Решения за 2018 год.

Решение № Ц-19 от 28.12.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за І тримесечие на 2019 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение № Ц-14 от 28.09.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за ІV тримесечие на 2018 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение № Ц – 13 от 14.09.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгартрансгаз” ЕАД на разходна компонента на цената на природния газ за балансиране за газова година 01.10.2018-30.09.2019 г.

Решение № Ц-12 от 05.07.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на „Райков сервиз“ ООД на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Смолян за регулаторен период 2018 – 2020 г.

Решение № Ц-8 от 29.06.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цена за ІII тримесечие на 2018 г., по която обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение № БП – 1 от 05.06.2018 г. на КЕВР за одобряване актуализиран бизнес план на ,,Райков сервиз“ ООД за територията на община Смолян за периода 2016-2020 г.

Решение № Ц-7 от 30.03.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цени за ІI тримесечие на 2018 г., по които обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение № Ц–3 от 16.01.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Примагаз“ АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа на територията на община Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“

Решение № Ц–2 от 16.01.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Неврокоп-газ“ АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев

Решение № Ц–1 от 16.01.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Свиленград-газ“ АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа на територията на община Свиленград