Решения за 2019 год.

Решение № БП - 12 от 23.12.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес планове на „Овергаз Мрежи” АД за лицензионните територии на дружеството за периода 2020 – 2024 г.

Решение № БП - 11 от 23.12.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Севлиевогаз-2000“ АД за територията на община Севлиево за периода 2020 – 2024 г.

Решение № Ц-34 от 18.12.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Камено-газ” ЕООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Камено, за регулаторен период от 2020 до 2024 г.

Решение № Ц-33 от 18.12.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Балкангаз 2000“ АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Ботевград, за регулаторен период от 2020 до 2024 г.

Решение № БП - 10 от 13.12.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Неврокоп-газ“ АД за територията на община Гоце Делчев за периода 2020 – 2024 г.

Решение № БП - 9 от 14.11.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Балкангаз 2000“ АД за територията на община Ботевград за периода 2020 – 2024 г.

Решение № Ц – 31 от 30.09.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за ІV тримесечие на 2019 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение № БП - 8 от 25.07.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Кнежа-газ“ ООД за територията на община Кнежа за периода 2020 – 2024 г.

Решение № Ц - 16 от 28.06.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за ІII тримесечие на 2019 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение № БП–7 от 21.06.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Камено-газ“ ЕООД за територията на община Камено за периода 2020 – 2024 г.

Решение № Ц–15 от 21.06.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Газинженеринг” ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Долни Дъбник, за регулаторен период от 2019 до 2023 г.

Решение № БП - 6 от 23.05.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Газинженеринг“ ООД за територията на община Долни Дъбник за периода 2019 – 2023 г.

Решение № Ц – 13 от 01.04.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Примагаз” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Варна за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ за периода от 2019 до 2023 г.

Решение № Ц-10 от 28.03.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за ІI тримесечие на 2019 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение № Ц-9 от 14.03.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Комекес” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Самоков, за регулаторен период от 2019 до 2023 г.

Решение № Ц-8 от 14.03.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Газтрейд Сливен“ ЕООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Сливен, за регулаторен период от 2019 до 2023 г.

Решение № Ц-7 от 14.03.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Ситигаз България” ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на обособена територия Тракия и на териториите на общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, за регулаторен период от 2019 г. до 2023 г.

Решение № Ц-6 от 14.03.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Каварна газ” ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на териториите на общините Каварна и Шабла, за регулаторен период от 2019 до 2023 г.

Решение № БП – 5  от 08.03.2019 г. на КЕВР за одобряване на „Примагаз“ АД на бизнес план за територията на община Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ за периода 2019 – 2023 г.

Решение № БП-4 от 11.02.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Газтрейд Сливен” ЕООД за територията на община Сливен за периода 2019–2023 г.

Решение № БП-3 от 11.02.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Ситигаз България” ЕАД за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2019–2023 г.

Решение № БП-2 от 11.02.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Комекес” АД за територията на община Самоков за периода 2019–2023 г.

Решение № БП-1 от 06.02.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Каварна газ” ООД за територията на общините Каварна и Шабла за периода 2019–2023 г.