т.ч. СОР Банкя) и община Божурище, „Изток“, „Запад“, „Север“ и „Юг“, за периода от 2020 до 2024 г.

Решение № Ц – 4 от 30.01.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Севлиевогаз-2000“ АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Севлиево, за регулаторен период от 2020 до 2024 г.

Решение № БП - 2 от 15.01.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Сопот за периода 2020 – 2022 г.

Решение № БП - 1 от 15.01.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Хисаря за периода 2020 – 2022 г.

Решение № Ц – 3 от 09.01.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Неврокоп-газ” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев, за регулаторен период от 2020 до 2024 г.

Решение № Ц – 2 от 09.01.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Кнежа газ” ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Кнежа, за регулаторен период от 2020 до 2024 г.

Решение № Ц – 1 от 01.01.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за І тримесечие на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия